Quyết định 1325/QĐ-TTg về tổ chức lại Ban Chỉ đạo các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

Quyết định 1325/QĐ-TTg - Tổ chức lại Ban Chỉ đạo các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

Quyết định 1325/QĐ-TTg năm 2016 về tổ chức lại Ban Chỉ đạo các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia ban hành ngày 07/07/2016. Quyết định đề ra nhằm triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ của Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020, Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 và Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020.

Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT quy định hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Nghị định 54/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Thông tư 12/2016/TT-BGDĐT về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, đào tạo qua mạng

Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-BKHCN-BNV về bổ nhiệm, xếp lương viên chức ngành khoa học và công nghệ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1325/QĐ-TTgHà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẠI BAN CHỈ ĐẠO CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 03 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 2441/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2457/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức lại 03 Ban Chỉ đạo của các Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020, Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 và Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 thành một Ban Chỉ đạo các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo).

Điều 2. Thành phần Ban Chỉ đạo bao gồm:

1. Trưởng Ban Chỉ đạo:

 • Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

2. Phó trưởng Ban Chỉ đạo:

 • Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan:

 • Bộ Khoa học và Công nghệ;
 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
 • Bộ Tài chính;
 • Bộ Y tế;
 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
 • Bộ Công Thương;
 • Bộ Quốc phòng;
 • Văn phòng Chính phủ.

4. Trưởng Ban Chỉ đạo phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo theo văn bản cử người của các bộ, cơ quan.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo

1. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ của Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020, Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 và Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 (sau đây viết tắt là các Chương trình).

2. Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, cơ chế, chính sách và các giải pháp để thực hiện các Chương trình cho từng thời kỳ, từng giai đoạn.

3. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương rà soát, xây dựng các cơ chế chính sách và giải pháp về tài chính, thuế, thị trường, đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực và các cơ chế, chính sách khác cho các Chương trình.

Điều 4. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo

1. Thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Thành viên Ban Chỉ đạo.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo và sử dụng bộ máy của mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Cơ quan chuyên trách giúp việc Ban Chỉ đạo là Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí trong dự toán chi hoạt động thường xuyên thuộc lĩnh vực sự nghiệp khoa học và công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Các quy định tại Quyết định này thay thế các quy định có liên quan đến thành phần Ban chỉ đạo tại: Điểm 1 Khoản VII Điều 1 Quyết định số 2441/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020; Điểm 3 Khoản IV Điều 1 Quyết định số 2457/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020; Điểm 1 Khoản IV Điều 1 Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020.

3. Bãi bỏ các Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020; Quyết định số 1789/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020; Quyết định số 1807/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020.

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan có liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: THỦ TƯỚNG
 • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 • UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 • Văn phòng Trung ương Đảng;
 • Văn phòng Tổng Bí thư;
 • Văn phòng Chủ tịch nước;
 • Văn phòng Quốc hội;
 • Tòa án nhân dân tối cao;
 • Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
 • Kiểm toán Nhà nước;
 • Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
 • Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
 • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;
 • Lưu: Văn thư, KGVX(3b). NVH

Nguyễn Xuân Phúc
Đánh giá bài viết
1 43
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo