Đơn xin nâng lương trước thời hạn

Đơn xin nâng lương trước thời hạn - Đơn xin xét nâng lương

Đơn xin nâng lương trước thời hạn là mẫu đơn đề nghị xin nâng lương sớm được trình lên cấp trên, thủ trưởng đơn vị để xem xét giải quyết tăng lương trước thời hạn khi đạt được thành tích nào đó, cảm thấy cống hiến xứng đáng cũng như đã đóng góp được nhiều lợi ích cho công ty, doanh nghiệp mình đang công tác.

Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức

Bản nhận xét viên chức - để xét lên lương

Bản nhận xét viên chức hợp đồng - để ký HĐ lao động

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng

Đơn xin nâng lương trước thời hạn như sau:

Đơn xin nâng lương trước thời hạn
Đơn xin xét nâng lương trước thời hạn chuẩn

Mời các bạn tham khảo mẫu đơn tăng lương trước thời hạn - Các bạn nghiên cứu, xem qua nội dung và có thể áp dụng linh hoạt khi áp dụng với bản thân cũng như làm mẫu đơn chuẩn sử dụng trong hệ thống tài liệu, mẫu đơn sử dụng trong công ty, doanh nghiệp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

ĐƠN XIN XÉT NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

Kính gửi:

- Ban Giám hiệu;

- Phòng Quản trị Nhân sự.

Họ và tên:……………………………………………………………….…

Chức danh/chức vụ:…………………………………………………….

Đơn vị công tác:………………………………………………………….

Thời gian công tác:………………………………………………………

Nhóm ngạch viên chức:……………………… Mã ngạch:…………..

Thời gian nâng lương thường xuyên:……………, bậc:……., hệ số:…...

Căn cứ Thông báo số ....../TB-..... ngày..../...../....của Hiệu trưởng Trường ........... về việc xét nâng lương trước thời hạn năm ..........;

Căn cứ thành tích đạt được từ năm …… đến năm …….. (đính kèm giấy khen, bằng khen),

Nay Tôi kính đơn này đến Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị Nhân sự và (đơn vị) xem xét cho tôi được nâng lương trước thời hạn ……. tháng.

Rất mong nhận được sự xem xét và chấp thuận của Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị Nhân sự và (đơn vị).

........, ngày.........tháng.......năm.......

KÍNH ĐƠN

Đánh giá bài viết
6 45.902
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo