Nghị quyết 19/2022/NQ-HĐND Hà Nội mức hỗ trợ, động viên đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng lĩnh vực y tế

Cảm ơn bạn đã tải Nghị quyết 19/2022/NQ-HĐND Hà Nội mức hỗ trợ, động viên đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng lĩnh vực y tế

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Nghị quyết 19/2022/NQ-HĐND Hà Nội vừa được ban hành về mức hỗ trợ, động viên đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng lĩnh vực y tế.