Thông báo 117/TB-VPCP

Thông báo 117/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------

Số: 117/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2013

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG XÂY DỰNG ĐỀ ÁN TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ CƠ CẤU LẠI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Ngày 14 tháng 3 năm 2013, tại Văn phòng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Nội vụ báo cáo tình hình, kết quả triển khai xây dựng Đề án, ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

1. Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức là Đề án lớn, phức tạp, nhạy cảm, đề nghị Bộ Chính trị ban hành Văn bản về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức để huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị.

2. Bộ Nội vụ khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Chỉ đạo, lấy ý kiến các Bộ, ngành, các tổ chức và cá nhân có liên quan, đảm bảo sự tương thích về nội dung và tiến độ của Đề án này với các Đề án liên quan khác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

3. Mở rộng phạm vi, đối tượng áp dụng trong toàn bộ khối cán bộ, công chức ở tất cả các cấp của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị-xã hội. Chưa đặt vấn đề tinh giản đội ngũ viên chức trong Đề án.

4. Mục tiêu của Đề án tập trung vào việc tinh giản để có một đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực cao, hoạt động hiệu quả, cơ cấu hợp lý để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

5. Rà soát kỹ các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trực tiếp phục vụ mục tiêu tinh giản biên chế gắn với đổi mới cơ chế hoạt động của các cơ quan, tổ chức; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức; gắn công tác tuyển dụng với tinh giản biên chế. Làm rõ nguyên nhân của những bất cập trước đây để có giải pháp khả thi, hữu hiệu.

6. Cần nghiên cứu xác định một cơ quan đầu mối thống nhất quản lý biên chế cấp quốc gia.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các thành viên BCĐ TW, Tổ biên tập;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, TKBT, V.III;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Văn Tùng

Đánh giá bài viết
4 2.362
0 Bình luận
Sắp xếp theo