Nghị định 97/2017/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật xử lý vi phạm hành chính

Nghị định 97/2017/NĐ-CP - Sửa đổi Nghị định 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật xử lý vi phạm hành chính

Chính phủ ban hành Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. Đáng chú ý là đính kèm Nghị định 97 còn có 38 mẫu quyết định và 17 mẫu biên bản áp dụng trong quy định xử lý vi phạm hành chính. Mời các bạn tham khảo.

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 97/2017/NĐ-CP

Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2017

NGHỊ ĐỊNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHI ĐỊNH SỐ 81/2013/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, b sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

1. Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 1. Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính

Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính là cá nhân, tổ chức quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật xử lý vi phạm hành chính.

....................

55 biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính áp dụng từ ngày 05/10/2017, gồm:

STT

Mã số

Mẫu biểu

MẪU QUYẾT ĐỊNH

1

MQĐ01

Quyết định xử phạt VPHC theo thủ tục xử phạt không lập biên bản

2

MQĐ02

Quyết định xử phạt VPHC (dùng cho cả trường hợp một hoặc nhiều cá nhân/ tổ chức thực hiện một hoặc nhiều hành vi VPHC)

3

MQĐ03

Quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền

4

MQĐ04

Quyết định giảm/miễn phần còn lại (toàn bộ) tiền phạt VPHC

5

MQĐ05

Quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần

6

MQĐ06

Quyết định cưỡng chế khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập

7

MQĐ07

Quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản

8

MQĐ08

Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt

9

MQĐ09

Quyết định cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt VPHC

10

MQĐ10

Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả

11

MQĐ11

Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do không xác định được người vi phạm/ người vi phạm không đến nhận

12

MQĐ12

Quyết định tịch thu tang vật VPHC (trường hợp không ra quyết định xử phạt VPHC)

13

MQĐ13

Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (trường hợp không ra quyết định xử phạt VPHC)

14

MQĐ14

Quyết định tiêu hủy tang vật, phương tiện VPHC

15

MQĐ15

Quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt VPHC (trường hợp người bị xử phạt chết/mất tích; tổ chức bị giải thể/phá sản)

16

MQĐ16

Quyết định tạm giữ người theo TTHC

17

MQĐ17

Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ người theo TTHC

18

MQĐ18

Quyết định chấm dứt việc tạm giữ người theo TTHC

19

MQĐ19

Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện VPHC, giấy phép, chứng chỉ hành nghề

20

MQĐ20

Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện VPHC, giấy phép, chứng chỉ hành nghề

21

MQĐ21

Quyết định trả lại tang vật, phương tiện VPHC, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ

22

MQĐ22

Quyết định khám người theo TTHC

23

MQĐ23

Quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật theo TTHC

24

MQĐ24

Quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện VPHC

25

MQĐ25

Quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện VPHC là chỗ ở

26

MQĐ26

Quyết định chuyển hồ sơ vụ VPHC có dấu hiệu tội phạm để truy cứu TNHS

27

MQĐ27

Quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt VPHC

28

MQĐ28

Quyết định chấm dứt việc tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt VPHC

29

MQĐ29

Quyết định về việc giao quyền xử phạt VPHC

30

MQĐ30

Quyết định về việc giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt VPHC

31

MQĐ31

Quyết định về việc giao quyền tạm giữ người theo TTHC

32

MQĐ32

Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định xử phạt VPHC

33

MQĐ33

Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

34

MQĐ34

Quyết định đính chính quyết định xử phạt VPHC

35

MQĐ35

Quyết định đính chính quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

36

MQĐ36

Quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt VPHC

37

MQĐ37

Quyết định hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

38

MQĐ38

Quyết định trưng cầu giám định

MẪU BIÊN BẢN

39

MBB01

Biên bản VPHC

40

MBB02

Biên bản phiên giải trình trực tiếp

41

MBB03

Biên bản về việc cá nhân/tổ chức vi phạm không nhận quyết định xử phạt VPHC

42

MBB04

Biên bản cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt

43

MBB05

Biên bản cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt VPHC

44

MBB06

Biên bản cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả

45

MBB07

Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện VPHC, giấy phép, chứng chỉ hành nghề

46

MBB08

Biên bản trả lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ

47

MBB09

Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện VPHC

48

MBB10

Biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện VPHC

49

MBB11

Biên bản bàn giao người bị tạm giữ theo TTHC

50

MBB12

Biên bản khám người theo TTHC

51

MBB13

Biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vật theo TTHC

52

MBB14

Biên bản khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện VPHC

53

MBB15

Biên bản xác minh tình tiết của vụ việc VPHC

54

MBB16

Biên bản niêm phong tang vật, phương tiện VPHC bị tạm giữ theo TTHC

55

MBB17

Biên bản mở niêm phong tang vật, phương tiện VPHC bị tạm giữ theo TTHC

Thuộc tính văn bản: Nghị định 97/2017/NĐ-CP

Số hiệu: 97/2017/NĐ-CP

Loại văn bản: Nghị định

Lĩnh vực, ngành: Bộ máy hành chính, Vi phạm hành chính

Nơi ban hành: Chính phủ

Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

Ngày ban hành: 18/08/2017

Ngày hiệu lực: 05/10/2017

Đánh giá bài viết
2 19.222
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo