Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2020 số 80/2015/QH13

Cảm ơn bạn đã tải Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2020 số 80/2015/QH13

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2018 số 80/2015/QH13 quy định nguyên tắc, thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo.