Đơn đề nghị thôi học và rút hồ sơ

Mẫu đơn đề nghị thôi học và rút hồ sơ dành cho sinh viên

Đơn đề nghị thôi học và rút hồ sơ được viết theo mẫu chuẩn và được gửi tới Ban Giám hiệu nhà trường cũng như Phòng Quản lý đào tạo nơi sinh viên đang theo học. Trong đơn, sinh viên cần nêu rõ thông tin cá nhân như họ tên, mã số sinh viên, tên lớp, khoa và hệ đào tạo. Tiếp theo, trình bày nguyện vọng muốn thôi học và rút lại hồ sơ sinh viên gốc đang được lưu trữ tại Phòng Quản lý đào tạo của trường kèm theo lý do xin thôi học.

Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác

Đơn xin phép nghỉ học

Đơn xin xét tuyển vào lớp 1

Đơn xin học hè

Mẫu đơn đề nghị thôi học và rút hồ sơ dành cho sinh viên

Đơn đề nghị thôi học và rút hồ sơ

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị thôi học và rút hồ sơ dành cho sinh viên

Mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÔI HỌC VÀ RÚT HỒ SƠ

Kính gửi: - BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC....................

- PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Tôi tên:.............................................................. Ngày sinh:..........................................

Hiện là sinh viên lớp:.......................................... Mã số sinh viên:.................................

Ngành học:........................................................ Khoa:.................................................

Hệ đào tạo:..................................................................................................................

Nay tôi làm đơn này đề nghị Ban giám hiệu và Quý phòng xem xét và chấp thuận cho tôi được thôi học và rút hồ sơ Sinh viên đang lưu trữ tại Phòng Quản lý đào tạo.

Lý do:.........................................................................................................................

..................................................................................................................................

Hồ sơ liên quan đính kèm (nếu có):

- ................................................................................................................................

- ................................................................................................................................

Trong khi chờ đợi sự chấp thuận của nhà trường, tôi xin chân thành cám ơn.

.........., ngày.....tháng.....năm.............
Ý KIẾN CỦA PHÒNG
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
KÍNH ĐƠN

........................................................................................................................

PHIẾU HẸN CẤP QUYẾT ĐỊNH THÔI HỌC & RÚT HỒ SƠ

Tôi tên............................................................... Ngày sinh:....................................

Hiện là sinh viên lớp:.......................................... Mã số sinh viên:....................................

Ngành học:......................................................... Khoa:.....................................................

Hệ đào tạo:........................................................................................................................

Ngày hẹn:...................................BỘ PHẬN TIẾP SINH VIÊN............................................

Mẫu số 2 dành cho sinh viên mới nhập học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------

ĐƠN XIN THÔI HỌC VÀ RÚT HỒ SƠ

Kính gửi: - Ban Giám hiệu trường ...........................

- Phòng Đào tạo;

- Ban Chủ nhiệm khoa .........................

Tên em là: ................................................... Giới tính: .............................................

Ngày sinh: ............../................. /..............ĐT liên hệ : ..............................................

Ngày nhập học: ................./............./.................

Số tiền đã đóng :

- Học phí : ..........................(Bằng chữ: ...................................................................)

- Lệ phí : ............................(Bằng chữ: ...................................................................)

(Có các biên lai kèm theo)

Hiện đang học : Khóa ............... Lớp................ Ngành .......................Khóa...............

Hệ đào tạo .............................tại Trường.................................................................

Hộ khẩu thường trú: ................................................................................................

...............................................................................................................................

Nay em làm đơn này kính gửi Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Ban chủ nhiệm Khoa....................................... cho phép em được thôi học và rút hồ sơ.

Em xin cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật. Nếu sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Em xin chân thành cảm ơn./.

................, ngày.......tháng......năm........
Ý KIẾN CỦA PHỤ HUYNH
(Ký và ghi rõ họ tên)
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ tên)
Ý KIẾN CỦA KHOA
(Ký và ghi rõ họ tên)
PHÒNG ĐÀO TẠO
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Mẫu này áp dụng cho sinh viên mới nhập học.

Đánh giá bài viết
18 57.718
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo