Mẫu thông báo kết quả đấu thầu hoán đổi công cụ nợ

Mẫu thông báo về kết quả đấu thầu hoán đổi công cụ nợ

Mẫu thông báo kết quả đấu thầu hoán đổi công cụ nợ là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về kết quả đấu thầu hoán đổi công cụ nợ. Mẫu được ban hành theo Thông tư 110/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Thông báo kết quả đấu thầu hoán đổi công cụ nợ

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:
V/v thông báo kết quả đấu thầu hoán đổi công cụ nợ

………, ngày... tháng... năm......

Kính gửi:

......(Chủ thể tổ chức phát hành công cụ nợ)
Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

Sở Giao dịch chứng khoán thông báo kết quả đấu thầu hoán đổi công cụ nợ ngày ... tháng ... năm như sau:

1. Các công cụ nợ bị hoán đổi đã trúng thầu:

Thông tin về công cụ nợ bị hoán đổi trúng thầu

Thông tin về việc phong tỏa công cụ nợ

TT

Chủ sở hữu công cụ nợ

Số tài khoản lưu ký công cụ nợ

Khối lượng công cụ nợ sở hữu

Khối lượng công cụ nợ trúng thầu hoán đổi đề nghị phong tỏa

Ghi chú

(*)

I. Mã công cụ nợ:

- Ngày phát hành lần đầu:

- Ngày đáo hạn:

- Lãi suất danh nghĩa:

- Phương thức thanh toán gốc, lãi

1

A

2

B

3

C

...

Tổng cộng

II. Mã công cụ nợ:

- Ngày phát hành lần đầu:

- Ngày đáo hạn:

- Lãi suất danh nghĩa:

- Phương thức thanh toán gốc, lãi

1

G

2

H

3

K

...

Tổng cộng

...

(*) Ghi rõ công cụ nợ thuộc sở hữu của đơn vị hay đơn vị đăng ký đấu thầu hoán đổi cho khách hàng.

2. Các công cụ nợ được hoán đổi đã trúng thầu

Thông tin về công cụ nợ được hoán đổi trúng thầu

Thông tin về việc đăng ký, lưu ký công cụ nợ

TT

Chủ sở hữu công cụ nợ

Số tài khoản lưu ký công cụ nợ

Khối lượng công cụ nợ sở hữu

Khối lượng công cụ nợ trúng thầu hoán đổi đề nghị đăng ký, lưu ký

Ghi chú

(*)

I. Mã công cụ nợ:

- Ngày phát hành lần đầu:

- Ngày đáo hạn:

- Lãi suất danh nghĩa:

- Phương thức thanh toán gốc, lãi

1

A

2

B

3

C

...

Tổng cộng

II. Mã công cụ nợ:

- Ngày phát hành lần đầu:

- Ngày đáo hạn:

- Lãi suất danh nghĩa:

- Phương thức thanh toán gốc, lãi

1

G

2

H

3

K

...

Tổng cộng

...

3. Đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán thực hiện phong tỏa công cụ nợ theo Mục 1 nêu trên đến ngày hoán đổi công cụ nợ theo thông báo của ......(chủ thể tổ chức phát hành công cụ nợ). Sau khi Sở Giao dịch chứng khoán thông báo việc hủy niêm yết công cụ nợ, đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam rút lưu ký công cụ nợ bị hoán đổi đang thực hiện phong tỏa theo quy định. Đồng thời đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán thực hiện đăng ký, lưu ký công cụ nợ được hoán đổi tương ứng theo Mục 2 nêu trên.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của đơn vị./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ....

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu thông báo kết quả đấu thầu hoán đổi công cụ nợ

Mẫu thông báo phong tỏa công cụ nợ đăng ký hoán đổi

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục tín dụng ngân hàng trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 23
0 Bình luận
Sắp xếp theo