Mẫu số 05-ĐK-TH-TCT: Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân

Mẫu số 05-ĐK-TH-TCT: Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân là mẫu tờ khai được lập ra để khai về đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân. Mẫu được ban hành theo Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 hướng dẫn về đăng ký thuế.

1. Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân theo Thông tư 105/2020/TT-BTC

Mẫu số 05-ĐK-TH-TCT: Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân

Mẫu số: 05-ĐK-TH-TCT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ TỔNG HỢP CỦA CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG

(Dùng cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký cho cá nhân có ủy quyền)

□ Đăng ký thuế □ Thay đổi thông tin đăng ký thuế

1. Tên cơ quan chi trả thu nhập:

2. Mã số thuế:

3. Cơ quan thuế quản lý:

4. Thông tin đăng ký thuế/thông tin thay đổi của cá nhân có ủy quyền như sau:

STT

Họ và tên người nộp thuế

Mã số thuế (ghi trong trường hợp thay đổi thông tin

Ngày sinh

GiI tính

Quốc tịch

Giấy tờ chứng thực cá nhân

Địa chỉ nơi thường trú

Đa chỉ hiện ti

Điện thoi liên h

Email

Loại giấy tờ tùy thân của cá nhân (CMND/CCCD /Hộ chiếu)

Sgiấy t

Ngày cấp

Nơi cp

Số nhà/đường phố

Xã, phường

Quận, huyện

Tnh, thành phố

Quốc gia

S nhà/ đường ph

Xã, phường

Quận, huyện

Tnh, thành ph

1

2

3

...

Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng theo thông tin đăng ký thuế/thông tin thay đổi của cá nhân đã ủy quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai./.

...., ngày.../…/…..

CƠ QUAN CHI TRẢ THU NHẬP hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ QUAN CHI TRẢ THU NHẬP
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

Ghi chú: Cơ quan chi trả thu nhập chỉ tích vào 1 trong 2 chỉ tiêu “Đăng ký thuế” hoặc “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” tương ứng với hồ sơ ủy quyền của cá nhân là hồ sơ đăng ký thuế lần đầu hoặc hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế.

2. Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân theo Thông tư 95/2016/TT-BTC

Dành cơ quan thuế ghi

Ngày nhận tờ khai:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Mẫu số: 05-ĐK-TH-TCT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

Nơi nhận:

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ TỔNG HỢP CHO CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG THÔNG QUA CƠ QUAN CHI TRẢ THU NHẬP

□ Đăng ký thuế □ Thay đổi thông tin đăng ký thuế

DÙNG CHO CƠ QUAN CHI TRẢ THU NHẬP ĐĂNG KÝ THUẾ CHO CÁ NHÂN UỶ QUYỀN

1. Tên cơ quan chi trả thu nhập: CÔNG TY ……….

2. Mã số thuế:

3. Cơ quan thuế quản lý: Cục Thuế …

STT

Họ và tên người nộp thuế

Ngày sinh

Giới tính

Quốc tịch

Số CMND hoặc CCCD

Ngày cấp CMND hoặc CCCD

Nơi cấp CMND hoặc CCCD

1

Nữ

Việt Nam

131…..

17/07/2008

CA.Hà Nội

2

Nữ

Việt Nam

123…

CA.Hà Nội

3

Nam

Việt Nam

135…

CA.Hà Nội

4

Nữ

Việt Nam

135…

CA.Hà Nội

5

Nữ

Việt Nam

205…

CA.Hà Nội

Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai./.

Tp.Hà Nội, ngày…/… /

CƠ QUAN CHI TRẢ THU NHẬP hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ QUAN CHI TRẢ THU NHẬP

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kế toán kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 14.295
0 Bình luận
Sắp xếp theo