Công văn 1294/BGDĐT-CNTT thông báo danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi năm 2017

Công văn 1294/BGDĐT-CNTT - Danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi năm 2017

Công văn 1294/BGDĐT-CNTT về việc thông báo danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi năm 2017 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Theo đó, các loại máy tính bỏ túi thông dụng sau (làm được các phép tính số học, lượng giác và siêu việt) được đem vào phòng thi tại Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017.

Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ban hành quy chế xếp loại học sinh THCS và THPT

Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT Công lập

Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1294/BGDĐT-CNTT
V/v thông báo danh sách máy tính bỏ túi được
đem vào phòng thi năm 2017
Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017

Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo;

- Các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng sư phạm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 như sau:

1. Về nguyên tắc: Theo Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các máy tính bỏ túi được phép đem vào phòng thi là các máy tính không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ để lưu dữ liệu.

2. Danh sách cụ thể các máy tính bỏ túi thông dụng (làm được các phép tính số học, các phép tính lượng giác và các phép tính siêu việt) đáp ứng yêu cầu nói trên là:

 • Casio FX 570 MS, FX 570 ES Plus và FX 570VN Plus, FX 500MS, FX 500 VNPlus;
 • VinaCal 500 MS, 570 MS, 570 ES Plus, 570 ES Plus II;
 • Vietnam Calculator VN-500RS, VN 500 ES, VN 500 ES Plus Function, VN 570 RS, VN 570 ES, VN-570 ES Plus;
 • Sharp EL 124A, EL 250S, EL 506W, EL 509WM;
 • Canon F-788G, F-789GA;

và các máy tính tương đương.

Đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng sư phạm phổ biến nội dung Thông báo này tới các giáo viên, giảng viên và học sinh thuộc phạm vi quản lý.

Thông báo này được đăng trên website Bộ Giáo dục và Đào tạo www.moet.gov.vn./.

Nơi nhận:TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 • Như trên;
 • Bộ trưởng (để báo cáo);
 • Các Thứ trưởng (để báo cáo);
 • Cục KTKĐCLGD, Vụ GDTrH, Vụ GDTX, Vụ GDĐH, Thanh tra (để phối hợp thực hiện);
 • Website Bộ;
 • Lưu: VT, Cục CNTT.
Nguyễn Sơn Hải
Đánh giá bài viết
1 156
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo