Thông tư 46/2020/TT-BGDĐT Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp THPT

Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh THPT

Thông tư 46/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông.

Ngày 24/11/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 46/2020/TT-BGDĐT về Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông.

Theo quy định, tổng thời lượng thực hành cho cả môn giáo dục quốc phòng là 105 tiết, trong đó: Lớp 10 :35 tiết, lớp 11: 35 tiết; lớp 12: 35 tiết. Căn cứ vào chương trình năm học, các trường xây dựng kế hoạch dạy học đảm bảo đủ thời gian.

Nội dung Thông tư 46 2020 BGDĐT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

________

Số: 46/2020/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2020

THÔNG TƯ

Ban hành Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông

_________

Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông.

Điều 2: Thông tư này áp dụng đối với các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó có cấp trung học phổ thông (sau đây gọi tắt là trường trung học phổ thông) và tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 01 năm 2021 và thay thế Thông tư số 02/2017/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc sở giáo dục và đào tạo; Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông; tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội;

- Ủy ban Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực;

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Hội đồng GDQP&AN Trung ương;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Kiểm toán nhà nước;

- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các Sở giáo dục và đào tạo;

- Công báo; Như Điều 4;

- Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT Bộ GDĐT;

- Lưu: VT, Vụ GDQP, Vụ GDTrH, Vụ PC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

(Cấp Trung học phổ thông)

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 46/2020/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Hà Nội, 2020

MỤC LỤC

I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC

II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

III. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

V. NỘI DUNG GIÁO DỤC

1. Nội dung khái quát

2. Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt ở mỗi lớp

2.1. Lớp 10

2.2. Lớp 11

2.3. Lớp 1

VI. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC

VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Mời các bạn sử dụng file tải về để xem nội dung chi tiết Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh THPT.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạoNgười ký:Nguyễn Văn Phúc
Số hiệu:46/2020/TT-BGDĐTLĩnh vực:Giáo dục
Ngày ban hành:24/11/2020Ngày hiệu lực:11/01/2021
Loại văn bản:Thông tưNgày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:Còn hiệu lực
Đánh giá bài viết
1 2.338
0 Bình luận
Sắp xếp theo