Quyết định số 229/QĐ-TTG

Quyết định số 229/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư dự án đường ô tô cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------------------

Số: 229/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư
dự án đường ô tô cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận
-----------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 412/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục đầu tư một số dự án kết cấu hạ tầng giao thông quan trọng thiết yếu giai đoạn đến năm 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc BIDV (BEDC) là doanh nghiệp BOT thực hiện dự án đường ô tô cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận theo hình thức hợp đồng BOT.

Điều 2. Dự án đường ô tô cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận được thực hiện với một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư như sau:

1. Về giải phóng mặt bằng:

a) Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang làm chủ đầu tư thực hiện các tiểu dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư. Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang có trách nhiệm lập và thực hiện các dự án tái định cư để đảm bảo phục vụ tái định cư cho người bị thu hồi đất thuộc dự án phải di chuyển chỗ ở; quyết định thu hồi đất, giao đất, phê duyệt dự toán, quyết toán các khu tái định cư theo quy định hiện hành. Trong trường hợp giá trị đất ở tại khu tái định cư cao hơn giá trị đất được bồi thường hỗ trợ khi thu hồi tại nơi ở cũ thì Chủ đầu tư hỗ trợ phần chênh lệch đó. Giá trị đất ở tại khu tái định cư để tính hỗ trợ bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng và chi phí xây dựng hạ tầng;

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang có trách nhiệm bàn giao kịp thời mặt bằng cho BEDC để đảm bảo tiến độ triển khai dự án.

b) Căn cứ thiết kế cơ sở được Bộ Giao thông vận tải thẩm định, BEDC chỉ định đơn vị tư vấn tiến hành cắm mốc chỉ giới giải phóng mặt bằng để bàn giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Đối với các công trình công cộng thuộc diện phải di dời để giải phóng mặt bằng (y tế, giáo dục, thủy lợi, điện, điện thoại, giao thông…) để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, cho phép Chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư chỉ phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình, lập thiết kế một bước và được chỉ định thầu các đơn vị có đủ điều kiện và năng lực thực hiện hợp đồng tư vấn, thi công, xây lắp, mua sắm thiết bị.

2. Về tổ chức thực hiện dự án:

a) Vay vốn để thực hiện dự án

- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) được huy động vốn trong nước và nước ngoài theo Luật các Tổ chức tín dụng (kể cả vốn ODA, nếu có) để cho BEDC vay lại. Chính phủ bảo lãnh các khoản vay nước ngoài này nếu phía nước ngoài có yêu cầu;

- BIDV được miễn thẩm định hồ sơ vay vốn của BEDC.

b) Hình thức lựa chọn nhà thầu

BEDC tự quyết định việc lựa chọn nhà thầu đảm bảo yêu cầu tiến độ, chất lượng và hiệu quả của dự án.

c) Hỗ trợ thực hiện dự án

BEDC được phép tiếp nhận nguyên trạng (cơ sở vật chất, lao động) Trạm thu phí cầu Mỹ Thuận để tổ chức thu phí kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2010, tạo nguồn hỗ trợ thực hiện Dự án BOT. Nguồn thu phí này được tính vào phương án tài chính của dự án đầu tư đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

d) Khai thác dịch vụ dọc tuyến

BEDC được độc quyền khai thác các dịch vụ, cơ sở hạ tầng trong phạm vi đường (kể cả các công trình ngầm) và được độc quyền kinh doanh quảng cáo dọc tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương và Trung Lương - Mỹ Thuận trong thời gian khai thác theo đúng quy định của pháp luật.

đ) Các cơ chế hỗ trợ khác

- BEDC được miễn nghĩa vụ đảm bảo thực hiện hợp đồng BOT;

- BEDC được miễn toàn bộ tiền sử dụng đất trong quá trình khai thác các khu chức năng phục vụ quản lý khai thác đường cao tốc, gồm: Trung tâm điều hành, khu dịch vụ, hậu cần phục vụ đường cao tốc.

Đánh giá bài viết
1 89
0 Bình luận
Sắp xếp theo