Đơn xin đổi tên đề tài luận văn thạc sĩ 2024 mới nhất

Đơn xin đổi tên đề tài luận văn thạc sĩ dùng trong trường hợp bạn thấy đề tài không phù hợp hoặc vì lý do cá nhân nào đó muốn đổi sang đề tài khác. Mẫu đơn gửi lên khoa và hiệu trưởng nhà trường xét duyệt. Đơn bao gồm các thông tin: Tên học viên, mã số, người hướng dẫn, lý do đổi đề tài....

Nội dung cơ bản của Đơn xin đổi tên đề tài luận văn thạc sĩ như sau:

1. Đơn xin đổi tên đề tài luận văn thạc sĩ số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

********

ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ

Kính gửi:- Hiệu trưởng Trường………….

- Trưởng khoa Sau Đại học

- Trưởng khoa chuyên ngành ……………

Tôi tên là: ………………………………Mã học viên: ............................

Học viên lớp Cao học ngành: …………………. Niên khóa: ...................

Tôi được giao thực hiện luận văn thạc sĩ với đề tài:

..................................................................................................

Người hướng dẫn: ...................................................................

Thời gian thực hiện đề tài: .......................................................

Trong quá trình thực hiện đề tài, với sự góp ý của giáo viên hướng dẫn và để hoàn thành tốt đề tài tốt nghiệp tôi có điều chỉnh tên đề tài so với trước đây như sau:

.................................................................................................

.................................................................................................

................................................................................................

Nay tôi viết đơn này xin Hiệu trưởng, Trưởng khoa Sau Đại học và Trưởng khoa chuyên ngành giải quyết. Tôi xin hoàn thành luận văn đúng thời gian quy định.

Trân trọng cảm ơn.

Ý kiến của Giáo viên hướng dẫn

….……., ngày………..tháng…….năm…….

Người làm đơn

Ý kiến của Khoa chuyên ngành:

.................................................................................................

.................................................................................................

................................................................................................

2. Mẫu đơn xin đổi đề tài luận văn thạc sĩ số 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ……………..
KHOA SAU ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN

Kính gửi:

- BGH Trường Đại học ……………….

- Khoa Sau Đại học

Tôi tên là: ...............................; Học viên cao học lớp..........................

Chuyên ngành .................................................................................

Tôi được giao đề tài luận văn thạc sĩ khóa ................... theo Quyết định số: ..../QĐ- …., ngày ......./......./........ của Hiệu trưởng Trường ĐH .................................

Tên đề tài: “.............................................................................................

................................................................................................................

.................................................................................................................”

Người hướng dẫn: ...................................................................................

Nay tôi làm đơn này kính xin được đổi tên đề tài nghiên cứu:

Tên đề tài: “.................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................”

Lý do:............................................................................................................

.....................................................................................................................

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

................., ngày ..... tháng ..... năm 20.....

Học viên

Ý KIẾN CỦA GVHD:

Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO
KHOA SAU ĐH

3. Mẫu đề nghị thay đổi đề tài luận văn thạc sĩ số 3

TRƯỜNG ĐH ………………….

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………., ngày……….tháng………năm……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ

  • HỌ TÊN HỌC VIÊN:……………………………………………
  • Ngày sinh:……………………….Nơi sinh…………………….
  • Email:……………………………Điện thoại:……………….....
  • CHUYÊN NGÀNH:………………………………………………
  • KHÓA:………………………………….LỚP:…………………..

1. Tên đề tài theo Quyết định:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

2. Tên đề tài đề nghị thay đổi:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

3. Lý do đề nghị thay đổi:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

HỌC VIÊN

……………………

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

………………………

Ý KIẾN VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

…………………………

4. Mẫu đơn thay đổi tên đề tài luận văn số 4

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ……….

KHOA ĐÀO TẠO SAU ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI

Kính gửi: - Ban giám hiệu
- Khoa ..................
- Đào tạo Sau đại học

Tôi tên: …………………………………… Ngày sinh: ……………………

Lớp: ……………………………………… MSHV: ………………………

Email: …………………………………….. Điện thoại: …………………...

Vào ngày ……. Tháng ………..năm …… đã đăng ký tên đề tài là:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

Lý do: Trong quá trình thực hiện đề tài tôi nhận thấy đề tài đã đăng ký không phù hợp nên tôi xin đổi lại là:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Rất mong người hướng dẫn khoa học, khoa chuyên môn xem xét và giải quyết.

Trân trọng./.

……., ngày ... tháng ... năm 20….

Ý kiến người HDKH
(Ký, ghi rõ họ tên)

………………….

Ý kiến của khoa ………
(Ký, ghi rõ họ tên)

………………….

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

………………….

Trên đây là 4 biểu mẫu Đơn xin đổi tên đề tài luận văn thạc sĩ mới nhất 2021 thuộc biểu mẫu Giáo dục - Đào tạo. Mời các bạn tham khảo thêm các biểu mẫu hữu ích khác như là:

Đánh giá bài viết
2 6.833
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo