Cuộc thi Tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW

Cuộc thi Tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW được tổ chức nhằm tăng thêm sự hiểu rõ về sự tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Dưới đây là nội dung chi tiết về thể lệ cuộc thi trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Mời các bạn cùng tham khảo.

Căn cứ Thể lệ Cuộc thi số 3476/TLCT-BCĐ ngày 4-6-2019 của Ban Chỉ đạo Cuộc thi Tìm hiểu về triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (CSXH); Thông báo số 3663/TB-BCĐCT ngày 18-6-2019 của Ban Chỉ đạo Cuộc thi về câu hỏi cuộc thi (phần 1).

Thực hiện Kế hoạch số 564/KH-BTCCT ngày 14-6-2019 của Ban tổ chức cuộc thi, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi thông báo thể lệ cuộc thi trên địa bàn tỉnh Bến Tre như sau:

I. Đối tượng dự thi

1. Cán bộ, viên chức, người lao động trong hệ thống Ngân hàng CSXH.

2. Cán bộ, hội viên, đoàn viên tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp.

3. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đối tượng thụ hưởng từ các chương trình tín dụng CSXH.

II. Bài dự thi chỉ thị 40

Gồm 2 phần

1. Phần 1. Trả lời các câu hỏi do Ban Chỉ đạo Cuộc thi đề ra (dành cho CBVCLĐ Ngân hàng CSXH và cán bộ, hội viên, đoàn viên tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác), cụ thể như sau:

Câu 1: Mục đích, ý nghĩa của việc ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH?

Câu 2: Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW?

Câu 3: Vì sao cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng CSXH là một trong những nhiệm vụ trong chương trình và kế hoạch, hoạt động thường xuyên của cấp ủy, địa phương mình?

Câu 4: Để tập trung nguồn lực nhằm thực hiện hiệu quả tín dụng CSXH, Chỉ thị số 40-CT/TW yêu cầu cơ quan, tổ chức từ trung ương đến địa phương phải thực hiện những nội dung gì?

Câu 5: Để nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ngân hàng CSXH, Chỉ thị số 40-CT/TW yêu cầu cần tập trung những hoạt động gì?

2. Phần 2. Viết tự luận

Viết một bài về chủ đề triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư về sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH (bài viết không quá 2.000 từ).

a. Đối với CBVCLĐ Ngân hàng CSXH và cán bộ, hội viên, đoàn viên, tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác, bài viết với các nội dung sau:

- Nhận thức của cá nhân về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư về sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH.

- Đánh giá về việc triển khai, kết quả thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư.

- Đề xuất, kiến nghị, giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư (nếu có).

- Kinh nghiệm trong việc triển khai, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư (nếu có).

b. Đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đối tượng thụ hưởng từ các chương trình tín dụng CSXH, bài viết một trong hai nội dung sau:

- Cảm nhận của bản thân về sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH và hiệu quả từ nguồn vốn của việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư đối với bản thân.

- Hoặc viết về tấm gương có khát vọng vươn lên thoát nghèo nhờ sự hỗ trợ từ nguồn vốn triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW.

3. Bài thi được viết tay hoặc đánh máy rõ ràng trên giấy khổ giấy A4, sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14. Mỗi bài dự thi không quá 10 trang giấy A4. Trang đầu ghi rõ các thông tin cá nhân: Họ tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại và đặc điểm bản thân (nếu cần thiết).

4. Ban tổ chức không trả lại bài đã tham gia dự thi; Các bài dự thi đạt giải thuộc quyền sở hữu của Ngân hàng CSXH và được lựa chọn đăng tải trên các phương tiện thông tin, trên trang Website Ngân hàng CSXH (vbsp.org.vn).

III. Thời hạn và nơi nhận bài dự thi

1. Tại Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH cấp huyện

a. Thời hạn cuối nhận bài thi: ngày 10-8-2019.

b. Nơi nhận bài dự thi: Bài dự thi của cá nhân (hoặc nhóm, không quá 3 người), gửi về Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH cấp huyện nơi người dự thi sinh sống, học tập và công tác.

Đối với hội viên Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã nộp bài dự thi về Hội đoàn thể cấp huyện, Hội đoàn thể cấp huyện tổng hợp và chuyển qua Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH cấp huyện.

Trường hợp người dự thi sinh sống, học tập và công tác tại địa bàn TP. Bến Tre thì bài dự thi gửi về Ngân hàng CSXH tỉnh Bến Tre (Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ tín dụng).

Mỗi bài thi chỉ được dự thi tại một địa bàn cấp huyện.

c. Tổ chức chấm, chọn 6 bài dự thi gửi về tỉnh (Ban Tổ chức Cuộc thi):

2. Tại cấp tỉnh (Ban Tổ chức Cuộc thi)

a. Thời hạn cuối nhận bài thi: Ngày 15-8-2019.

b. Tiếp nhận bài thi, tổ chức chấm thi, tổng kết, trao giải. Hoàn thành trước ngày 24-8-2019.

c. Lựa chọn 6 bài thi đạt giải cao tại cuộc thi cấp tỉnh gồm: 4 bài của 4 tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác; 1 bài của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH cấp huyện và 1 bài của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và đối tượng thụ hưởng từ các Chương trình tín dụng CSXH, gửi về Ban chỉ đạo Cuộc thi cấp Trung ương trước ngày 5-9-2019.

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu về triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH”.

IV. Giải thưởng Cuộc thi:

Ban Tổ chức Cuộc thi trao Giấy chứng nhận cuộc thi, kèm theo tiền thưởng.

- 01 Giải nhất: 5.000.000 đồng/giải.

- 02 Giải nhì: 3.000.000 đồng/giải.

- 03 Giải ba: 2.000.000 đồng/giải.

- 10 Giải khuyến khích: 1.000.000 đồng/giải.

V. Gợi ý đáp án cuộc thi Tìm hiểu về triển khai thực hiện chỉ thị 40-CT/TW

I. Phần 1: Trả lời câu hỏi

Câu 1: Mục đích, ý nghĩa của việc ban hành Chỉ thị 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội?

Gợi ý trả lời:
- Nhằm củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội, thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội.
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội.
- Nâng cao trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội.
- Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Câu 2: Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW

Gợi ý trả lời:

Tập hợp lực lượng, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác; nâng cao hiệu quả giám sát của toàn dân đối với công tác tín dụng chính sách xã hội.

Câu 3: Vì sao cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trong chương trình và kế hoạch, hoạt động thường xuyên của cấp ủy, địa phương mình

Gợi ý trả lời:

Hoạt động tín dụng chính sách góp phần trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn vì vậy cần được quan tâm đúng mức nên cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần các định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trong chương trình và kế hoạch, hoạt động thường xuyên của cấp ủy, địa phương mình.

Câu 4: Để tập trung nguồn lực nhằm thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, chỉ thị 40-CT/TW yêu cầu cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến địa phương phải thực hiện những nội dung gì?

Gợi ý trả lời:

Các cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ của mình, lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt những nội dung sau:

- Tập trung các nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước vào một đầu mối là Ngân hàng Chính sách xã hội.
- Ưu tiên cân đối nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện các chương trình, dự án tín dụng chính sách xã hội và bảo đảm hoạt động ổn định, bền vững của Ngân hàng Chính sách xã hội.
- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tiếp tục dành một phần nguồn vốn từ ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn. Hỗ trợ cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho Ngân hàng Chính sách xã hội. Các tỉnh, thành phố ban hành chuẩn nghèo riêng cao hơn chuẩn nghèo quốc gia cần bố trí đủ nguồn lực để cho vay các đối tượng này.
- Mặt trận Tổ quốc mở rộng cuộc vận động vì người nghèo để huy động sự đóng góp của các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và các cá nhân bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội.
- Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, xem xét ban hành chuẩn nghèo mới theo phương pháp tiếp cận đa chiều nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; hoàn thiện tiêu chí phân loại và quy trình xác định đối tượng, địa bàn nghèo làm căn cứ thực hiện tín dụng chính sách xã hội.

Câu 5: Để nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội, Chỉ thị 40-CT/TW yêu cầu cần tập trung những hoạt động gì?

Gợi ý trả lời:

- Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng quản trị và ban đại diện hội đồng quản trị các cấp. Kiện toàn tổ chức đảng phù hợp với mô hình hoạt động. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội.
- Nhà nước ưu tiên bảo đảm các nguồn vốn hoạt động cho Ngân hàng Chính sách xã hội; cấp bổ sung vốn điều lệ, cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý, vốn các chương trình tín dụng hằng năm, cho vay các nguồn vốn ưu đãi thời hạn dài, lãi suất thấp để cải thiện cơ cấu nguồn vốn theo hướng ổn định. Ngân hàng Chính sách xã hội chủ động thực hiện tốt việc huy động, quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả.
- Nâng cao hiệu quả phương thức ủy thác cho các tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường hoạt động tại các điểm giao dịch cấp xã; phát triển các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ đem lại tiện ích cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

II. Phần 2: Viết tự luận

Viết một bài về chủ đề triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
Gợi ý đề cương viết tự luận:
* Mở bài:
Khẳng định việc ban hành Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã là một chỉ thị rất quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với một chính sách thiết yếu, một kênh tín dụng giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào DTTS... vươn lên ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững.
* Thân bài
- Đánh giá về việc triển khai, kết quả thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư tại thực tế địa phương
+ Sau 5 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị 40 đã tạo ra sự chuyển biến rõ nét về sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, hoạt động của NHCSXH tại địa phương đạt được nhiều kết quả khả quan. Cụ thể:…
+ Cấp uỷ, chính quyền địa phương đã coi công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch hoạt động thường xuyên, tăng cường chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho NHCSXH đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn…
+ Sự vào cuộc của các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW
- Nhận thức của cá nhân về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
+ Tầm quan trọng của các tầng lớp nhân dân - đối tượng thụ hưởng từ các chương trình tín dụng Chính sách xã hội trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW
+ Vai trò của cán bộ Đoàn phụ trách công tác tín dụng chính sách trong việc triển khai Chỉ thị 40-CT/TW. Liên hệ kinh nghiệm bản thân trong việc triển khai, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư
+ Liên hệ thực tiễn công tác tại địa phương, nêu những tấm gương tiêu biểu của các tầng lớp nhân dân - đối tượng thụ hưởng từ các chương trình tín dụng Chính sách xã hội đã phát huy tốt nguồn vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội để phát triển kinh tế.
- Đề xuất, kiến nghị, giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư (Nếu có).

* Kết bài

Nhấn mạnh lại khái quát những chuyển biến tích cực tại địa phương sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư

Khẳng định, để thực hiện thành công hơn nữa Chỉ thị 40-CT/TW cần có sự phối hợp giữa các tổ chức chính trị - xã hội và hệ thống Ngân hàng chính sách xã hội. Đồng thời, vận động được sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân.

Đánh giá bài viết
6 8.509
0 Bình luận
Sắp xếp theo