Báo cáo hoạt động thực hiện dịch vụ quảng cáo

Mẫu báo cáo hoạt động thực hiện dịch vụ quảng cáo

Báo cáo hoạt động thực hiện dịch vụ quảng cáo là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về hoạt động thực hiện dịch vụ quảng cáo. Mẫu báo cáo nêu rõ tình hình chung của đơn vị quảng cáo, các sản phẩm quảng cáo được ủy quyền, thời gian thực hiện dịch vụ quảng cáo... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo hoạt động thực hiện dịch vụ quảng cáo tại đây.

Báo cáo hoạt động thực hiện dịch vụ quảng cáo

Báo cáo hoạt động thực hiện dịch vụ quảng cáo

Nội dung cơ bản của báo cáo hoạt động thực hiện dịch vụ quảng cáo như sau:

Mẫu số 10
(Ban hành theo Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

TÊN NGƯỜI KINH DOANH
DỊCH VỤ QUẢNG CÁO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: .......

Địa điểm, ngày … tháng … năm ...

BÁO CÁO
Hoạt động thực hiện dịch vụ quảng cáo cho tổ chức, cá nhân
nước ngoài kinh
doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố …

Thực hiện quy định của Luật quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành, …(tên đơn vị báo cáo) báo cáo hoạt động thực hiện dịch vụ quảng cáo như sau:

1. Tình hình chung của đơn vị báo cáo

- Tên, địa chỉ, chức năng kinh doanh chính.

- Số lao động làm việc tại đơn vị (lao động người Việt Nam, người nước ngoài).

- Tên, địa chỉ chủ trang thông tin điện tử nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam ủy quyền thực hiện dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam.

2. Các sản phẩm quảng cáo được ủy quyền thực hiện

....................................................................................................................

....................................................................................................................

3. Thời gian thực hiện dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam

....................................................................................................................

....................................................................................................................

4. Vướng mắc trong quá trình hoạt động quảng cáo và kiến nghị

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Nơi nhận:
- Như trên;
- …..........

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá bài viết
1 367
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo