Mẫu giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh cho thuê lại lao động

Mẫu giấy chứng nhận về việc ký quỹ kinh doanh cho thuê lại lao động

Mẫu giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh cho thuê lại lao động là mẫu giấy chứng nhận được lập ra để chứng nhận về việc ký quỹ kinh doanh cho thuê lại lao động. Mẫu được ban hành theo Nghị định 29/2019/NĐ-CP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Giấy chứng nhận về việc ký quỹ kinh doanh cho thuê lại lao động

TÊN NGÂN HÀNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:………

………, ngày tháng năm ….

GIẤY CHỨNG NHẬN KÝ QUỸ KINH DOANH CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Căn cứ Nghị định số …. /2019/NĐ-CP ngày…tháng…năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

Ngân hàng:......................................................................................................................

Địa chỉ:............................................................................................................................

Điện thoại liên hệ:............................................................................................................

CHỨNG NHẬN

Tên doanh nghiệp:...........................................................................................................

Địa chỉ trụ sở:..................................................................................................................

Mã số doanh nghiệp:.......................................................................................................

Chủ tài khoản:………………………………………………(1)......................................

Chức danh của Chủ tài khoản:………………………………………(2).........................

Đã nộp tiền ký quỹ kinh doanh hoạt động cho thuê lại lao động như sau:

Số tiền ký quỹ:.................................................................................................................

Số tiền bằng chữ:.............................................................................................................

Số tài khoản ký quỹ:........................................................................................................

Tại ngân hàng:.................................................................................................................

Ngày ký quỹ:...................................................................................................................

Số hợp đồng ký quỹ:……………………………… ngày...................................................

Được hưởng lãi suất:.......................................................................................................

ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Chủ tài khoản ký quỹ là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

(2) Chức danh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Mẫu giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh cho thuê lại lao động

Mẫu giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh cho thuê lại lao động

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 302
0 Bình luận
Sắp xếp theo