Chỉ thị 23/2012/CT-UBND

Chỉ thị 23/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 31 tháng 10 năm 2012 về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; tuyển sinh quân sự; đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2013.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

----------------
Số: 23/2012/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2012

CHỈ THỊ
Về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ,
phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân;
tuyển sinh quân sự; đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng
động viên, sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2013

------------------------

Năm 2012, thành phố đã hoàn thành 100% chỉ tiêu của Chính phủ giao ở 3 cấp về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân (bao gồm cả lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy); về công tác tuyển sinh quân sự và đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra lực lượng dự bị động viên trong tư thế sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số mặt hạn chế trong công tác đăng ký, quản lý thực lực nguồn thanh niên nằm trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và quân nhân dự bị là lực lượng dự bị động viên khi được lệnh gọi điều động huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu. Để chấn chỉnh tình trạng nêu trên nhằm thực hiện tốt chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; xây dựng và huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu và phương tiện kỹ thuật; tuyển sinh quân sự năm 2013; thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu gọi thanh niên nhập ngũ và chỉ tiêu tuyển dụng ngành Công an, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ thị:

1. Bộ Tư lệnh Thành phố có văn bản hướng dẫn cho quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện đúng quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; công tác tuyển sinh quân sự; công tác đăng ký, quản lý quân nhân dự bị, tổ chức sắp xếp biên chế quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật vào các đơn vị dự bị động viên. Thực hiện tốt kế hoạch huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dự bị động viên, cùng phối hợp với các ngành chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự và Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên; tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân thống nhất kế hoạch giao nhận quân nghĩa vụ quân sự và tập trung huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật năm 2013. Tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố tổ chức theo dõi, kiểm tra chặt chẽ kế hoạch tuyển quân năm 2013, đảm bảo đạt chất lượng, chỉ tiêu, đúng luật quy định.

2. Công an Thành phố hướng dẫn Công an quận, huyện phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự các quận, huyện quản lý, nắm chắc công dân trong độ tuổi sẵn sàng gọi nhập ngũ và quân nhân dự bị tại địa phương; tổ chức xác minh chính trị của gia đình, đạo đức thanh niên chuẩn bị gọi nhập ngũ theo nội dung Thông tư liên tịch số 76/2006/TTLT-BQP-BCA ngày 03 tháng 5 năm 2006 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Thành phố có kế hoạch thực hiện tốt công tác bảo vệ an toàn các địa điểm tập trung lễ giao nhận quân và Hội trại tòng quân, góp phần hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; công tác tuyển sinh quân sự; đăng ký, quản lý lực lượng dự bị động viên.

3. Sở Y tế Thành phố phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT-BYT-BQP ngày 17 tháng 10 năm 2011 của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng. Chỉ đạo Phòng Y tế, Bệnh viện, Trung tâm Y tế dự phòng các quận, huyện kiện toàn, củng cố đủ thành phần Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; có kế hoạch tập huấn hướng dẫn cho Hội đồng khám sức khỏe và đoàn khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự các quận, huyện, tổ chức kiểm tra sức khỏe cho số quân nhân dự bị trước khi huấn luyện và thanh niên trước khi tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, thành lập tổ tư vấn, tổ chức xét nghiệm HIV và hêrôin 100% số thanh niên đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (quá trình thực hiện phải tuân thủ theo Luật Phòng chống HIV). Riêng việc khám sức khỏe công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân thực hiện theo các quy định của Bộ Công an.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thành phố hướng dẫn các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề, Trung học nghề trên địa bàn thành phố để cung cấp danh sách nam học sinh, sinh viên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ (tuổi từ đủ 18 đến hết 25 tuổi) đang học ở các trường về Ban Chỉ huy Quân sự quận, huyện đúng thời gian theo Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-GDĐT ngày 13 tháng 9 năm 2011 của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ; tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương quản lý chặt chẽ nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, phục vụ cho công tác xét duyệt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an và phối hợp thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự năm 2013.

5. Sở Tư pháp phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố, Công an Thành phố rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đối với lĩnh vực quốc phòng, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố chấn chỉnh kịp thời những vướng mắc hoặc kiến nghị cấp trên giải quyết nếu không thuộc thẩm quyền, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển công dân vào phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an và công tác động viên quân đội đúng pháp luật.

