Thông báo 772/TB-BGDĐT

Thông báo 772/TB-BGDĐT kết luận của Thứ trưởng Bùi Văn Ga tại cuộc họp thực hiện quy chế đào tạo sau đại học hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------

Số: 772/TB-BGDĐT

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BÙI VĂN GA TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY CHẾ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC HIỆN HÀNH

Ngày 20 tháng 5 năm 2013, Thứ trưởng Bùi Văn Ga đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị: Vụ Giáo dục Đại học, Vụ Pháp chế về thực hiện các quy chế đào tạo sau đại học hiện hành. Sau khi nghe Vụ Giáo dục Đại học báo cáo và ý kiến phát biểu của đại diện Vụ Pháp chế, Thứ trưởng Bùi Văn Ga kết luận:

1. Về việc thực hiện Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

1.1. Thực hiện đúng các quy định của Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành, lưu ý những vấn đề bất cập khi dự thảo Quy chế mới thay thế.

1.2. Khi cấp phôi bằng thạc sĩ, lưu ý thời gian đào tạo theo đúng quy định của các quy chế cần áp dụng:

- Các khóa tuyển sinh từ năm 2008 về trước, thời gian đào tạo thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 và Khoản 3, Điều 12 của Quy chế đào tạo sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 18/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/6/2000;

- Các khóa tuyển sinh năm 2009 đến nay, thời gian đào tạo thực hiện theo đúng quy định tại Điều 3 của Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/8/2008 và Điều 3 của Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011.

- Khi cơ sở đào tạo báo cáo xin cấp phôi bằng cho các khóa tuyển sinh từ 2009 đến nay, nếu quá hai năm kể từ năm tuyển sinh, cơ sở đào tạo phải gửi kèm theo văn bản này Quy định chi tiết về tổ chức, quản lý đào tạo và các hoạt động liên quan đến quá trình đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo; trong đó phải có quy định rõ về thời gian đào tạo của cơ sở đó và các tài liệu minh chứng cho quá trình cho phép học viên nghỉ học (nếu có).

2. Về việc thực hiện Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ

2.1. Trong tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, giao cho thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định ngành gần, ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi và quy định về trình độ tiếng Việt cần phải đạt được đối với người nước ngoài đăng ký dự thi.

2.2. Việc thực hiện quy định tại Khoản 4, Điều 48 của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành được thực hiện như sau:

- Đối với nghiên cứu sinh đã có quyết định thành lập hội đồng cấp cơ sở từ ngày 31/12/2011 trở về trước:

+ Nếu bảo vệ luận án cấp cơ sở trước tháng 2/2012 thì thực hiện theo chương trình đào tạo quy định tại Điều 14 Quy chế đào tạo sau đại học ban hành theo Quyết định số 18/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/6/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Nếu bảo vệ luận án cấp cơ sở trong tháng 2, 3 năm 2012 thì phải đáp ứng điều kiện ngoại ngữ theo quy định tại Điều 22 của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành.

- Mọi trường hợp có quyết định thành lập hội đồng cấp cơ sở sau ngày 31/12/2011 hoặc có quyết định thành lập hội đồng cấp cơ sở từ ngày 31/12/2011 trở về trước nhưng bảo vệ luận án cấp cơ sở sau tháng 3/2012 nghiên cứu sinh phải đáp ứng điều kiện yêu cầu về trình độ ngoại ngữ và chương trình đào tạo quy định tại các Điều 16, 17, 18, 22 của Quy chế hiện hành.

2.3. Việc thẩm định hồ sơ, luận án cần thực hiện đúng quy định của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành. Trường hợp có đơn, thư khiếu nại, tố cáo về nội dung, chất lượng luận án hoặc luận án có ít nhất 2 ý kiến thẩm định không tán thành thì yêu cầu cơ sở đào tạo gửi danh sách giới thiệu hội đồng thẩm định gồm 15 người đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 1, Điều 41 của Quy chế để Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định luận án theo đúng các quy định.

Văn phòng Bộ xin thông báo để các đơn vị, cá nhân liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Bùi Văn Ga (để b/c);
- Vụ GDĐH (để thực hiện);
- Vụ Pháp chế (để phối hợp);
- Lưu VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Phạm Ngọc Phương

Đánh giá bài viết
1 48
0 Bình luận
Sắp xếp theo