Mẫu tờ khai thu nộp phí xăng dầu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

Tờ khai thu nộp phí xăng dầu

[01] Kỳ tính thuế: Tháng.... năm …….....

[02] Người nộp thuế :.....................................................................................

[03] Mã số thuế: .............................................................................................

[04] Địa chỉ: ...................................................................................................

[05] Quận/huyện: ................... [06] Tỉnh/Thành phố: .....................................

[07] Điện thoại: ..................... [08] Fax: .................. [09] Email: ..................

Đánh giá bài viết
1 218
0 Bình luận
Sắp xếp theo