Báo cáo tổng kết 10 năm phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc

Báo cáo tổng kết 10 năm phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc là phong trào đường thực hiện thường xuyên nhằm đẩy mạnh tinh thần bảo vệ an ninh tổ quốc trong nhân dân nhất là những khu vực cửa ngõ, vị trí trọng yếu. Phong trào được đẩy mạnh ở từng địa phương trên khắp cả nước. Dưới đây là mẫu báo cáo 10 năm thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, mời bạn đọc tham khảo.

1. Báo cáo tổng kết 10 năm phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc

UBND………………….

BAN CHỈ ĐẠO PCTP, TNXH VÀ XDPT TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

Số: …………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày … tháng … năm ……

BÁO CÁO
Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÓ LIÊN QUAN

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

2. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

3. Công tác xây dựng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

4. Công tác xây dựng lực lượng Công an xã, Bảo vệ tổ dân phố và các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

5. Công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

5. Kết quả tố chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” và công tác thi đua khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

7. Công tác xây dựng cơ quan, đơn vị, đạt tiêu chuẩn về “An toàn về ANTT” tổ chức phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

2. Một số hạn chế, tồn tại

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

3. Nguyên nhân tồn tại

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM …..

1.…………………………………………………………………………………

2.…………………………………………………………………………………

3.…………………………………………………………………………………

4.…………………………………………………………………………………

5.…………………………………………………………………………………

Ghi chú: Báo cáo phải ghi rõ số liệu cụ thể, ngắn gọn, súc tích.

Nơi nhận:

 • …………..
 • …………..
 • ………….

TRƯỞNG BAN

Trên đây là mẫu báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được Hoatieu.vn sưu tầm. Về có bản sẽ có những nội dung như sau:

 • Kết quả của từng công tác đã triển khai đạt được trong vòng 10 năm;
 • Đánh giá chung về những công tác và kết quả đã đạt được rút ra được những điểm hạn chế và nguyên nhân;
 • Đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ cho tình hình mới khắc phục những hạn chế còn gặp phải.

2. Hướng dẫn báo cáo tổng kết 10 năm phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

- Đặc điểm tình hình có liên quan

 • Nêu những khái quát thông tin về vị trí địa lí của địa phương, nêu những vấn đề còn gặp phải về công tác bảo đảm an ninh trật tự xã hội.
 • Kết quả đạt được nêu gắn gọn súc tích những số liệu thống kê liên quan đến những công tác mà địa phương đã triển khai trong 10 năm qua.

- Nhận xét đánh giá chung

+ Ưu điểm nhận xét dựa trên kết quả đạt được của công tác;

+ Một số tồn tại hạn chế như:

 • Chất lượng, hiệu quả công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của địa phương còn chưa đồng đều, chưa thực sự rõ nét.
 • Công tác phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể còn chưa chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả đạt được còn hạn chế.
 • Kinh phí và điều kiện đảm bảo phục vụ công tác còn chưa đáp ứng yêu cầu thực tế.

+ Nguyên nhân:

 • Do đội ngũ cán bộ ở cấp cơ sở còn thiếu kinh nghiệm thực tiến, khả năng tham mưu, hướng dẫn còn hạn chế.
 • Cấp ủy chính quyền, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức đến phong trào.
 • Chưa quy định cụ thể về nguồn kinh phí phục vụ công tác.

- Phương hướng, nhiệm vụ

 • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới.
 • Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biến pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ bảo đảm thiết thực, phù hợp với điều kiện, tình hình và yêu cầu nhiệm cụ bảo vệ an ninh, trật tự đặt ra.
 • ....................

Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Biểu mẫu chuyên mục Bộ đội - Quốc phòng - Thương binh liên quan.

Đánh giá bài viết
1 255
0 Bình luận
Sắp xếp theo