Luật công an nhân dân 2023 số 37/2018/QH14

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
340,6 KB 28/08/2021 9:16:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Luật công an nhân dân 2023 mới nhất số 37/2018/QH14 được chủ tịch nước công bố qua pháp lệnh ngày 12/12/2018. Luật công an nhân dân sửa đổi số 37/2018/QH14 có hiệu lực từ ngày 1/7/2019.
Xem thêm các thông tin về Luật công an nhân dân 2023 số 37/2018/QH14