03 khoản tiền công chức viên chức được nhận khi về hưu sớm do tinh giản biên chế

Chính phủ quy định chính sách về hưu sớm (về hưu trước tuổi) với các đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định 143/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 10/02/2020). Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế và đủ điều kiện để được về hưu sớm sẽ được nhận các khoản tiền sau.

1. Trợ cấp cho những năm về hưu sớm và những năm đã đóng BHXH

Trường hợp 1: Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tối thiểu quy định tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên được hưởng:

- Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động;

- Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 (một phần hai) tháng tiền lương.

Trong đó, tuổi nghỉ hưu tối thiểu quy định tại Khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 khi về hưu năm 2021 là:

- 55 tuổi 03 tháng đối với lao động nam.

- 50 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ.

(Khoản 2 Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 ).

Trường hợp 2: Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng:

- Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 (một phần hai) tháng tiền lương.

- Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động.

Trong đó, tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 khi nghỉ hưu năm 2021 như sau:

- 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam.

- 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ.

(Khoản 2 Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CPngày 18/11/2020).

Quy định về việc tính trợ cấp:

Điều 12 Nghị định 108/2014/NĐ-CP (được bổ sung bởi bởi Khoản 8 Điều 1 Nghị định 113/2018/NĐ-CP) quy định:

(1) Tiền lương tháng được tính bao gồm: Tiền lương theo ngạch, bậc hoặc theo chức danh nghề nghiệp hoặc theo bảng lương; các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có) và mức chênh lệch bảo lưu (nếu có) theo quy định của pháp luật.

(2) Tiền lương tháng để tính các chế độ trợ cấp được tính bình quân tiền lương tháng thực lĩnh của 5 năm cuối (60 tháng) trước khi tinh giản.

Riêng đối với những trường hợp chưa đủ 5 năm (chưa đủ 60 tháng) công tác, thì được tính bình quân tiền lương tháng thực lĩnh của toàn bộ thời gian công tác.

(3) Thời điểm được dùng làm căn cứ để tính đủ tuổi đời hưởng chế độ, chính sách nghỉ hưu trước tuổi là ngày 01 tháng sau liền kề với tháng sinh của đối tượng; trường hợp trong hồ sơ của đối tượng không ghi rõ ngày, tháng sinh trong năm thì lấy ngày 01 tháng 01 của năm sinh của đối tượng.

(4) Thời gian để tính trợ cấp là thời gian làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và các hội được tính hưởng bảo hiểm xã hội và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (theo sổ bảo hiểm xã hội của mỗi người), nhưng chưa hưởng trợ cấp thôi việc hoặc chưa hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần hoặc chưa hưởng chế độ phục viên, xuất ngũ.

Nếu thời gian tính trợ cấp có tháng lẻ thì được tính tròn theo nguyên tắc dưới 3 tháng thì không tính; từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng tính là 1/2 năm; từ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng tính tròn là 1 năm.

2. Lương hưu hàng tháng theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 143, đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế đủ điều kiện để về hưu sớm sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi, vì vậy, theo quy định tại Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

- Đối với lao động nam nghỉ hưu năm 2021:

+ Đóng đủ 19 năm BHXH thì được 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

+ Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.

- Đối với lao động nữ nghỉ hưu năm 2021:

+ Đóng đủ 15 năm BHXH thì được 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

+ Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.

3. Trợ cấp 1 lần khi về hưu nếu đủ điều kiện

Điều 58 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

- Người lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần; trong đó:

+ Lao động nam đủ điều kiện về hưu năm 2021, để được nhận lương hưu với tỷ lệ tối đa 75% phải đóng từ đủ 34 năm BHXH.

+ Lao động nữ đủ điều kiện về hưu năm 2021, để được nhận lương hưu với tỷ lệ tối đa 75% phải đóng từ đủ 30 năm BHXH.

Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 506
0 Bình luận
Sắp xếp theo