Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là mẫu giấy chứng nhận được phòng đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch và đầu tư thành phố cấp cho doanh nghiệp để chứng nhận đăng ký kinh doanh cho cơ sở doanh nghiệp đó. Mẫu giấy chứng nhận nêu rõ thông tin cơ sở doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại đây.

Mẫu đơn đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

Mẫu đơn đăng ký kinh doanh công ty TNHH có hai thành viên trở lên

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Nội dung cơ bản của mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như sau:

Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh...
Phòng đăng ký kinh doanh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----------------------------

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Số .................................................

1. Tên công ty: (ghi bằng chữ in hoa).........................................................................

Tên giao dịch:..........................................................................................................

Tên viết tắt:.............................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................

Điện thoại:.................................. Fax:.............. Email: ............................................

3. Ngành, nghề kinh doanh:.......................................................................................

4. Vốn điều lệ: .........................................................................................................

5. Danh sách thành viên góp vốn:..............................................................................

6. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

Chức danh: ............................................................................................................

Họ và tên: ........................................................... Nam/Nữ......................................

Sinh ngày .........../........../.......... Dân tộc: ............Quốc tịch:...................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:................................................................

Ngày cấp: ........./ .........../ ............ Nơi cấp: ...........................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .............................................................................

Chỗ ở hiện tại: .......................................................................................................

Chữ ký: .................................................................................................................

7. Tên, địa chỉ chi nhánh: ........................................................................................

8. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: ..........................................................................

............., ngày....tháng....năm.....
Trưởng phòng đăng ký kinh doanh
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Đánh giá bài viết
1 9.037
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo