Biên bản thỏa thuận xác nhận nợ

Giấy biên bản thỏa thuận xác nhận nợ là mẫu giấy xác nhận nợ dành cho bên chủ nợ và bên bị nợ về khoản nợ của 2 hai bên để đảm bảo an toàn về mặt pháp luật, đây là mẫu giấy xác nhận nợ mới nhất vừa được hoatieu.vn cập nhật và muốn gửi tới các bạn, các bạn có thể tải về và dùng luôn mà không cần chỉnh sửa lại, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

1. Biên bản thỏa thuận xác nhận nợ số 1

BÊN ABÊN B

2. Biên bản thỏa thuận xác nhận nợ số 2

Biên bản thỏa thuận xác nhận nợ
Mẫu giấy thỏa thuận xác nhận nợ

Nội dung cơ bản của biên bản thỏa thuận xác nhận nợ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------***------

BIÊN BẢN THỎA THUẬN XÁC NHẬN NỢ

(V/v: ………………………………………………..)

- Căn cứ Bộ luật Dân sự của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Căn cứ vào ý chí của các bên.

Hôm nay, ngày…..tháng…….năm …. , tại địa chỉ………………….................................

Chúng tôi gồm có:

BÊN A: ………………………………..…………………….…..………………………………...

Địa chỉ:………………………………...…………………………....……………………………..

Điện thoại:……………………………..………………………………....………………………..

Email:………………………………….………………………………..……….………………...

BÊN B: ………………………………..………………………………..……………..…………..

Địa chỉ:………………………………...………………………………..…………………..……..

Điện thoại:……………………………..………………………………..………………………....

Email:………………………………….………………………………..……………………….....

Cùng thống nhất ký kết Bản thoản thuận với những điều, khoản sau:

Điều 1. Thỏa thuận xác nhận nợ

Sau khi đối chiếu, 2 Bên xác nhận nợ, đến hết ngày……tháng…….năm......... Công ty ……… còn nợ Bên B tổng số tiền là:…… đ

(Bằng chữ:…………............................…………..), trong đó:

- Nợ gốc:………………...............................................................................................

- Lãi:………………......................................................................................................

Điều 2. Cam kết của Bên A

2.1. Bên B……… cam kết sẽ dùng mọi tài sản cá nhân của mình để thanh toán khoản nợ nêu tại Điều 1 Bản thoản thuận này thay cho …….;

2.2. Thanh toán đầy đủ theo ……………. bên thỏa thuận;

2.3. Các quyền và nghĩa vụ khác tại Bản thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cam kết của Bên B

3.1. Cho phép Bên A dùng mọi tài sản cá nhân của Bên A để thanh toán các khoản nợ nêu tại Điều 1 Bản thỏa thuận xác nhận nợ này;

3.2. Xóa bỏ nghĩa vụ trả nợ cho Công ty ………… và toàn bộ các thành viên trong Công ty ………. (ngoại trừ Bên A) và không yêu cầu ai khác ngoài Bên A trả nợ cho mình;

3.3. Tạo điều kiện cho Bên A có thể có vốn để tham gia các hoạt động kinh doanh;

3.4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo Bản thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Điều khoản chung

4.1. Bản thoản thuận này có hiệu lực từ ngày ký;

4.2. Bản thoản thuận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau do mỗi bên giữ 01 bản.

BÊN ABÊN B

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Tín dụng - Ngân hàng trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
13 41.003
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo