Chỉ thị số 07/2008/CT-BGTVT

Chỉ thị số 07/2008/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông vận tải giai đoạn 2008 - 2012.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
----------------------

Số: 07/2008/CT-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2008

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông vận tải giai đoạn 2008 - 2012

Thực hiện Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/03/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2008 của Bộ Giao thông vận tải kèm theo Quyết định số 530/QĐ-BGTVT ngày 04/03/2008 và Quyết định số 1044/QĐ - BGTVT ngày 16/4/2008. Trong thời gian qua, ngành giao thông vận tải đã triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) bằng nhiều biện pháp, hình thức nhằm từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác này, góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải, bảo đảm trật tự an toàn giao thông… Từ đó, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông vận tải của cán bộ, công chức, viên chức, người dân từng bước được nâng lên, góp phần quan trọng vào việc kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Tuy nhiên, công tác PBGDPL trong ngành giao thông vận tải vẫn còn nhiều hạn chế, thể hiện ở nhận thức của một số cơ quan, đơn vị, cá nhân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác này chưa đúng mức; chương trình, nội dung PBGDPL còn thiếu hấp dẫn, dàn trải, nặng về hình thức và chưa đi vào chiều sâu; hình thức và phương pháp PBGDPL chậm được đổi mới; đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL còn thiếu về số lượng, yếu về năng lực, chưa đáp ứng được yêu cầu mới; kinh phí, tài liệu, trang thiết bị phục vụ công tác PBGDPL còn thiếu; cơ chế phối hợp giữa các lực lượng làm công tác PBGDPL của ngành giao thông vận tải với các tổ chức chính trị - xã hội, với chính quyền địa phương các cấp còn nhiều vướng mắc, chưa thực sự huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia.

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác PBGDPL về giao thông vận tải trong tình hình mới, nhằm đạt được mục tiêu Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chỉ thị:

1. Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác PBGDPL; tổ chức thực hiện Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/03/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm của Bộ Giao thông vận tải. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL trong toàn ngành, xác định công tác PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhưng cũng là một trong những giải pháp vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính cơ bản, lâu dài, nhằm xây dựng nếp sống văn hóa trong giao thông, tạo thói quen tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành và của người dân khi tham gia giao thông.

2. Đến hết năm 2012, công tác PBGDPL về giao thông vận tải phải phấn đấu đạt được các mục tiêu cụ thể sau đây:

a) Từ 80 - 90% người dân trên toàn quốc được tuyên truyền về pháp luật chuyên ngành giao thông vận tải có liên quan đến từng nhóm dân cư theo các địa bàn và đối tượng khác nhau;

b) Trên 95% cán bộ, công chức, viên chức của ngành giao thông vận tải được trang bị kiến thức pháp luật thuộc lĩnh vực hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của mình bằng những hình thức khác nhau;

c) 95% tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải được tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về giao thông vận tải liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp bằng những hình thức khác nhau.

3. Nội dung PBGDPL cần lựa chọn một cách hợp lý, có hệ thống, bảo đảm hiệu quả, thiết thực đối với từng đối tượng, đối với từng địa phương, cụ thể:

a) Đối với cán bộ, công chức, viên chức trong ngành giao thông vận tải: bên cạnh việc thường xuyên trang bị những kiến thức cơ bản về pháp luật nói chung, cần tập trung vào các nội dung cơ bản như nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; cần xác định cán bộ, công chức, viên chức ngành giao thông vận tải phải là người tiên phong, gương mẫu trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về giao thông vận tải. Việc bình xét, phân loại thi đua, khen thưởng hàng năm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở cơ quan, đơn vị phải xem xét đến việc hoàn thành nhiệm vụ PBGDPL được giao;

b) Đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải: cần tập trung vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải của tổ chức, cá nhân;

c) Đối với các đối tượng khác (người tham gia giao thông): cần tập trung vào các quy định cụ thể của pháp luật về an toàn giao thông, phù hợp với trình độ dân trí của từng đối tượng, từng địa phương; cần tổng kết, thống kê những hành vi vi phạm pháp luật về giao thông thường xảy ra để từ đó tập trung tuyên truyền có trọng điểm và hiệu quả.

Đánh giá bài viết
1 61
0 Bình luận
Sắp xếp theo