6. Sở Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Tài chính - Kế hoạch các quận, huyện bảo đảm kinh phí phục vụ cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; công tác động viên quân đội và tuyển sinh quân sự năm 2013.

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin quận, huyện và các báo, đài tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên và Luật Nghĩa vụ quân sự nhất là đối với công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của thanh niên và gia đình đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự quận, huyện thực hiện tốt việc tổ chức trang trí địa điểm Hội trại tòng quân, lễ giao nhận quân trang trọng, chu đáo, tiết kiệm, tạo khí thế sôi nổi trong ngày hội tòng quân.

8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận, huyện phối hợp chặt chẽ cùng các ban, ngành, đoàn thể của địa phương có kế hoạch chăm lo tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo việc làm đối với quân nhân xuất ngũ, kịp thời giải quyết những trường hợp gia đình có con em chuẩn bị nhập ngũ và đang phục vụ tại ngũ gặp khó khăn.

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố và các sở, ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng kế hoạch phân bổ chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; huấn luyện kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên và phương tiện kỹ thuật; chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận, huyện tham mưu giúp Ủy ban nhân dân quận, huyện xây dựng triển khai thực hiện hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2013.

10. Đề nghị Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo, hướng dẫn cho quận, huyện đoàn thực hiện tốt giáo dục, bồi dưỡng, kết nạp Đoàn cho thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, giới thiệu đoàn viên ưu tú và đề nghị xem xét kết nạp Đảng, tạo nguồn cử tuyển Đảng viên nhập ngũ năm 2013. Chủ trì phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố xây dựng thống nhất nội dung, chương trình và quy chế chấm điểm công tác Hội trại tòng quân và triển khai hướng dẫn thống nhất cho các quận, huyện tổ chức thực hiện.

11. Đề nghị các thành viên: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh Thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, phối hợp chặt chẽ với các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp tổ chức tuyên truyền vận động thanh niên chấp hành tốt Luật Nghĩa vụ quân sự, động viên kịp thời lực lượng dự bị động viên làm tròn nhiệm vụ khi có lệnh điều động tập trung huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt chăm lo chính sách hậu phương quân đội; giáo dục cán bộ, công nhân viên, hội viên ngành mình gương mẫu chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự và Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên, nhằm góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, xã hội của thành phố năm 2013.

12. Năm 2013 thành phố tiếp tục thực hiện giao quân tròn khâu, tuyển quân không bù đổi, nâng cao chất lượng giao quân về tỷ lệ đảng viên nhập ngũ, sức khỏe và trình độ học vấn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện tập trung chỉ đạo củng cố, kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp đúng thành phần, số lượng quy định. Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên chịu trách nhiệm trong phối hợp tổ chức thực hiện các bước đúng quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân (giao quân tỷ lệ chất lượng đảng viên nhập ngũ có thời gian kết nạp trên 6 tháng phải đạt 2% trở lên; trình độ học vấn tốt nghiệp Trung học phổ thông phấn đấu từ 40% trở lên; thanh niên có trình độ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học phấn đấu từ 15% trở lên); kiện toàn Ban Tuyển sinh quân sự các cấp; chỉ đạo Công an, quân sự các cấp phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật. Chăm lo tốt chính sách hậu phương quân đội; tổ chức đón tiếp và tạo điều kiện cho quân nhân xuất ngũ trở về địa phương sớm có việc làm ổn định; kịp thời chăm lo tốt những gia đình thật sự khó khăn có con em đang tại ngũ và chuẩn bị nhập ngũ để quân nhân và thanh niên an tâm công tác và thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an;
- Văn phòng Chính phủ (a - b);
- Bộ Tư lệnh Quân khu 7;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VP II Bộ Giáo dục Đào tạo tại TP;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- Văn phòng Thành ủy; các Ban Thành ủy;
- Các sở - ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân quận - huyện;
- Các Đoàn thể thành phố;
- Các Báo, Đài;
- VPUB: CPVP;
- Phòng PCNC, THKH; TTCB;
- Lưu: VT, (NC-S) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Lê Hoàng Quân

Đánh giá bài viết
1 241
0 Bình luận
Sắp xếp theo