Công văn 1589/UBND-LĐTBXH về việc triển khai Quyết định 08 2022 của Thủ tướng chính phủ

Công văn hướng dẫn triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Ngày 17/5 năm 2022 mới đây, Ủy ban nhân dân Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 1589/UBND-LĐTBXH về việc triển khai Quyết định 08 2022 của Thủ tướng chính phủ về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Theo đó, các đối tượng người lao động đủ điều kiện sẽ được hưởng mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng, chi trả hằng tháng, tối đa 3 tháng.

Nội dung Công văn số 1589/UBND-LĐTBXH  2022

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

Số: 1589 /UBND-LĐTBXH

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quận 10, ngày 27 tháng 5 năm 2022

Kính gửi: Các doanh nghiệp/Hợp tác Xã/Hộ kinh doanh trên địa bàn Quận 10,

Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động;

Căn cứ Kế hoạch số 1283/KH-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố và Hướng dẫn số 16741/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Ủy ban nhân dân Quận 10 triển khai, hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn Quận 10 cụ thể như sau:

I. Quy định chung

1.1. Phạm vi áp dụng

Người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh trên địa bàn Quận 10.

1.2. Nguyên tắc thực hiện

- Bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để | lợi dụng, trục lợi chính sách.

- Không hỗ trợ đối với người lao động không đề nghị được hỗ trợ.

- Trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động cho nhiều người sử dụng lao động thì được hỗ trợ tại nơi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

- Mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ 01 lần trong 01 tháng và không quá 03 tháng.

II. Các chính sách hỗ trợ:

1. Hỗ trợ người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp.

1.1. Đối tượng và điều kiện hỗ trợ

Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp trên địa bàn quận 10 được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

- Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.

- Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 01 tháng 4 năm 2022.

- Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

1.2. Mức, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả

- Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/người/tháng.

- Thời gian hỗ trợ: Tối đa 03 tháng.

- Phương thức chi trả: Hằng tháng.

1.3. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ

Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg (sau đây gọi là Mẫu số 02).

Trường hợp trong danh sách có người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì hồ sơ đề nghị cần có thêm bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Hồ sơ gửi gồm bản giấy và tập tin điện tử danh sách người lao động file excel: *.xls, *.xlsx)

1.4. Trình tự, thủ tục thực hiện

1.4.1. Người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg (sau đây gọi là Mẫu số 01) và chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin và gửi doanh nghiệp tổng hợp.

1.4.2. Trên cơ sở đề nghị của người lao động, doanh nghiệp tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 02 và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 03 ngày làm việc.

Trường hợp có ý kiến phản ánh về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, trong vòng 02 ngày làm việc doanh nghiệp phải tiến hành xác minh đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ theo quy định.

1.4.3. Doanh nghiệp gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 02 đến cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động. Doanh nghiệp lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo từng tháng và có thể đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.

Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan Bảo hiểm Xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động.

1.4.4. Doanh nghiệp tổng hợp và gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân quận 10 (nơi đặt trụ sở chính) hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ gộp 02 tháng hoặc 03 tháng (hồ sơ được lập theo từng tháng). Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2022.

1.4.5. Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân Quận 10 hoàn tất thẩm định và ban hành quyết định phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố; đồng thời chỉ đạo thực hiện chuyển kinh phí cho doanh nghiệp để thực hiện chi trả cho người lao động.

Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân Quận10 trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do; đồng thời gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi.

1.4.6. Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của Ủy ban nhân dân quận, doanh nghiệp thực hiện chi trả cho người lao động.

Doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định pháp luật gửi Ủy ban nhân dân Quận 10 (thông qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) ngay sau khi thực hiện chi trả cho người lao động, thời gian nộp hồ sơ thanh quyết toán là 05 ngày làm việc kể từ ngày chi trả xong cho người lao động.

2. Hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động.

2.1. Đối tượng và điều kiện hỗ trợ.

Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh trên địa bàn Quận 10 được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

- Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.

- Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2012 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, trừ hợp đồng lao động giao kết tiếp nối của hợp đồng lao động đã giao kết và thực hiện trước đó. | - Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động mới tuyển dụng và có giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội thì phải có tên trong danh sách trả lương của người sử dụng lao động của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động để nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

2.2. Mức, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả

- Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng.

- Thời gian hỗ trợ: Tối đa 3 tháng.

- Phương thức chi trả: Hằng tháng.

2.3. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ

- Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 08/2002/QĐ-TTg (sau đây gọi là Mẫu số 03).

- Trường hợp trong danh sách có người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động mới tuyển dụng và có giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội thì hồ sơ đề nghị hỗ trợ cần có thêm bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Hồ sơ gửi gồm bản giấy và tập tin điện tử danh sách người lao động (file excel: *xls, *xlsx)

..................................

Nội dung chi tiết Công văn số 1589/UBND-LĐTBXH mời các bạn xem trên file PDF hoặc sử dụng file tải về.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Chính sách được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 140

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo