Mẫu thông báo yêu cầu phát triển phần mềm dịch vụ

Mẫu thông báo yêu cầu phát triển phần mềm dịch vụ

Mẫu thông báo yêu cầu phát triển phần mềm dịch vụ là mẫu dành cho đơn vị trì nghiệp vụ thuộc ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo các nội dung về hiện trạng và sự cần thiết của phần mềm cũng như các nội dung chi tiết của phần mềm dịch vụ như tên phần mềm, mục tiêu và phạm vi của phần mềm... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo yêu cầu phát triển phần mềm dịch vụ tại đây.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.4.2

Mẫu báo cáo về việc nhận in, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn

Hướng dẫn sử dụng phần mềm VNEDU

Mẫu thông báo yêu cầu phát triển phần mềm dịch vụ

Mẫu thông báo yêu cầu phát triển phần mềm dịch vụ

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo yêu cầu phát triển phần mềm dịch vụ như sau:

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
<TÊN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ NGHIỆP VỤ>
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ........................

................, ngày...tháng....năm....

THÔNG BÁO
YÊU CẦU PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM NGHIỆP VỤ

<Tên phần mềm dự kiến>

I. HIỆN TRẠNG VÀ SỰ CẦN THIẾT

1. Mô tả sơ lược nghiệp vụ và phần mềm nghiệp vụ hiện tại (nếu có)

1.1. Mô tả nghiệp vụ

1.2. Mô tả chức năng của phần mềm nghiệp vụ hiện tại (nếu có)

a) Mô tả phần mềm nghiệp vụ hiện tại

b) Hạn chế của phần mềm nghiệp vụ hiện tại

2. Sự cần thiết phát triển phần mềm nghiệp vụ

II. CÁC NỘI DUNG CHI TIẾT

1. Tên phần mềm nghiệp vụ

2. Mục tiêu của phần mềm nghiệp vụ

3. Phạm vi dự kiến triển khai

4. Các nội dung cơ bản cần thực hiện

5. Hiệu quả dự kiến mang lại

6. Dự kiến tiến độ thực hiện

7. Đề xuất tổ chức thực hiện

7.1. Đơn vị chủ trì công nghệ thông tin.

7.2. Các đơn vị phối hợp.

8. Kiến nghị, đề xuất khác.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Đánh giá bài viết
1 659
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo