Bản kê khai về người tàn tật không có khả năng lao động - Mẫu số 22/XN-TNCN

Bản kê khai về người tàn tật không có khả năng lao động - Mẫu số 22/XN-TNCN

Mẫu số 22/XN-TNCN: Bản kê khai về người tàn tật không có khả năng lao động ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. Thông tư số 28/2011/TT-BTC đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng - Mẫu số 21b/XN-TNCN

Bản kê khai thông tin đăng ký thuế

Những quy định quan trọng mà người lao động ít biết

Bản kê khai về người tàn tật

Mẫu số: 22/XN-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC
ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

BẢN KÊ KHAI
VỀ NGƯỜI TÀN TẬT KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG

Kính gửi: UBND xã (phường) ………………………………………………….

Họ và tên người nộp thuế: …….……………..………………………...……...........................................

Họ và tên người phụ thuộc ...........................................................................................................

Mã số thuế (nếu có): …….………...................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu: …..…………………………...………….… Ngày cấp: …...……..............................

Nơi cấp: ………………………………………...……………….……………………….................................

Chỗ ở hiện nay: ………………….....................................................................................................

Căn cứ quy định về hồ sơ chứng minh người phụ thuộc nêu tại khoản 3, Mục I Phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân về việc chính quyền xã phường xác nhận người phụ thuộc bị tàn tật không có khả năng lao động.

Tôi kê khai người sau đây là người tàn tật, không có khả năng lao động để được tính giảm trừ gia cảnh vào thu nhập của tôi theo quy định của Luật thuế TNCN:

SttHọ và tên
người phụ thuộc
Năm sinhSố CMND/Hộ chiếuQuan hệ với người làm đơnĐịa chỉ thường trú của người phụ thuộcBiểu hiện tàn tật (*)
1
2
...

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm./.

Ngày ………. tháng …….… năm ………….

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký tên)

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG:

UBND ………………………………xác nhận ông (bà) …………… thường trú tại ………………......... bị tàn tật đúng như kê khai./.

Ngày ………. tháng …….… năm …………..

TM. UBND………………………….……….
(ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- (*) Biểu hiện tàn tật được khai theo nguyên tắc sau: khai rõ người phụ thuộc bị khiếm khuyết bộ phận nào trên cơ thể (như thiếu tay, chân, mắt,…) hoặc căn bệnh hiểm nghèo mắc phải (như bệnh down, di chứng chất độc màu da cam,...).

- Xác nhận của UBND phường, xã: trường hợp đối tượng nộp thuế có nhiều người phụ thuộc ở nhiều địa điểm khác nhau thì tại mỗi địa phương có người phụ thuộc sống, đối tượng nộp thuế phải lập tờ khai và đề nghị UBND phường, xã nơi đó xác nhận.

Ví dụ: Ông A có 3 người phụ thuộc bị tàn tật không có khả năng lao động sống tại 3 địa điểm khác; trong đó có 2 người ở xã X, 1 người ở xã Y. Ông A sẽ phải lập 02 bản khai theo mẫu 22/XN-TNCN; 01 bản đề nghị UBND xã X xác nhận cho 02 người phụ thuộc sống ở xã X, 01 bản đề nghị UBND xã Y xác nhận cho 01 người sống ở xã Y.

Đánh giá bài viết
1 4.314
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo