Tiêu chuẩn Việt Nam về xe ô tô

Tiêu chuẩn Việt Nam 7271:2003 về ô tô

TCVN 7271 : 2003 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC22 Phương tiện giao thông đường bộ và Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ khoa học và Công nghệ ban hành.

Phương tiện giao thông đường bộ - Ô tô -

Phân loại theo mục đích sử dụng

Road vehicles - Motor vehicles - Classification in purpose of use

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định việc phân loại ô tô theo mục đích sử dụng đối với ô tô chở người, ô tô chở hàng và ô tô chuyên dùng.

2. Tiêu chuẩn trích dẫn

TCVN 6211: 2003 (ISO 3833 : 1977) Phương tiện giao thông đường bộ - Kiểu - Thuật ngữ và định nghĩa.

ISO 7656 :1993 Commercial road vehicles - Dimensional codes (Ô tô chở hàng - Mã kích thước).

3. Phân loại ôtô chở người, ôtô chở hàng và ôtô chuyên dùng

Chú thích: (*): Các hình vẽ trong tiêu chuẩn này chỉ là minh hoạ, trong thực tế hình dạng của các ô tô cụ thể có thể thay đổi.

tcvn Tiªu chuÈn viÖt nam
TCVN 7271 : 2003
Ph¬ng tiÖn giao th«ng ®êng bé -
« t« - ph©n lo¹i theo môc ®Ých sö dông
Road vehicles - Motor vehicles - Classification in purpose of use
hµ néi - 2003
TCVN 7271 : 2003
2
Lêi nãi ®Çu
TCVN 7271 : 2003 do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC22 Ph¬ng tiÖn
giao th«ng ®êng béCôc §¨ng kiÓm ViÖt Nam biªn so¹n, Tæng côc
Tiªu chuÈn §o lêng ChÊt lîng ®Ò nghÞ, Bé khoa häc vµ C«ng nghÖ
ban hµnh.
TCVN 7271 : 2003
3
Ph¬ng tiÖn giao th«ng ®êng bé - ¤ t« -
Ph©n lo¹i theo môc ®Ých sö dông
Road vehicles - Motor vehicles - Classification in purpose of use
1 Ph¹m vi ¸p dông
Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh viÖc ph©n lo¹i « t« theo môc ®Ých sö dông ®èi víi « t« chë ngêi, « t« chë
hµng vµ « t« chuyªn dïng.
2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn
TCVN 6211: 2003 (ISO 3833 : 1977) Ph¬ng tiÖn giao th«ng ®êng bé - KiÓu - ThuËt ng÷ vµ ®Þnh
nghÜa.
ISO 7656 :1993 Commercial road vehicles - Dimensional codes (¤ t« chë hµng - M· kÝch thíc).
3 Ph©n lo¹i «t« chë ngêi, «t« chë hµng vµ «t« chuyªn dïng
Chó thÝch:
(*)
: C¸c h×nh vÏ trong tiªu chuÈn nµy chØ lµ minh ho¹, trong thùc tÕ h×nh d¹ng cña c¸c « t« cô thÓ
cã thÓ thay ®æi.
STT
Tªn gäi §Æc ®iÓm
H×nh vÏ minh ho¹
(*)
3.1 ¤t« chë ngêi
Motor vehicle for the
transport of persons.
¤t« cã kÕt cÊu vµ trang bÞ
chñ yÕu dïng ®Ó chë ngêi,
hµnh lý mang theo, kh¸c víi
«t« chë hµng nªu t¹i 3.2 vµ
«t« chuyªn dïng nªu t¹i 3.3.
¤ t« chë ngêi còng cã thÓ kÐo
theo mét r¬ moãc.
Xem tõ ®iÒu 3.1.1 ®Õn 3.1.3
tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 7271 : 2003
Đánh giá bài viết
3 3.055
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo