Công văn xin giảm số thuế TNDN và ân hạn thuế

Công văn xin giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và ân hạn thuế được dùng để gửi lên Cơ quan Thuế nhằm xin giảm và gia hạn thời gian nộp thuế TNDN. Mời các bạn tham khảo và tải về.

1. Hồ sơ miễn thuế, giảm thuế TNDN

Trường hợp người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được miễn thuế, giảm thuế, hồ sơ gồm có:

-Tờ khai thuế.

- Tài liệu liên quan đến việc xác định số thuế được miễn, số thuế được giảm.

Trường hợp cơ quan quản lý thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế thì hồ sơ miễn thuế, giảm thuế gồm có:

- Văn bản đề nghị miễn thuế, giảm thuế trong đó nêu rõ: loại thuế đề nghị miễn, giảm; lý do miễn thuế, giảm thuế; số tiền thuế được miễn, giảm.

- Tài liệu liên quan đến việc xác định số thuế được miễn, số thuế được giảm.

Chính phủ quy định trường hợp người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được miễn thuế, giảm thuế. Trường hợp cơ quan quản lý thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế.

2. Thủ tục đề nghị miễn thuế, giảm thuế TNDN

– Trường hợp người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm thì việc nộp và tiếp nhận hồ sơ miễn thuế, giảm thuế được thực hiện đồng thời với việc khai, nộp và tiếp nhận hồ sơ khai thuế.

– Trường hợp cơ quan quản lý thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế theo quy định của pháp luật về thuế thì việc nộp hồ sơ miễn thuế, giảm thuế được quy định như sau:

+ Đối với thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các loại thuế khác liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì hồ sơ được nộp tại cơ quan hải quan có thẩm quyền giải quyết.

+ Đối với các loại thuế khác thì hồ sơ được nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý thuế ra quyết định miễn thuế, giảm thuế hoặc thông báo cho người nộp thuế lý do không thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế.

Trong một số trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn cứ giải quyết hồ sơ miễn thuế, giảm thuế thì trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm ra quyết định miễn thuế, giảm thuế hoặc thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế lý do không được miễn thuế, giảm thuế.

3. Công văn xin giảm số thuế TNDN và ân hạn thuế

CÔNG TY……………..

Số:……./CV……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------

.…….., ngày……tháng……năm…….

CÔNG VĂN

(V/v: Xin giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và ân hạn thuế năm…)

Kính gửi: Chi Cục Thuế Quận/Huyện………………………………….

Công ty………………………………được thành lập vào ngày…..tháng……năm….. theo giấy phép kinh doanh số…………….. do Sở Kế Hoạch và Đầu tư………………cấp với vốn điều lệ ……………………VNĐ và MST là………………. cấp ngày……tháng…….năm…….

Căn cứ theo thông tư………………….ngày……tháng…….năm…….. thì Công ty được nằm trong diện Công ty vừa và nhỏ được giảm thuế TNDN 30% trong năm……..và ân hạn thuế TNDN, thuế nhập khẩu …….tháng nên Công ty chúng tôi làm công văn này kính mong Chi cục cho Công ty chúng tôi được hưởng những ưu đãi trên theo thông tư…………………...

Công ty chúnng tôi xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

  • Như trên (Ký tên, đóng dấu)
  • Lưu hồ sơ văn thư

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thuế - Kế toán - Kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 498
0 Bình luận
Sắp xếp theo