Công văn 2228/BGDĐT-CSVCTBTH

Công văn 2228/BGDĐT-CSVCTBTH về vốn thực hiện đầu tư xây dựng trường đại học công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------

Số: 2228/BGDĐT-CSVCTBTH
V/v vốn thực hiện đầu tư xây dựng trường đại học công lập trực thuộc UBND các tỉnh

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Các trường đại học công lập trực thuộc UBND các tỉnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 9505/VPCP-KTTH ngày 22/11/2012 về việc vốn thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trường đại học công lập tại địa phương, liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính đã tổ chức cuộc họp ngày 28/3/2013 để thống nhất phương thức thực hiện. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị nhà trường báo cáo với nội dung như sau:

1. Chỉ tiêu đào tạo được giao từ năm 2007-2013 và quy mô đào tạo thực tế (số lượng sinh viên, ngành nghề đào tạo) của nhà trường trong 06 năm học từ 2007-2008 đến 2012-2013 (biểu mẫu số 01).

2. Dự kiến quy mô đào tạo đến năm 2020 (biểu mẫu s 02).

3. Các dự án và các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường từ khi được thành lập đến năm 2013 (biểu mẫu s 03)

4. Nhu cầu đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để đáp ứng quy mô đào tạo của nhà trường từ nay đến năm 2020 (phù hợp với quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của địa phương) (biểu mẫu s 04).

Báo cáo của nhà trường gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em), 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng Hà Nội, đồng thời gửi file điện tử theo địa chỉ: cuccsvctbth@yahoo.com trước ngày 15/4/2013 để tổng hợp.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng;
- Lưu: VT, CSVCTBTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG

(Đã ký)

Bùi Văn Ga


Tên trường Đại học……..

Biểu mẫu số 01

BÁO CÁO CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO ĐƯỢC GIAO

(Kèm theo công văn số 2228/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 04 tháng 4 năm 2013)

STT

Ngành nghề đào tạo

Tiêu chí

Năm học

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

1

Ngành A...

Chỉ tiêu đào tạo được giao

Cao đẳng

Đại học

Thạc sỹ

Tiến sỹ

Quy mô đào tạo thực tế

Cao đẳng

-

Đại học

Thạc sỹ

Tiến sỹ

2

Ngành B...

Chỉ tiêu đào tạo được giao

Cao đẳng

Đại học

Thạc sỹ

Tiến sỹ

Quy mô đào tạo thực tế

Cao đẳng

Đại học

Thạc sỹ

Tiến sỹ

3

Ngành...

Tổng số

Thủ trưởng đơn vị
(ký tên và đóng dấu)

Tên trường Đại học……..

Biểu mẫu số 02

QUY MÔ ĐÀO TẠO DỰ KIẾN ĐẾN NĂM 2020

(Kèm theo công văn số 2228/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 04 tháng 4 năm 2013)

STT

Ngành nghề đào tạo

Quy mô đào tạo dự kiến

Năm học

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

1

Ngành A...

Cao đẳng

Đại học

Thạc sỹ

Tiến sỹ

2

Ngành B...

Cao đẳng

Đại học

Thạc sỹ

Tiến sỹ

3

Ngành...

Tổng số

Thủ trưởng đơn vị
(ký tên và đóng dấu)

Tên trường Đại học……..

Biểu mẫu số 03

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT TỪ KHI THÀNH LẬP ĐẾN NĂM 2013

(Kèm theo công văn số 2228/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 04 tháng 4 năm 2013)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Tên dự án

Thời gian thực hiện dự án

Dự án được duyệt theo Quyết định

Nguồn vốn đã thực hiện

Số Quyết định

Ngày, tháng

Cơ quan phê duyệt

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Ngân sách địa phương

Trái phiếu Chính phủ

Chương trình MTQG

Ngân sách TW hỗ trợ

Vốn vay, viện trợ không hoàn lại

Nguồn khác

I

Dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng

Dự án...

Dự án...

Dự án...

II

Dự án đang thực hiện dở dang

Dự án...

Dự án...

Dự án...

Ghi chú: Đề nghị đơn vị gửi kèm báo cáo các quyết định được duyệt

Thủ trưởng đơn vị
(ký tên và đóng dấu)

Tên trường Đại học……..

Biểu mẫu số 04

NHU CẦU ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẾN NĂM 2020

(Kèm theo công văn số 2228/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 04 tháng 4 năm 2013)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Tên dự án

Thời gian thực hiện dự án

Dự án được duyệt theo Quyết định

Nhu cầu nguồn vốn đề xuất

Số Quyết định

Ngày, tháng

Cơ quan phê duyệt

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Ngân sách địa phương

Trái phiếu Chính phủ

Chương trình MTQG

Ngân sách TW hỗ trợ

Vốn vay, viện trợ không hoàn lại

Nguồn khác

I

Dự án đang thực hiện dở dang

Dự án...

Dự án...

Dự án...

II

Dự án khởi công mới

Dự án...

Dự án...

Dự án...

Ghi chú: Đề nghị đơn vị gửi kèm báo cáo các quyết định được duyệt

Thủ trưởng đơn vị
(ký tên và đóng dấu)

Đánh giá bài viết
1 42
0 Bình luận
Sắp xếp theo