Quyết định 590/QĐ-TTg 2022 Bố trí dân cư các vùng thiên tai, biên giới, hải đảo, khu rừng đặc dụng GĐ 2021 - 2025

Cảm ơn bạn đã tải Quyết định 590/QĐ-TTg 2022 Bố trí dân cư các vùng thiên tai, biên giới, hải đảo, khu rừng đặc dụng GĐ 2021 - 2025

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Quyết định 590/QĐ-TTg 2022 được Thủ tướng ban hành về Bố trí dân cư các vùng thiên tai, biên giới, hải đảo, khu rừng đặc dụng GĐ 2021 - 2025.