Thông tư 125/2021/TT-BCA Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản xuất, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ

Thông tư số 125 2021 BCA về pháo hoa, pháo nổ

Ngày 30/12/2021 Bộ Công an đã có Thông tư số 125/2021/TT-BCA  ban hành về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ; danh mục pháo hoa, pháo hoa nổ.

Theo đó, đối với pháo hoa pháo nổ bị hư hỏng, hết hạn sử dụng hoặc không còn nhu cầu sử dụng. Các đơn vị kinh doanh cần chuyển về các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất pháo hoa để tiêu hủy.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực An ninh trật tự được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Thông tư 125/2021/TT-BCA

BỘ CÔNG AN
_______

Số: 125/2021/TT-BCA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2021

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG VÀ TIÊU HỦY PHÁO HOA, PHÁO HOA NỔ; DANH MỤC PHÁO HOA, PHÁO HOA NỔ; DANH MỤC CHI TIẾT MÃ SỐ HS PHÁO HOA, PHÁO HOA NỔ

______________

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20 tháng 6 năm 2017 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ; Danh mục pháo hoa, pháo hoa nổ; Danh mục chi tiết mã số HS pháo hoa, pháo hoa nổ.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này:

1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ, mã số QCVN 04:2021/BCA và các phụ lục ban hành kèm theo Quy chuẩn, bao gồm: Hồ sơ kho bảo quản pháo hoa, pháo hoa nổ (Phụ lục A); Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử pháo hoa, pháo hoa nổ (Phụ lục B).

2. Danh mục pháo hoa, pháo hoa nổ quy định tại Phụ lục C và Phụ lục D.

3. Danh mục chi tiết mã số HS pháo hoa, pháo hoa nổ quy định tại Phụ lục Đ.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ ban hành kèm theo Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2022.

2. Danh mục pháo hoa, pháo hoa nổ quy định tại Phụ lục C, Phụ lục D và danh mục chi tiết mã số HS pháo hoa, pháo hoa nổ quy định tại Phụ lục Đ ban hành kèm theo Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2022.

Đối với sản phẩm pháo hoa, pháo hoa nổ được sản xuất, nhập khẩu trước ngày Quy chuẩn kỹ thuật này có hiệu lực mà còn tồn đọng thì tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trong kinh doanh, bảo quản, sử dụng, tiêu hủy theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật này khi có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này; căn cứ yêu cầu thực tiễn phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu rà soát, báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung danh mục pháo hoa, pháo hoa nổ; danh mục chi tiết mã số HS pháo hoa, pháo hoa nổ.

2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Nơi nhận:
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Công an các đơn vị, địa phương;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Công an;
- Lưu: VT, C06.

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Tô Lâm

QCVN 04:2021/BCA

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG VÀ TIÊU HỦY PHÁO HOA, PHÁO HOA NỔ

National technical regulation on safety in production, preservation, use and destruction of consumer fireworks and fireworks

LỜI NÓI ĐẦU

QCVN 04:2021/BCA do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ trì biên soạn, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Bộ Công an trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành kèm theo Thông tư số 125/2021/TT-BCA ngày 30 tháng 12 năm 2021.

MỤC LỤC

1.

Quy định chung

1.1

Phạm vi điều chỉnh

1.2

Đối tượng áp dụng

1.3

Tài liệu viện dẫn

1.4

Giải thích từ ngữ

1.5

Yêu cầu chung

2.

Yêu cầu về kỹ thuật an toàn

2.1

Kỹ thuật an toàn trong sản xuất, bảo quản pháo hoa, pháo hoa nổ

2.1.1.

Hạng mục, công trình xây dựng trong khu vực cơ sở sản xuất pháo hoa, pháo hoa nổ

2.1.2.

Nhà xưởng sản xuất pháo hoa, pháo hoa nổ

2.1.3.

Địa điểm thử nghiệm pháo hoa, pháo hoa nổ

2.1.4

Kỹ thuật an toàn trong quản lý, bảo quản thuốc pháo và trong sản xuất pháo hoa, pháo hoa nổ

2.1.5.

Quy định về bao gói và ghi nhãn

2.1.6.

Bảo quản pháo hoa, pháo hoa nổ trong quá trình sản xuất

2.1.7.

Kho bảo quản pháo hoa, pháo hoa nổ trong quá trình sản xuất

2.2.

Kỹ thuật an toàn trong kinh doanh pháo hoa

2.2.1.

Bố trí cửa hàng kinh doanh pháo hoa

2.2.2.

Kho bảo quản pháo hoa để kinh doanh

2.3.

Kỹ thuật an toàn trong sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ

2.3.1.

Sử dụng pháo hoa nổ

2.3.2.

Khoảng cách an toàn đối với người xem, khu dân cư, công trình cần bảo vệ khi bắn pháo hoa nổ

2.3.3.

Bảo quản pháo hoa nổ tại trận địa khi chưa tiến hành lắp theo kịch bản bắn

2.3.4

Tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh

3.

Yêu cầu về quản lý

3.1.

Công bố hợp quy

3.2.

Nghiệm thu pháo hoa, pháo hoa nổ

3.3

Kiểm tra và thử nghiệm pháo hoa, pháo hoa nổ

4.

Tổ chức thực hiện

Mời các bạn sử dụng file tải về để xem chi tiết nội dung văn bản.

Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Bộ Công anNgười ký:Tô Lâm
Số hiệu:125/2021/TT-BCALĩnh vực:An ninh trật tự
Ngày ban hành:30/12/2021Ngày hiệu lực:01/03/2022
Loại văn bản:Thông tưNgày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:Còn hiệu lực
Đánh giá bài viết
1 401
0 Bình luận
Sắp xếp theo