Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tuyên Quang

Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tuyên Quang. Cuộc thi nhằm tuyên truyền những kiến thức, pháp luật về phòng chống hoạt động tham nhũng trong toàn thể nhân dân trong tỉnh Tuyên Quang. Qua đó cũng nhằm để người dân không thực hiện hành vi nào liên quan đến tham nhũng. Còn các cán bộ nhà nước phải liêm chính trong công tác.

1. Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tuyên Quang

Đây là đáp án do Hoatieu tự làm chỉ mang tính chất tham khảo không phải đáp án chính thức cuộc thi.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tuyên Quang

Đáp án chi tiết đang được cập nhật!

Câu 1: Người đứng đầu Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có trách nhiệm phê duyệt nội dung và ban hành kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập hàng năm vào thời điểm nào?

Trước ngày 31 tháng 12 của năm trước liền kề.

Trước ngày 10 tháng 01 hằng năm.

Trước ngày 31 tháng 01 hằng năm.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tuyên Quang

Trước ngày 01 tháng 6 hằng năm.

Câu 2: Cơ quan có thẩm quyền theo dõi, chỉ đạo xử lý đối với vụ án, vụ việc “Liên quan đến cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy quản lý (theo phân cấp của Bộ Chính trị)” là:

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực.

Ban Nội Chính Trung ương.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ủy ban kiểm tra Trung ương.

Câu 3: Trong trường hợp thông tin về tài sản, thu nhập được yêu cầu cung cấp là thông tin phức tạp, không có sẵn thì thời hạn cung cấp thông tin là bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu?

15 ngày làm việc.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tuyên Quang

20 ngày làm việc.

25 ngày làm việc.

30 ngày làm việc.

Câu 4: Quyết định kỷ luật đối với người có hành vi vi phạm quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập được niêm yết công khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người bị xử lý kỷ luật thường xuyên làm việc trong thời gian bao nhiêu ngày?

15 ngày.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tuyên Quang

20 ngày.

25 ngày.

30 ngày.

Câu 5: Theo Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, “Biểu hiện rõ nét nhất của tiêu cực” là:

Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tuyên Quang

Hành vi trái với chuẩn mực đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Hành vi phạm quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Hành vi trái với truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước.

Câu 6: Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập được ban hành. Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập phải tổ chức lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh?

08 ngày.

10 ngày.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tuyên Quang

15 ngày.

20 ngày.

Câu 7: Thường trực Hội đồng nhân dân có quyền yêu cầu hoặc kiến nghị Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập ra quyết định xác minh tài sản, thu nhập đối với chủ thể nào dưới đây?

Người dự kiến được bầu hoặc đề nghị phê chuẩn chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cùng cấp.

Người dự kiến được bầu hoặc đề nghị phê chuẩn chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp.

Người dự kiến được Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tuyên Quang

Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Câu 8: Hành vi tiêu cực trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo cần tập trung chỉ đạo phòng, chống được nêu trong Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là:

Tiến hành kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo không kịp thời.

Can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảm trách nhiệm, hình phạt cho người khác.

Tiến hành kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo không kịp thời không đúng quy định của pháp luật.

Câu 9: Nội dung nào dưới đây là nguyên tắc kiểm soát tài sản, thu nhập?

Mọi vi phạm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc kiểm soát tài sản, thu nhập phải được xử lý nghiêm minh, kịp thời theo quy định của pháp luật.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tuyên Quang

Mọi vi phạm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc kiểm soát tài sản, thu nhập phải được xử lý đảm bảo minh bạch theo quy định của pháp luật.

Mọi vi phạm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc kiểm soát tài sản, thu nhập phải được xử lý công bằng theo quy định của pháp luật.

Mọi vi phạm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc kiểm soát tài sản, thu nhập phải được xử lý khách quan theo quy định của pháp luật.

Câu 10: Số lượng người được lựa chọn để xác minh tài sản, thu nhập ngẫu nhiên phải bảo đảm tối thiểu bằng bao nhiêu phần trăm số người có nghĩa vụ kê khai hàng năm tại mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị được xác minh?

10%.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tuyên Quang

20%.

30%.

40%.

Câu 11: Người nào dưới đây không có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập?

Cán bộ, công chức.

Nhân viên hợp đồng tại đơn vị sự nghiệp công lập.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tuyên Quang

Sĩ quan Công an nhân dân; sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp.

Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Câu 12: Cơ quan có thẩm quyền theo dõi, chỉ đạo xử lý đối với vụ án, vụ việc “Có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình tiến hành tố tụng có thể làm sai lệch kết quả điều tra, truy tố, xét xử vụ án, xử lý vụ việc; các vụ án tiêu cực đã có bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật nhưng có khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị xem xét lại, gây bức xúc trong dư luận xã hội” là:

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực. Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tuyên Quang

Ban Nội Chính Trung ương.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ủy ban kiểm tra Trung ương.

Câu 13: Trừ trường hợp phức tạp, trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập, người ra quyết định xác minh phải ban hành Kết luận xác minh tài sản, thu nhập?

08 ngày.

10 ngày.

15 ngày.

20 ngày.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tuyên Quang

Câu 14: Tài sản, thu nhập nào dưới đây không phải là tài sản, thu nhập phải kê khai?

Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng.

Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50.000.000 đồng trở lên.

Tài sản, tài khoản ở nước ngoài.

Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà tổng các tài sản có giá trị từ 50.000.000 đồng trở lên.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tuyên Quang

Câu 15: Theo Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, “Vụ việc tiêu cực” là:

Là vụ việc do cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện (ngoài vụ việc tham nhũng), liên quan đến các hành vi tiêu cực nêu tại phần III Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự của cơ quan có thẩm quyền.

Là vụ việc do cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện, chưa có quyết định khởi tố vụ án hình sự của cơ quan có thẩm quyền.

Là vụ việc do cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện (ngoài vụ việc tham nhũng), liên quan đến các hành vi tiêu cực, đã có quyết định truy tố vụ án hình sự của cơ quan có thẩm quyền.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tuyên Quang

Là vụ việc do cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện (ngoài vụ việc tham nhũng), liên quan đến các hành vi tiêu cực nêu tại phần III Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chưa có quyết định khởi tố vụ án hình sự của cơ quan có thẩm quyền.

Câu 16: Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được ban hành ngày, tháng, năm nào?

Ngày 01/8/2021.

Ngày 01/9/2021.

Ngày 01/8/2022.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tuyên Quang

Ngày 01/10/2022.

Câu 17: Nội dung nào dưới đây không thuộc nội dung chỉ đạo công tác phòng, chống tiêu cực theo Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực?

Chỉ đạo rà soát, kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tuyên Quang

Chỉ đạo thực hiện đồng bộ công tác đấu tranh phòng, chống tiêu cực gắn với phòng, chống tham nhũng, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Chỉ đạo xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc tiêu cực, nhất là các vụ án, vụ việc tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phòng, chống tiêu cực và trong giải quyết những vụ án, vụ việc tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Câu 18: Chánh thanh tra tỉnh ban hành kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập hằng năm sau khi trình chủ thể nào phê duyệt nội dung kế hoạch?

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tuyên Quang

Tổng Thanh tra Chính phủ.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh.

Câu 19: Nội dung nào dưới đây không phải là căn cứ để cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập xác minh tài sản, thu nhập?

Có dấu hiệu rõ ràng về việc kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.

Có tố cáo về việc kê khai tài sản, thu nhập không trung thực và đủ điều kiện thụ lý theo quy định của Luật Tố cáo.

Có biến động tăng về tài sản, thu nhập đến 200.000.000 đồng so với tài sản, thu nhập đã kê khai lần liền trước đó mà người có nghĩa vụ kê khai giải trình không hợp lý về nguồn gốc.

Thuộc trường hợp xác minh theo kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập hằng năm đối với người có nghĩa vụ kê khai được lựa chọn ngẫu nhiên.

Câu 20: Nội dung nào dưới đây không thuộc nội dung chỉ đạo công tác phòng, chống tiêu cực theo Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực?

Ban hành, tham mưu ban hành các chủ trương, chính sách, pháp luật, giải pháp phòng, chống tiêu cực.

Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện thể chế về phòng, chống tiêu cực gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị, quản lý kinh tế - xã hội; làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tiêu cực, những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật để kiến nghị, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền ngăn ngừa, khắc phục, hoàn thiện.

Chỉ đạo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong phòng, chống tiêu cực; định hướng cung cấp thông tin về phòng, chống tiêu cực; xử lý nghiêm hành vi lợi dụng việc phòng, chống tiêu cực để trục lợi, hãm hại người tốt, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ.

Câu 21: Các cơ quan có thẩm quyền theo dõi, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tiêu cực là:

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực; Ban Nội Chính Trung ương; Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tuyên Quang

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực; Ủy ban kiểm tra Trung ương; Thanh tra Chính phủ; Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực; Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực; Nội Chính Trung ương; Ủy ban kiểm tra Trung ương; Thanh tra Chính phủ; Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Câu 22: Nội dung nào dưới đây không phải là quyền hạn của Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập?

Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai để phục vụ việc xác minh tài sản, thu nhập.

Xác minh tài sản, thu nhập và kiến nghị xử lý vi phạm quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập.

Xác minh tài sản, thu nhập và kiến nghị xử lý vi phạm quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập.

Trong quá trình kiểm soát tài sản, thu nhập nếu phát hiện hành vi vi phạm pháp luật thì Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập phải chuyển vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Câu 22: Kê khai tài sản, thu nhập bổ sung được thực hiện đối với trường hợp nào dưới đây?

Người giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên.

Người làm công tác tổ chức cán bộ.

Người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên.

Người làm công tác quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công.

Câu 24: Hành vi nào dưới đây không thuộc một trong các hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống theo Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực?

Nói, viết, thực hiện không đúng hoặc không thực hiện, thực hiện không đầy đủ chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Có hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay, can thiệp, tác động đến tổ chức, cá nhân để bản thân hoặc người khác được tiếp nhận, tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, đề cử, ứng cử, khen thưởng, kỷ luật, phong tặng danh hiệu, đi học, đi nước ngoài, thực hiện chế độ, chính sách cán bộ trái quy định.

Can thiệp, tác động hoặc để người nhà, người thân, người quen lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình để trục lợi. Gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc cho người dân, doanh nghiệp.

Mê tín, hoạt động mê tín; ủng hộ hoặc tham gia các tôn giáo bất hợp pháp hoặc lợi dụng các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng để trục lợi.

Câu 25: Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập hằng năm của Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính) phải bảo đảm số cơ quan, tổ chức, đơn vị được tiến hành xác minh tối thiểu bằng bao nhiêu phần trăm số cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền kiểm soát của mình?

10%.

20%.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tuyên Quang

30%.

40%.

Câu 26: Bản kê khai tài sản, thu nhập của người dự kiến được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, tổ chức, đơn vị phải được công khai tại:

Cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người dự kiến được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thường xuyên làm việc.

Cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm.

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đóng trụ sở của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người dự kiến được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thường xuyên làm việc.

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người dự kiến được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cư trú.

Câu 27: Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải kê khai tài sản, thu nhập và biến động về tài sản, thu nhập của chủ thể nào dưới đây?

Của mình, của vợ hoặc chồng, con chưa thành niên.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tuyên Quang

Của mình, của vợ hoặc chồng, con chưa thành niên và con đã thành niên.

Của mình; của vợ hoặc chồng; con chưa thành niên; của bố, mẹ đẻ.

Của mình; của vợ hoặc chồng; của con; của bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc chồng.

Câu 28: Theo Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực “Vụ án, vụ việc tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm là vụ án, vụ việc tiêu cực ngoài tham nhũng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, phẩm chất đạo đức, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ” và thuộc một trong trường hợp nào dưới đây?

Gây hậu quả về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Vụ án, vụ việc có nhiều người tham gia.

Có liên quan đến nhiều địa phương, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực.

Liên quan đến nhiều người.

Câu 29: Bản kê khai tài sản, thu nhập của người dự kiến bầu, phê chuẩn tại Quốc hội, Hội đồng nhân dân phải được công khai với:

Thành viên Ủy ban nhân dân trước khi bầu, phê chuẩn.

Thành viên Chính phủ trước khi bầu, phê chuẩn.

Thành viên Chính phủ, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trước khi bầu, phê chuẩn.

Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trước khi bầu, phê chuẩn.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tuyên Quang

Câu 30: Cơ quan nào có trách nhiệm xây dựng và vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập?

Văn phòng Chính phủ.

Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thanh tra Chính phủ.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tuyên Quang

Bộ Công an.

2. Thể lệ Cuộc thi Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tuyên Quang

- Đối tượng dự thi là công dân từ đủ 16 tuổi trở lên đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

- Nội dung cuộc thi là về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước về phòng chống, tham nhũng, tiêu cực.

- Hình thức dự thi là online trên các cổng thông tin điện tử của Tỉnh Tuyên Quang.

https://pbgdpl.tuyenquang.gov.vn/TN/dangky.aspx

Cuộc thi được tổ chức với hai vòng:

- Vòng 1:

  • Đợt 1: từ ngày 1/6/2023 đến hết ngày 15/6/2023.
  • Đợt 2: từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 15/7/2023.

- Vòng 2: từ ngày 1/8/2023 đến hết ngày 15/8/2023 với 200 thí sinh xuất sắc của cả hai đợt thi.

- Thí sinh dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trên máy tính hoặc thiết bị di động có kết nối internet theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn trong thời gian 30 phút. Mỗi đề thi gồm 30 câu hỏi và một thí sinh được dự thi tối đa 5 lượt thi.

- Mỗi một đợt thi đề có giải cho những người đạt kết quả cao nhất với ba giải Nhất, nhì, ba và khuyến khích.

Lưu ý khi vào dự thi các thí sinh cần điền đúng đủ những thông tin cá nhân đã được yêu cầu để khi có kết quả được liên hệ nhận giải thưởng. Vì thế nên nếu điền sai sẽ bị hủy kết quả tham gia.

Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Tài liệu chuyên mục Bài thu hoạch, bài dự thi liên quan.

Đánh giá bài viết
2 1.565
0 Bình luận
Sắp xếp theo