Luật cảnh sát biển Việt Nam số 33/2018/QH14 mới nhất 2023

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Luật cảnh sát biển 33/2018/QH14 đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (ngày 19/11/2018). Mời các bạn theo dõi toàn văn Luật cảnh sát biển mới nhất 2023.