Nghị định 83/2018/NĐ-CP

Nghị định 83/2018/NĐ-CP - Chính sách chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp qua hoạt động khuyến nông

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 83/2018/NĐ-CP về khuyến nông. Trong đó nêu rõ chính sách chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp thông qua hoạt động khuyến nông như: Chính sách bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo; chính sách thông tin tuyên truyền...

Thuộc tính văn bản: Nghị định 83/2018/NĐ-CP

Số hiệu83/2018/NĐ-CP
Loại văn bảnNghị định
Lĩnh vực, ngànhLĩnh vực khác
Nơi ban hànhChính phủ
Người kýNguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành24/05/2018
Ngày hiệu lực
10/07/2018
CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 83/2018/NĐ-CP
Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2018
NGHỊ ĐỊNH
VỀ KHUYẾN NÔNG
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Chuyển giao công nghệ ngày 19 tháng 6 năm 2017;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn;
Chính phủ ban hành Nghị định về khuyến nông.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định hình thức, phương thức, đối tượng, chính sách về khuyến nông
chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Luật
Chuyển giao công nghệ.
2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động khuyến
nông chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp tại Việt Nam.
3. Các hoạt động khuyến nông, chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp liên quan đến
các chương trình, dự án, điều ước quốc tế Việt Nam thành viên hoặc tham gia
kết t tuân theo chương trình, dự án, điều ước quốc tế đó.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
1. Khuyến nông hoạt động chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, thông tin, truyền kiến thức
đào tạo tay nghề cho nông n nhằm ng cao năng lực hiệu quả sản xuất, kinh
doanh nông nghiệp, bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới.
2. Phương thức đặc thù chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp bao gồm: đào tạo, tập
huấn, bồi dưỡng, mô hình trình diễn, thông tin tuyên truyền được quy định chi tiết tại
Điều 6, Điều 7, Điều 8 của Nghị định này.
3. Hình thức đặc thù chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp được thực hiện thông qua
chương trình, dự án, kế hoạch khuyến nông, chương trình, kế hoạch chuyển giao công
nghệ do cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Nghị định này các n bản
pháp luật liên quan.
4. Đối tượng thực hiện chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp các tổ chức, cá nhân
hoạt động trong lĩnh vực khuyến nông, chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp quy
định tại khoản 1 Điều 5 của Nghị định này.
5. Đối tượng nhận chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp là các tổ chức, nhân tiếp
nhận công nghệ chuyển giao quy định tại khoản 2 Điều 5 của Nghị định này.
6. Chương trình khuyến nông là tập hợp các dự án, nhiệm vụ khuyến nông để phục vụ
mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn của ngành địa phương trong từng giai đoạn,
bao gồm: tên chương trình; mục tiêu khái quát; tên các dự án, nhiệm vụ khuyến nông để
thực hiện chương trình; địa bàn triển khai; kết quả dự kiến.
7. Dự án khuyến nông trung ương tập hợp các nội dung hoạt động khuyến nông để
thực hiện chương trình khuyến nông trung ương, thời gian thực hiện từ 01 đến 05 m,
gồm: tên dự án; mục tiêu; nội dung hoạt động; địa bàn triển khai; thời gian thực hiện; kết
quả dự kiến.
8. Kế hoạch khuyến nông địa phương kế hoạch về nội dung dự toán kinh phí các
nhiệm vụ, hoạt động khuyến nông để thực hiện chương trình khuyến nông địa phương.
9. nh trình diễn (sau đây gọi chung hình) một nội dung của chương trình,
dự án, kế hoạch khuyến nông nhằm áp dụng tiến bộ kỹ thuật, tiến bộ quản quy
phù hợp để làm mẫu nhân ra diện rộng.
10. Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông những ch tiêu biểu hiện bằng giá trị hoặc
hiện vật được s dụng để thực hiện nội dung hoạt động khuyến nông.
11. Hợp tác công trong hoạt động khuyến nông (sau đây gọi khuyến nông PPP) sự
hợp tác giữa Nhà nước với c tổ chức, nhân cùng đầu tư, triển khai hoạt động khuyến
nông phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Điều 3. Mục tiêu của khuyến nông
1. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các tổ chức, nhân hoạt động trong lĩnh
vực nông nghiệp để tăng thu nhập, giảm nghèo, làm giàu, thích ứng với các điều kiện
sinh thái, khí hậu thị trường thông qua các nội dung, hình thức, phương thức hoạt động
khuyến nông.
2. Góp phần chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng
hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm đáp ứng nhu cầu trong nước
xuất khẩu; thúc đẩy tiến trình cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng ng cao giá trị
gia tăng phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường khả năng
chống chịu thiên tai; bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, ổn định kinh tế - hội, bảo
vệ môi trường.
3. Huy động nguồn lực từ các tổ chức, nhân trong nước nước ngoài tham gia
chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp.
Điều 4. Nguyên tắc hoạt động khuyến nông
1. Xuất phát từ nhu cầu của sản xuất, thị trường định hướng phát triển nông nghiệp
của Nhà nước.
2. Phát huy vai trò chủ động, tích cực, tự nguyện trách nhiệm giải trình của các tổ
chức, nhân trong hoạt động khuyến nông.
3. Dân chủ, công khai, sự giám sát của cộng đồng sự quản của Nhà nước.
4. Nội dung, hình thức, phương thức hoạt động khuyến nông phù hợp với từng địa bàn
nhóm đối tượng người sản xuất, cộng đồng dân tộc khác nhau.
5. Tiến bộ kỹ thuật, công nghệ chuyển giao phải được cấp thẩm quyền công nhận hoặc
chấp thuận.
6. Liên kết chặt chẽ giữa quan quản lý, cơ sở nghiên cứu khoa học, các doanh nghiệp
với nông dân giữa nông dân với nông dân.
Đánh giá bài viết
1 351
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo