Kế hoạch dạy học môn Toán lớp 4 Kết nối tri thức với cuộc sống

Kế hoạch dạy học môn Toán lớp 4 Kết nối tri thức với cuộc sống hay còn gọi là Mẫu phân phối chương trình Toán lớp 4 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Mẫu được biên soạn chi tiết giúp thầy cô nắm được thông tin từng bài học, từng tiết học theo 35 tuần học suốt cả một năm học để xây dựng Kế hoạch dạy học, giáo án giảng dạy hiệu quả. Mời các thầy cô tham khảo.

Phân phối chương trình môn Toán 4 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

TS tiết: 175 tiết. HKI: 90 tiết, HKII: 85 tiết. Số tiết trên tuần: 5 tiết/ tuần

Tuần

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/ Mạch nội

dung

Bài

Tên bài học trong tiết học cụ thể

Tiết theo

PPCT

Thời

lượng

(tiết)

HỌC KỲ I (Gồm 90 tiết/18 tuần, mỗi tuần 5 tiết)

1

Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung

Bài 1: Ôn tập các số đến 100000

(2 tiết)

Luyện tập -Trang 6

1

1 tiết

Luyện tập - Trang 7

2

1 tiết

Bài 2: Ôn tập các phép tính trong phạm vi 100000

(3 tiết)

Luyện tập - Trang 9

3

1 tiết

Luyện tập - Trang 10

4

1 tiết

Luyện tập - Trang 11

5

1 tiết

2

//

Bài 3: Số chẵn, số lẽ

(2 tiết)

Số chẵn, số lẽ- Trang 11

6

1 tiết

Luyện tập - Trang 13

7

1 tiết

Bài 4: Biểu thức chứa chữ

(3 tiết)

Biểu thức chứa chữ -Trang 14,

8

1 tiết

Luyện tập - Trang 16

9

1 tiết

Luyện tập - Trang 17

10

1 tiết

3

//

Bài 5: Giải toán có 3 bước

(1 tiết)

Giải toán có 3 bước - Trang 19 -Luyện tập - Trang 20

11

1 tiết

Bài 6: Luyện tập chung

(2 tiết)

Luyện tập - Trang 21

12

1 tiết

Luyện tập - Trang 22

13

1 tiết

Chủ đề 2: Góc và đơn vị đo góc

Bài 7: Đo góc, đơn vị đo góc

(1 tiết)

Đo góc, đơn vị đo góc - Trang 23

Luyện tập - Trang 25

14

1 tiết

Bài 8: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

(3 tiết)

Góc nhọn, góc tù, góc bẹt - Trang 26

15

1 tiết

4

//

//

Luyện tập - Trang 27

16

1 tiết

Luyện tập - Trang 29

17

1 tiết

Bài 9: Luyện tập chung

(2 tiết)

Luyện tập - Trang 31

18

1 tiết

Luyện tập - Trang 32

19

1 tiết

Bài 10: Số có sáu chữ số. Số 1000000 (3 tiết)

Số có sáu chữ số. Số - Trang 33

20

1 tiết

5

Chủ đề 3:

Số có nhiều chữ số

//

Số 1000000 - Trang 35

21

1 tiết

Luyện tập - Trang 36

22

1 tiết

Bài 11: Hàng và lớp (3 tiết)

Hàng và lớp (Tiết 1) -Trang 37

23

1 tiết

Hàng và lớp (Tiết 2) -Trang 38

24

1 tiết

Luyện tập - Trang 39

25

1 tiết

6

//

Bài 12: Các số trong phạm vi lớp triệu (3 tiết)

Các số trong phạm vi lớp triệu -Trang 41

26

1 tiết

Luyện tập - Trang 42

27

1 tiết

Luyện tập - Trang 44

28

1 tiết

Bài 13: Làm tròn số đến hàng nghìn (2 tiết)

Làm tròn số đến hàng nghìn -Trang 45

29

1 tiết

Luyện tập-Trang 46

30

1 tiết

7

//

Bài 14: So sánh các số có nhiều chữ số (2 tiết)

So sánh các số có nhiều chữ số -Trang 47

31

1 tiết

Luyện tập -Trang 48

32

1 tiết

Bài 15: Làm quên với dãy số tự nhiên (2 tiết)

Làm quên với dãy số tự nhiên -Trang 50

33

1 tiết

Luyện tập -Trang 51

34

1 tiết

Bài 16: Luyện tập chung (3 tiết)

Luyện tập -Trang 52

35

1 tiết

8

//

//

Luyện tập -Trang 53

36

1 tiết

Luyện tập -Trang 54

37

1 tiết

Chủ đề 4: Một số đơn vị đo đại lượng

Bài 17: Yến , tạ, tấn (3 tiết)

Yến , tạ, tấn -Trang 56

38

1 tiết

Luyện tập -Trang 57

39

1 tiết

Luyện tập -Trang 59

40

1 tiết

9

Bài 18: Đề - xi – mét vuông, mét vuông, Mi – li- mét vuông (4 tiết)

Đề - xi – mét vuông, mét vuông, Mi – li- mét vuông (Tiết 1) -Trang 60

41

1 tiết

Đề - xi – mét vuông, mét vuông, Mi – li- mét vuông (Tiết 2) -Trang 61

42

1 tiết

Đề - xi – mét vuông, mét vuông, Mi – li- mét vuông (Tiết 3) -Trang 63

43

1 tiết

Luyện tập -Trang 64

44

1 tiết

Bài 19: Giây, thế kỉ (2 tiết)

Giây, thế kỉ -Trang 66

45

1 tiết

10

//

//

Luyện tập -Trang 67

46

1 tiết

Bài 20: Thực hành và trải nghiệm một số đơn vị đo đại lượng (3 tiết)

Thực hành và trải nghiệm một số đơn vị đo đại lượng (Tiết 1) -Trang 69

47

1 tiết

Thực hành và trải nghiệm một số đơn vị đo đại lượng (Tiết 2) –Trang70

48

1 tiết

Thực hành và trải nghiệm một số đơn vị đo đại lượng (Tiết 3) -Trang 72

49

1 tiết

Bài 21: Luyện tập chung (2 tiết)

Luyện tập -Trang 73

50

1 tiết

11

//

//

Luyện tập -Trang 74

51

1 tiết

Chủ đề 5: Phép cộng và phép trừ

Bài 22: Phép cộng các số có

nhiều chữ số (2 tiết)

Phép cộng các số có nhiều chữ số -Trang 76

52

1 tiết

Luyện tập -Trang 78

53

1 tiết

1 tiết

Bài 23: Phép trừ các số có nhiều

chữ số (2 tiết)

Phép trừ các số có nhiều chữ số -Trang 79

54

1 tiết

//

Luyện tập -Trang 78

55

1 tiết

12

//

Bài 24: Tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng (3 tiết)

Tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng (Tiết 1) -Trang 82

56

1 tiết

Tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng (Tiết 2) -Trang 84

57

1 tiết

Luyện tập -Trang 85

58

1 tiết

Bài 25: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (2 tiết)

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

-Trang 86

59

1 tiết

Luyện tập -Trang 87

60

1 tiết

13

//

Bài 26: Luyện tập chung (3 tiết)

Luyện tập -Trang 88

61

1 tiết

Luyện tập -Trang 89

62

1 tiết

Luyện tập -Trang 90

63

1 tiết

Bài 27: Hai đường thẳng vuông góc(2 tiết)

Hai đường thẳng vuông góc -Trang 91

64

1 tiết

Luyện tập -Trang 92

65

1 tiết

14

Chủ đề 6: Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song

Bài 28: Thực hành và trải nghiệm vẽ hai đường thẳng vuông góc

(2 tiết)

Thực hành và trải nghiệm vẽ hai đường thẳng vuông góc (Tiết 1) -Trang 94

66

1 tiết

Thực hành và trải nghiệm vẽ hai đường thẳng vuông góc(Tiết 2) -Trang 96

67

1 tiết

Bài 29: Hai đường thẳng song song (2 tiết)

Hai đường thẳng song song -Trang 98

68

1 tiết

Luyện tập -Trang 99

69

1 tiết

Bài 30: Thực hành và trải nghiệm vẽ hai đường thẳng song song

(2 tiết)

Thực hành và trải nghiệm vẽ hai đường thẳng song song (Tiết 1) -Trang 101

70

1 tiết

15

//

//

Thực hành và trải nghiệm vẽ hai đường thẳng song song (Tiết 2) -Trang 103

71

1 tiết

Bài 31: Hình bình hành, hình thoi

(3 tiết)

Hình bình hành -Trang 105

72

1 tiết

Hình thoi -Trang 107

73

1 tiết

Luyện tập -Trang 108

74

1 tiết

Bài 32: Luyện tập chung (3 tiết)

Luyện tập -Trang 110

75

1 tiết

16

//

//

Luyện tập -Trang 111

76

1 tiết

Luyện tập -Trang 112

77

1 tiết

Bài 33: Ôn tập cá số đến lớp triệu

(2 tiết)

Luyện tập -Trang 114

78

1 tiết

Luyện tập -Trang 115

79

1 tiết

Chủ đề 7: Ôn tập học kỳ 1

Bài 34: Ôn tập phép cộng, phép trừ (3 tiết)

Luyện tập -Trang 118

80

1 tiết

17

//

//

Luyện tập -Trang 119

81

1 tiết

Luyện tập -Trang 120

82

1 tiết

Bài 35: Ôn tập hình học ( 3 tiết)

Luyện tập -Trang 121

83

1 tiết

Luyện tập -Trang 122

84

1 tiết

Luyện tập -Trang 123

85

1 tiết

18

//

Bài 36: Ôn tập đo lường (2 tiết)

Luyện tập -Trang 124

86

1 tiết

Luyện tập -Trang 125

87

1 tiết

Bài 37: Ôn tập chung (3 tiết)

Luyện tập -Trang 127

88

1 tiết

Luyện tập -Trang 128

89

1 tiết

Luyện tập -Trang 129

90

1 tiết

HỌC KỲ II (Gồm 85 tiết/17 tuần, mỗi tuần 5 tiết)

19

Chủ đề 8

Phép nhân, phép chia

Bài 38: Nhân với số có một chữ số (2 tiết)

Nhân với số có một chữ số -Trang 4

91

1 tiết

Luyện tập –Trang 5

92

1 tiết

Bài 39: Chia cho số có một chữ số (2 tiết)

Chia cho số có một chữ số -Trang 6

93

1 tiết

Luyện tập –Trang 8

94

1 tiết

Bài 40: Tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân (3tiết)

Tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân –Trang 9

95

1 tiết

20

//

//

Tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân –Trang 11

96

1 tiết

Luyện tập –Trang 13

97

1 tiết

Bài 41: Nhân, chia với 10, 100, 1000… (2tiết)

Nhân, chia với 10, 100, 1000…–Trang 14

98

1 tiết

Luyện tập –Trang 16

99

1 tiết

Bài 42: Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng (3tiết)

Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng –Trang 17

100

1 tiết

21

//

//

Luyện tập –Trang 18

101

1 tiết

Luyện tập –Trang 19

102

1 tiết

Bài 43: Nhân với số có hai chữ số (3tiết)

Nhân với số có hai chữ số –Trang 20

103

1 tiết

Luyện tập –Trang 21

104

1 tiết

Luyện tập –Trang 22

105

1 tiết

22

//

Bài 44: Chia cho số có hai chữ số (3tiết)

Chia cho số có hai chữ số –Trang 23

106

1 tiết

Luyện tập –Trang 25

107

1 tiết

Luyện tập –Trang 26

108

1 tiết

Bài 45: Thực hành và trải nghiệm ước lượng trong tính toán (1tiết)

Bài 45: Thực hành và trải nghiệm ước lượng trong tính toán –Trang 28

109

1 tiết

Bài 46: Tìm số trung bình cộng (2tiết)

Tìm số trung bình cộng –Trang 29

110

1 tiết

23

//

//

Luyện tập –Trang 30

111

1 tiết

Bài 47: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (2tiết)

Bài toán liên quan đến rút về đơn vị –Trang 31

112

1 tiết

Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (TT)

–Trang 32

113

1 tiết

Bài 48: Luyện tập chung (3tiết)

Luyện tập –Trang 33

114

1 tiết

Luyện tập –Trang 34

115

1 tiết

24

//

//

Luyện tập –Trang 35

116

1 tiết

Chủ đề 9

Làm quen với yếu tố thống kê, xác suất

Bài 49: Dãy số liệu thống kê

(2 tiết)

Dãy số liệu thống kê –Trang 36

117

1 tiết

Luyện tập –Trang 38

118

1 tiết

Bài 50: Biểu đồ cột (2 tiết)

Biểu đồ cột –Trang 39

119

1 tiết

Luyện tập –Trang 41

120

1 tiết

25

//

Bài 51: Số lần xuất hiện của một sự kiện (2 tiết)

Số lần xuất hiện của một sự kiện –Trang 43

121

1 tiết

Luyện tập –Trang 45

122

1 tiết

Bài 52: Luyện tập chung (1 tiết)

Luyện tập chung –Trang 47

123

1 tiết

Chủ đề 10

Phân số, khái niệm phân số

Bài 53: Khái niệm phân số (2 tiết)

Khái niệm phân số –Trang 49

124

1 tiết

Luyện tập chung –Trang 51

125

1 tiết

26

//

Bài 54: Phân số và phép chia số tự nhiên (2 tiết)

Phân số và phép chia số tự nhiên –Trang 52

126

1 tiết

Luyện tập –Trang 53

127

1 tiết

Bài 55: Tính chất cơ bản của phân số (2 tiết)

Tính chất cơ bản của phân số –Trang 56

128

1 tiết

Luyện tập –Trang 57

129

1 tiết

Bài 56: Rút gọn phân số (2 tiết)

Rút gọn phân số –Trang 59

130

1 tiết

27

//

//

Luyện tập –Trang 61

131

1 tiết

Bài 57: Qui đồng mẫu số các phân số (2tiết)

Qui đồng mẫu số các phân số –Trang 62

132

1 tiết

Luyện tập –Trang 63

133

1 tiết

Bài 58: So sánh phân số (3 tiết)

So sánh phân số –Trang 64

134

1 tiết

So sánh phân số (TT) –Trang 66

135

1 tiết

28

//

//

Luyện tập –Trang 67

136

1 tiết

Bài 59: Luyện tập chung (3 tiết)

Luyện tập–Trang 69

137

1 tiết

Luyện tập –Trang 71

138

1 tiết

Luyện tập –Trang 72

139

1 tiết

Chủ đề 11

Phép cộng, phép trừ phân số

Bài 60: Phép cộng phân số (4 tiết)

Phép cộng phân số có cùng mẫu số –Trang 74

140

1 tiết

29

//

//

Luyện tập –Trang 75

141

1 tiết

Phép cộng phân số khác mẫu số –Trang 77

142

1 tiết

Luyện tập –Trang 79

143

1 tiết

Bài 61: Phép trừ phân số (3 tiết)

Phép trừ hai phân số có cùng mẫu số –Trang 80

144

1 tiết

Phép trừ hai phân số khác mẫu số –Trang 81

145

1 tiết

30

//

Luyện tập –Trang 82

146

1 tiết

Bài 62: Luyện tập chung (3 tiết)

Luyện tập –Trang 83

147

1 tiết

Luyện tập –Trang 84

148

1 tiết

Luyện tập –Trang 85

149

1 tiết

Chủ đề 12

Phép nhân, phép chia phân số

Bài 63: Phép nhân phân số (4 tiết)

Phép nhân phân số –Trang 86

150

1 tiết

31

//

//

Luyện tập –Trang 87

151

1 tiết

Luyện tập –Trang 88

152

1 tiết

Luyện tập –Trang 90

153

1 tiết

Bài 64: Phép chia phân số (3 tiết)

Phép chia phân số –Trang 91

154

1 tiết

Luyện tập –Trang 92

155

1 tiết

32

//

//

Luyện tập –Trang 93

156

1 tiết

Bài 65: Tìm phân số của một số

(2 tiết)

Tìm phân số của một số –Trang 95

157

1 tiết

Luyện tập –Trang 96

158

1 tiết

Bài 66: Luyện tập chung

(3 tiết)

Luyện tập –Trang 98

159

1 tiết

Luyện tập –Trang 99

160

1 tiết

33

//

Luyện tập –Trang 100

161

1 tiết

Chủ đề 13

Ôn tập cuối năm

Bài 67: Ôn tập số tự nhiên (2 tiết)

Luyện tập –Trang 102

162

1 tiết

Luyện tập –Trang 103

163

1 tiết

Bài 68: Ôn tập phép tính với số tự nhiên (2 tiết)

Luyện tập –Trang 105

164

1 tiết

Luyện tập –Trang 106

165

1 tiết

34

//

Bài 69: Ôn tập phân số (2 tiết)

Luyện tập –Trang 107

166

1 tiết

Luyện tập –Trang 108

167

1 tiết

Bài 70: Ôn tập phép tính với phân số (2 tiết)

Luyện tập –Trang 110

168

1 tiết

Luyện tập –Trang 111

169

1 tiết

Bài 71: Ôn tập hình học và đo lường (2 tiết)

Luyện tập –Trang 112

170

1 tiết

35

//

Bài 72: Ôn tập một số yếu tố thống kê và xác suất (1 tiết)

Luyện tập –Trang 114

171

1 tiết

Bài 73: Ôn tập chung (3 tiết)

Luyện tập –Trang 114

172

1 tiết

Luyện tập –Trang 114

173

1 tiết

Luyện tập –Trang 114

174

1 tiết

Kiểm tra cuối năm

Kiểm tra cuối năm

175

1 tiết

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
12 21.771
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo