Quyết định 491/2013/QĐ-TTg

Quyết định 491/2013/QĐ-TTg về hỗ trợ gạo cứu đói cho tỉnh Lạng Sơn do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------

Số: 491/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC HỖ TRỢ GẠO CỨU ĐÓI CHO TỈNH LẠNG SƠN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 591/LĐTBXH-BTXH ngày 28 tháng 02 năm 2013, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 3026/BTC-NSNN ngày 8 tháng 3 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 320 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lạng Sơn để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2013.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng cho nhân dân cứu đói. Trường hợp vẫn tiếp tục khó khăn, Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Bộ Tài chính để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, KGVX;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Vũ Văn Ninh

Đánh giá bài viết
1 29
0 Bình luận
Sắp xếp theo