Quyết định về hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số cho cục thi hành án số 1062/QĐ-BTP

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số cho cục thi hành án

Quyết định 1062/QĐ-BTP ban hành kế hoạch triển khai tập huấn hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số cho cục thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Quyết định này được Bộ Tư pháp ban hành, xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin. Quyết định 1062/QĐ-BTP có hiệu lực từ ngày ký.

BỘ TƯ PHÁP
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1062/QĐ-BTPHà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ CHO CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/03/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 2459/QĐ-BTP ngày 30 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ủy quyền cho Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin quản lý thuê bao chứng thư số sử dụng trong Ngành Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 495/QĐ-BTP ngày 18/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2015 của Cục Công nghệ thông tin.

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Triển khai tập huấn Hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số cho Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục trưởng Tổng Cục Thi hành án dân sự, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan và Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Khánh Ngọc

KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ CHO CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1062/QĐ-BTP ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

 • Triển khai thực Quyết định số 2459/QĐ-BTP ngày 30 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, về việc ủy quyền cho Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin quản lý thuê bao chứng thư số sử dụng trong Ngành Tư pháp và Quyết định số 495/QĐ-BTP ngày 18/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2015 của Cục Công nghệ thông tin;
 • Nhằm tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước nói chung và Bộ Tư pháp nói riêng tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.
 • Trang bị cho công chức tại các cơ quan Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các kiến thức và kỹ năng cài đặt, sử dụng chữ ký số đảm bảo an toàn cho hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp.

2. Yêu cầu

 • Học viên tham dự cần nắm vững các nội dung được tập huấn về Hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số, phục vụ tốt trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý, chỉ đạo, điều hành;
 • Học viên tham dự chấp hành đúng các nội quy, yêu cầu của lớp học.

II. NỘI DUNG TẬP HUẤN

 • Tổng quan về chữ ký số;
 • Hướng dẫn cài đặt, cấu hình phần mềm;
 • Tạo mẫu chữ ký;
 • Ký số trên các Phần mềm Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint;
 • Ký số trên thư điện tử;
 • Phê duyệt hồ sơ cán bộ trên phần mềm Quản lý cán bộ và chức danh tư pháp.
 • Trao đổi và giải đáp thắc mắc.

III. ĐỐI TƯỢNG TẬP HUẤN

63 Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Mỗi đơn vị các cán bộ tham gia tập huấn, bao gồm:

 • 01 Lãnh đạo;
 • 01 chuyên viên công nghệ thông tin hoặc phụ trách công nghệ thông tin;
 • Cán bộ làm công tác biên tập, cập nhật thông tin trên Trang thông tin điện tử.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TẬP HUẤN

Tổng số học viên tham gia các lớp tập huấn 183 học viên, tổ chức thành 03 lớp, mỗi lớp khoảng 60 học viên và thời gian học 01 ngày/lớp, cụ thể:

 • Lớp 1: Thời gian: 16/6/2015;
 • Lớp 2: Thời gian: 18/6/2015;
 • Lớp 3: Thời gian: 26/6/2015;
 • Địa điểm: Tại thành phố Hà Nội

V. HÌNH THỨC TỔ CHỨC TẬP HUẤN

Tập trung, thực hành trực tiếp trên máy tính, 01 học viên/01 máy tính.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

 • Kinh phí tổ chức các lớp tập huấn được lấy từ ngân sách năm 2015;
 • Kinh phí cho cán bộ tham gia lớp tập huấn do đơn vị cử cán bộ tham gia lớp tập huấn chi trả theo quy định hiện hành.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Cục Công nghệ thông tin

 • Chủ trì tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số cho các đối tượng tham dự;
 • Biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng, bố trí giảng viên và cán bộ trợ giảng cho mỗi lớp học;
 • Đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và hạ tầng kỹ thuật để tổ chức tập huấn;
 • Hỗ trợ kỹ thuật cho Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình sử dụng.

2. Trách nhiệm của Tổng cục Thi hành án dân sự

 • Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin thực hiện tổ chức triển khai tập huấn cho Cục Thi hành án dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo kế hoạch;
 • Chỉ đạo, đôn đốc Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng chữ ký số thường xuyên tại các đơn vị.

3. Trách nhiệm của Cục Thi hành án dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 • Cử cán bộ tham dự lớp tập huấn theo đúng thành phần, yêu cầu của lớp tập huấn;
 • Sử dụng chữ ký số thường xuyên tại đơn vị;
 • Phản hồi các ý kiến cho Cục Công nghệ thông tin để kịp thời hỗ trợ trong quá trình sử dụng.
Đánh giá bài viết
1 123
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo