Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên

Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên được Hoatieu.vn sưu tầm và đăng tải là biểu mẫu sử dụng cuối năm nhằm thông báo về sự thay đổi trong lý lịch của Đảng viên. Mẫu phiếu dùng để bổ sung các thông tin về: Nơi ở, nghề nghiệp, trình độ chuyên môn............. Mời các bạn tham khảo.

1. Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên mới nhất

Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên

ĐẢNG BỘ

CHI BỘ CƠ QUAN ĐẢNG ỦY BỘ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

––––––––––––––––––––––––––

 

PHIẾU BỔ SUNG

HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN NĂM …..

Số lý lịch:

Số thẻ đảng viên:

Họ và tên (Viết in hoa) Lương Nguyễn Quân; Sinh ngày 01 tháng 3 năm 1972

Mới thay đổi nơi ở:……………………………………………………………………………..

Mới thay đổi về nghề nghiệp; đơn vị công tác…………………………..……………….…….

………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ mới được giao…………………………………………………………………………

- Đảng………………………………………………………………………………..…

- Chính quyền………………………………………………………………………..…

- Đoàn thể…………………………………………………………………………..….

- Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp……..………………………………………………

Mới thay đổi về trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ:

- Giáo dục phổ thông (Lớp mấy)……………………….- Chuyên môn, nghiệp vụ…………

- Học hàm (Tiến sĩ, thạc sĩ)……………………………….- Học vị (Giáo sư, PGS) …………….

- Lý luận chính trị (Cử nhân, cao cấp, trung cấp, sơ cấp) ……...................................

- Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp…Trình độ A, B, C, D) ……………………………………

Hình thức khen thưởng mới trong năm (Từ bằng khen, Huy chương trở lên và danh hiệu mới được phong tặng: Anh hùng, chiến sĩ thi đua; nhà báo, nhà giáo, nghệ sĩ nhân dân / hoặc ưu tú) ………………………………………..……………………………………………………….

Bị xử lý kỷ luật trong năm (Đảng, hành chính, pháp luật) …………………………...

……………………………………………………………………………………..…………

Gia đình có thay đổi trong năm:

- Cha đẻ:……………………………………………………………………………….

- Mẹ đẻ:……………………………………………………………………………….

- Cha (Vợ họăc chồng)……………………………………….. ………………………………..

- Mẹ (Vợ hoặc chồng)…………………………………………………………………..

- Vợ hoặc chồng (họ và tên, kết hôn, ky hôn, từ trần, chức vụ, công việc mới……………..………

…………………………………………………………………………………………………………

- Con (họ và tên con, mới sinh, mới nhận con nuôi, làm gì, ở đâu): …………………………………

Thay đổi về kinh tế của bản thân và gia đình trong năm:

- Tổng mức thu nhập của hộ gia đình:……….đồng, bình quân người/ hộ………đồng

- Nhà ở:………………………………………………………………………………

- Đất ở:……………………………………………………………………………….

- Hoạt động kinh tế…………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….

- Tài sản mới có giá trị (50 Triệu đồng trở lên): Tên tài sản mới:……..............................

Giá trị………………..đồng; Tài sản:……..

- Được miễn công tác và sinh hoạt đảng ngày:……………………………………….

- Kết quả phân loại đảng viên trong năm:…………………………………………….

………., ngày..…tháng…..năm

XÁC NHÂN CỦA ĐẢNG UỶ

(Chức vụ, ký tên, đóng dấu)

XÁC NHẬN CỦA CHI ỦY CB 

(Chức vụ, ký ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Chỉ ghi những mục có nội dung thay đổi so với năm trước; nếu không thay đổi thì ghi vào mục đó chữ “K”

2. Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên số 2

Mời các bạn tham khảo nội dung cơ bản của của Phiếu bổ sung lý lịch Đảng viên:

TỈNH (tương đương) ………...

HUYỆN (tương đương) ………..

ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ……...

ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN:………………..

CHI BỘ:……………………………….

PHIẾU BỔ SUNG

HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN

( Năm…………………)

SỐ LL: ……………………

SỐ TĐV:…………………..

Chỉ ghi những mục có nội dung thay đổi so với năm trước nếu không thay đổi thì ghi vào mục đó, chữ “K”

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

PHIẾU BỔ SUNG HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN

Họ và tên (viết chữ in hoa)..........................................Sinh ngày:...............................

Mới thay đổi nơi ở:..............................................................

Mới thay đổi về nghề nghiệp, đơn vị công tác:..............................................................

Chức vụ mới được giao:..............................................................

- Đảng:.............................................................................................

- Chính quyền:.............................................................................................

- Đoàn thể:.............................................................................................

- Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp:..............................................................

Mới thay đổi trình độ; chuyên môn, nghiệp vụ:..............................................................

- Giáo dục phổ thông (lớp mấy): - Chuyên môn nghiệp vụ:...............................

- Học hàm (Giáo sư, Phó Giáo sư): ........................- Học vị (Tiến sĩ, thạc sĩ):.....................

- Lý luận chính trị: (Cử nhân, cao cấp, trung cấp, sơ cấp):..............................................

- Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp … Trình độ A, B, C, D):..............................................................

Hình thức khen thưởng mới trong năm (từ bằng khen, huy chương trở lên và danh hiệu mới được phong: anh hùng, chiến sĩ thi đua; nhà báo, nhà giáo, nghệ sĩ nhân dân hoặc ưu tú):

Bị xử lý kỷ luật trong năm: (Đảng, hành chính, pháp luật):...............................

Gia đình có gì thay đổi trong năm: (họ và tên, từ trần, chức vụ, công việc mới):

- Cha đẻ: ........................................................... Mẹ đẻ: ........................................................

- Cha (vợ hoặc chồng):................................................. Mẹ(vợ hoặc chồng): .....................

- Vợ hoặc chồng (họ và tên, kết hôn, ly hôn, từ trần, chức vụ, công việc mới)

- Con (họ và tên, mới sinh, mới nhận con nuôi, làm gì, ở đâu):

Có thay đổi về kinh tế của bản thân và gia đình trong năm:

- Tổng mức thu nhập của hộ gia đình: đồng; Bình quân người/hộ: đồng.

- Nhà ở:...............................

- Đất ở:...............................

- Hoạt động kinh tế:...............................

- Tài sản mới có giá trị (50 triệu đồng trở lên):...............................

- Được miễn công tác và SHĐ ngày:...............................

Chi bộ phân loại đảng viên trong năm:...............................

3. Cách ghi phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên

Phần đầu

– Ghi rõ tên chi bộ, đảng bộ cơ sở nơi mình đang sinh hoạt.

Số lý lịch đảng viên: số này do tổ chức đảng quản lý trực tiếp hồ sơ đảng viên cấp, đảng viên cần lưu lại để ghi trong trường hợp cần thiết.

Số thẻ đảng viên: ghi theo thẻ đảng viên đang giữ gồm đủ 8 chữ số, theo thứ tự từ trái sang phải.

Phần nội dung

Đảng viên chỉ ghi những thay đổi so với năm trước, chứ không phải khai lại từ đầu nhé! Nếu không có thay gì, đảng viên chỉ cần ghi chữ “K” vào mục đó mà không cần phải ghi bất kỳ thông tin nào khác.

Các mục cụ thể trên phiếu đã hướng dẫn tương đối kỹ, các đảng viên đọc kỹ rồi ghi theo:

– Thay đổi về nơi ở.

– Thay đổi về nghề nghiệp, đơn vị công tác: Đảng, chính quyền, đoàn thể khác.

– Thay đổi về trình độ giáo dục phổ thông, chuyên môn nghiệp vụ, các học vị – học hàm, lý luận chính trị, ngoại ngữ (thay đổi về trình độ hoặc biết thêm ngoại ngữ mới).

– Hình thức khen thưởng: bằng khen, huy chương, danh hiệu được phong.

– Bị xử lý, kỷ luật về Đảng, chính quyền, đoàn thể.

– Thay đổi về gia đình: cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ chồng, vợ hoặc chồng, con.

– Thay đổi về kinh tế: thu nhập, nhà đất, hoạt động kinh tế, tài sản .

– Được miễn sinh hoạt Đảng.

Phần cuối

Người khai ghi rõ địa điểm, ngày tháng viết phiếu báo, ký và ghi rõ họ tên lên phiếu.

Cấp ủy cơ sở và chi ủy ký, ghi rõ họ tên người đại diện và đóng dấu lên phiếu bổ sung HS của đảng viên.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
7 90.312
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo