Thông báo giải thể Doanh nghiệp, Công ty

Thông báo giải thể Doanh nghiệp, Công ty - Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

Thông báo giải thể Doanh nghiệp, Công ty là mẫu thông báo về việc giải thể doanh nghiệp, công ty mới nhất áp dụng Luật Doanh nghiệp mới nhất hiện nay là Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13, được ban hành theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp mà hoatieu.vn xin được cập nhật và gửi đến các bạn nghiên cứu, tham khảo, sử dụng để làm đúng thủ tục giải thể doanh nghiệp theo Luật mới.

Mẫu thông báo tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp

Thủ tục giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Thủ tục giải thể Công ty cổ phần

Nội dung cụ thể Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp được ban hành theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực ngày 15/01/2016 như sau:

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp
Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp theo Thông tư 20

Mời các bạn xem qua Thông báo giải thể doanh nghiệp công ty như sau:

TÊN DOANH NGHIỆP
--------
Số: ................
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

…………, ngày …… tháng……..năm…….

THÔNG BÁO
Về việc giải thể doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố...............

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:...........................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

..........................................................................................................................

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp như sau:

Trường hợp doanh nghiệp gửi Quyết định giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định tại Khoản 3 Điều 202 Luật Doanh nghiệp thì ghi:

Quyết định giải thể số: ..................ngày ...../..../...........

Lý do giải thể:.......................................................................................................

Kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể, đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ của doanh nghiệp (nếu có) trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 204 Luật Doanh nghiệp thì ghi:

Doanh nghiệp đã thanh toán hết các khoản nợ theo quy định tại Khoản 2 Điều 201 Luật Doanh nghiệp. Kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:
- .....................
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên)¹

1: Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này.

Đánh giá bài viết
1 8.695
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo