Quyết định về kế hoạch triển khai Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư Pháp số 1785/QĐ-BTP

Triển khai Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư Pháp

Quyết định về kế hoạch triển khai Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư Pháp số 1785/QĐ-BTP có hiệu lực ngày 07/10/2015, ban hành kèm theo kế hoạch triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp, thực hiện theo Quyết định số 1573/QĐ-TTg.

Thông tư liên tịch phân hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS công lập số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

Quyết định về thay đổi thành viên ban chỉ đạo cải cách hành chính Chính phủ số 1716/QĐ-TTg

Chính sách mới có hiệu lực từ giữa tháng 10/2015

BỘ TƯ PHÁP
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1785/QĐ-BTPHà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA BỘ TƯ PHÁP
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1573/QĐ-TTg ngày 11/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp và Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.\

Nơi nhận:
  • Như Điều 3 (để thực hiện);
  • Ủy ban thường vụ Quốc hội (để b/c);
  • Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
  • Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
  • Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
  • Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

BỘ TRƯỞNG

Hà Hùng Cường


KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA BỘ TƯ PHÁP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1785 /QĐ-BTP ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tư pháp được phân công tại Kế hoạch triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 1573/QĐ-TTg ngày 11/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp về triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật với các nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn hoàn thành các nhiệm vụ tổ chức triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Luật năm 2015) mà Bộ Tư pháp có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp thực hiện theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, hiệu quả.

b) Xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong việc giúp Bộ trưởng chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao trong quá trình triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn và bảo đảm chất lượng.

2. Yêu cầu

a) Bám sát Kế hoạch triển khai thi hành Luật năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm tiến hành kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và tiết kiệm.

b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện các nhiệm vụ tổ chức triển khai thi hành Luật năm 2015; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành tất cả các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt và phổ biến Luật năm 2015

a) Tổ chức 03 hội nghị quán triệt thực hiện Luật năm 2015: 01 hội nghị dành cho đại diện các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, tổ chức khác có liên quan; 02 hội nghị dành cho đại diện Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan ở khu vực phía Bắc và phía Nam.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Văn phòng Bộ, các đơn vị liên quan thuộc một số bộ, ngành; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 11 năm 2015.

b) Xây dựng tài liệu phổ biến Luật năm 2015

- Biên soạn tài liệu phổ biến Luật năm 2015.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Nhà xuất bản Tư pháp, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật và các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 10 năm 2015.

- Sản phẩm: Tài liệu phổ biến Luật năm 2015.

2. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật năm 2015, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới để bảo đảm thi hành hiệu quả Luật năm 2015

a) Tổ chức rà soát các luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng ban hành liên quan đến quy định của Luật năm 2015

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp, các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Trước 15/11/2015.

+ Các bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức rà soát, lập danh mục các văn bản do mình chủ trì soạn thảo hoặc ban hành theo thẩm quyền cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để phù hợp với Luật năm 2015 và gửi báo cáo kết quả rà soát kèm theo danh mục về Bộ Tư pháp (Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật) trước ngày 30/10/2015.

+ Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có trách nhiệm rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do mình chủ trì soạn thảo, lập danh mục các văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để phù hợp với Luật năm 2015 và gửi báo cáo kết quả rà soát kèm theo danh mục về Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật trước ngày 30/10/2015.

- Sản phẩm: Báo cáo kết quả rà soát và Danh mục các văn bản.

b) Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật trình Thủ tướng Chính phủ.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp, các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Trước 30/11/2015.

Đánh giá bài viết
1 495
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo