Thông tư 01/2021/TT-BTNMT kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Cảm ơn bạn đã tải Thông tư 01/2021/TT-BTNMT kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Thông tư 01 2021/TT-BTNMT được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành về kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.