Bản kiểm điểm cá nhân của thẩm phán

Bản kiểm điểm cá nhân

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Bản kiểm điểm cá nhân của thẩm phán được ban hành kèm theo quy định về trình tự, thủ tục và mẫu hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán. Mời các bạn tham khảo và tải về.

Nội dung cơ bản của Bản kiểm điểm cá nhân của thẩm phán như sau:

TÒA ÁN NHÂN DÂN
……………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………….., ngày …… tháng …… năm …..…

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

(Sử dụng trong trường hợp bổ nhiệm lần đầu )

Họ và tên:………………………………….. Nam (Nữ):……

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………… Dân tộc:……………………………..

Quê quán:……………………………..……………………………..

Chỗ ở hiện nay:……………………………..……………………………..

Trình độ đào tạo: (Ghi rõ ngành học, loại hình đào tạo, năm tốt nghiệp, đào tạo tại đâu và danh hiệu)

- Chuyên môn:………………………………..……………………………..

- Chính trị: ……….……………………………..……………………………..

- Đào tạo về nghiệp vụ xét xử:……………………………..……………………………..

- Đào tạo, bồi dưỡng khác:……………………………..……………………………..

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: .……………………………..……………………………..

Tôi xin kiểm Điểm quá trình công tác về các mặt sau đây:

1. Phẩm chất chính trị

(Kiểm Điểm về lập trường tư tưởng; việc chấp hành đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước của bản thân và gia đình người được giới thiệu, đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán; ý thức học tập để nâng cao trình độ).

2. Đạo đức, lối sống

(Kiểm Điểm về phẩm chất đạo đức, tác phong, đoàn kết nội bộ, uy tín cá nhân của người cán bộ làm công tác pháp luật; thực hiện nghiêm chỉnh quy định những Điều Đảng viên, công chức không được làm; không tham nhũng, tiêu cực và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực trong Tòa án và công việc mình đảm trách).

III. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

(Đánh giá về số lượng, chất lượng và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công việc được giao; ưu, nhược Điểm trong công tác chuyên môn nghiệp vụ; chiều hướng và khả năng phát triển. Đối với những người hiện đang là Thẩm phán, cần kiểm Điểm về: số lượng các vụ án đã xét xử, tham gia HĐXX trong thời gian làm Thẩm phán vừa qua; số vụ án bị hủy - kê khai về số lượng và giải trình các vụ án bị hủy theo các nội dung như đối với Thẩm phán đề nghị bổ nhiệm lại).

…………………………………………………………………………………………

1. Các công tác khác

2. Khen thưởng, kỷ luật (Ghi rõ hình thức, thời Điểm, cấp quyết định khen thưởng, kỷ luật)

3. Hướng phấn đấu

Trên đây là kiểm Điểm về quá trình công tác trong thời gian qua và hướng phấn đấu của bản thân trong thời gian tới.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

NGƯỜI KIỂM ĐIỂM

Bản kiểm điểm cá nhân của thẩm phán

Bản kiểm điểm cá nhân của thẩm phán

Đánh giá bài viết
1 495
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo