Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do tổ chức nào lãnh đạo?

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do tổ chức nào lãnh đạo? Nhà nước là cơ quan điều hành các vấn đề trong một đất nước, để đất nước phát triển ổn định và thịnh vượng. Vậy nhà nước là do tổ chức nào lãnh đạo? Hãy cùng hoatieu.vn tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.

1. Nhà nước pháp quyền là gì?

Nhà nước pháp quyền là nhà nước lấy pháp luật làm cơ sở pháp lý thống nhất mọi điều hành của hệ thống nhà nước. Một nhà nước pháp quyền thì pháp luật luôn là tối cao, mọi hành vi, quan hệ, trong xã hội đều được pháp luật điều chỉnh.

Vì vậy các cá nhân, tổ chức phải phục tùng pháp luật một cách tuyệt đối không được trái pháp luật. Pháp luật quy định công nhận các quyền và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức trong xã hội.

Một nhà nước pháp quyền đảm bảo cho mọi người đều bình đẳng như nhau, đề cao giá trị con người, đề cao quyền công dân. Do vậy một nhà pháp quyền là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Trong nhà nước pháp quyền thì nhân dân có quyền giám sát các hoạt động của nhà nước.

2. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là:

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nhà nước mang các bản chất đặc trưng của một nhà nước pháp quyền, nhà nước của nhân dân và do nhân dân làm chủ. Nhân dân là những người có quyền lực trong các hoạt động cơ quan nhà nước còn nhưng người làm trong cơ quan nhà nước là làm việc cho nhân dân. Những người đứng đầu cơ quan nhà nước là do nhân dân bầu cử và thể hiện cho ý chí của nhân dân và mọi hoạt động của nhà nước là do nhân dân giám sát.

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là:

  • Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân;
  • Quyền lực nhà nước là thống nhất có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp;
  • Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân;
  • Nhà nước tổ chức, hoạt động theo pháp luật, quản lý xã hội bằng pháp luật nhằm phục vụ lợi ích của Nhân dân;
  • Nhà nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đồng thời chịu trách nhiệm trước Nhân dân và sự giám sát của Nhân dân.

3. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do tổ chức nào lãnh đạo?

Như những phân tích ở trên thì có thể thấy được là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đồng thời chịu trách nhiệm trước Nhân dân và sự giám sát của Nhân dân.

Cốt yếu nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ được định hướng và xây dựng theo những chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản.

Như vậy trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do tổ chức nào lãnh đạo? Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật dưới đây:

Đánh giá bài viết
1 61
0 Bình luận
Sắp xếp theo