Luật xây dựng 2024 số 50/2014/QH13

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
1.009,5 KB 22/01/2021 5:01:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Luật xây dựng số 50/2014/QH13 mới nhất bao gồm một số điều sửa đổi Luật xây dựng 2003. Luật xây dựng 2014 quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng. Luật Xây dựng 2014 đã quy định cụ thể cho nhà ở riêng lẻ, công trình không theo tuyến, công trình theo tuyến...
Xem thêm các thông tin về Luật xây dựng 2024 số 50/2014/QH13