5 Mẫu hợp đồng tài trợ mới nhất 2024 và cách viết

Mẫu hợp đồng tài trợ là mẫu bản hợp đồng được lập ra khi có sự đồng ý thỏa thuận về các điều khoản trong hợp đồng của hai bên. Mẫu hợp đồng nêu rõ thông tin của hai bên, nội dung hợp đồng, kinh phí tài trợ, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên... Sau đây là hợp đồng tài trợ và hướng dẫn soạn thảo chi tiết.

Mời bạn đọc cùng tải về mẫu hợp đồng tài trợ chuẩn, mới nhất năm 2024 để sử dụng khi ký kết hợp đồng tài trợ hội chợ thương mại, hợp đồng tài trợ sự kiện, Hợp đồng tài trợ 3 bên, Hợp đồng tài trợ giáo dục, Hợp đồng tài trợ hiện vật, sản phẩm... tại bài viết sau của HoaTieu.vn.

I. Hợp đồng tài trợ là gì?

Hợp đồng tài trợ là một dạn hợp đồng dân sự theo nghĩa rộng, có nội dung chính là ghi nhận sự thỏa thuận, nhất trí của các bên đối với vấn đề tài trợ để thực hiện chương trình hoặc sự kiện. Hợp đồng được ký kết giữa chủ thể là nhà tài trợ với chủ thể là bên tổ chức sự kiện về hình thức tài trợ, số tiền tài trợ, chương trình cụ thể…mà không yêu cầu hoàn lại hoặc thanh toán lãi suất cho khoản tài trợ đó.

Hợp đồng tài trợ
Hợp đồng tài trợ

II. Hợp đồng tài trợ

1. Mẫu hợp đồng tài trợ hội chợ thương mại số 1

Nội dung cơ bản của mẫu hợp đồng tài trợ như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

Số: .............../ĐHCT

HỢP ĐỒNG TÀI TRỢ

“Hội chợ thương mại điện tử tỉnh.....năm 20.....”

- Căn cứ vào Bộ luật Dân sự 2015.

- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày...tháng....năm.... Chúng tôi gồm có:

BÊN A:

Do Ông (Bà): ..................................................

Chức vụ: ...................................... làm đại diện

Địa chỉ: ...........................................................

Điện thoại: .......................... Fax: ....................

Mã số thuế: ......................................................

Tài khoản: ...................................... tại ..............

BÊN B:

Do Ông (Bà): ......................................................

Chức vụ: .......................................... làm đại diện

Địa chỉ: ................................................................

Điện thoại: ........................ Fax: ...........................

Mã số thuế: .........................................................

Tài khoản: .............................................. tại ........
Sau khi bàn bạc hai bên đồng ý ký kết thực hiện hợp đồng tài trợ “Hội chợ thương mại điện tử ………………” với những điều khoản sau đây:

ĐIỀU I: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG:

- Bên A và B thỏa thuận thống nhất tên công ty là đơn vị tài trợ (vàng, bạc, đồng tài trợ)Hội chợ thương mại điện tử .....năm 20......” vào ngày ................................... tại trường Trung tâm văn hóa tỉnh .......

ĐIỀU II: KINH PHÍ TÀI TRỢ:

Bên A đồng ý tài trợ cho bên B khoản kinh phí đã bao gồm thuế GTGT là ................... (bằng chữ).

ĐIỀU III: QUYỀN LỢI BÊN A & B:

A. Quyền lợi bên A

1. Đối với nhà tài trợ Kim Cương: (tối đa 2 đơn vị)

Đơn vị được đặt biểu tượng hoặc logo trang trọng ngay dưới tên của chương trình trên backdrop chính, trên standee lớn tại vị trí ra vào, trên các banner, thẻ đại biểu và tại trang chủ cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa với tư cách là Nhà tài trợ Kim Cương.

- Logo được phát trên màn hình tại sân khấu chính và được quảng bá trên các phương tiện quảng cáo hội chợ (tờ rơi, thư mời, banner …).

- Tham gia phát biểu tại lễ khai mạc và tại hội thảo chuyên đề TMĐT.

- Gian hàng tại vị trí VIP của hội chợ, 2 standee trang trí. Được sử dụng sân khấu chính vào tối thứ nhất của hội chợ để làm event trong thời gian 60 phút nếu có yêu cầu

- Được quyền tham dự lễ khai mạc, bế mạc cùng các sự kiện diễn ra trong thời gian hội chợ với tư cách là nhà tài trợ Kim Cương.

2. Đối với nhà Tài trợ Vàng: (tối đa 3 đơn vị)

- Đơn vị được đặt biểu tượng hoặc logo trang trọng ngay dưới tên của chương trình trên backdrop chính, trên standee lớn tại vị trí ra vào, trên các banner, thẻ đại biểu và tại trang chủ cổng thương mại điện tử tỉnh Khánh Hòa với tư cách là Nhà tài trợ Vàng

- Logo được phát trên màn hình tại sân khấu chính và được quảng bá trên các phương tiện quảng cáo hội chợ (tờ rơi, thư mời, banner …).

- tham gia trình bày tại các hội thảo chuyên đề TMĐT

- Gian hàng tại vị trí đẹp của hội chợ 2 standee trang trí. Sử dụng sân khấu chính vào tối thứ 2 của hội chợ để làm event trong thời gian 30 phút nếu có yêu cầu.

- Được quyền tham dự lễ khai mạc, bế mạc cùng các sự kiện diễn ra trong thời gian hội chợ với tư cách là nhà tài trợ Vàng.

3. Đối với đơn vị Đồng tài trợ: (tối đa 5 đơn vị)

- Đơn vị được đặt biểu tượng hoặc logo trang trọng ngay dưới tên của chương trình trên backdrop chính, trên standee lớn tại vị trí ra vào, trên các banner, thẻ đại biểu và tại trang chủ cổng thương mại điện tử tỉnh Khánh Hòa với tư cách là Nhà Đồng tài trợ.

- Logo được phát trên màn hình tại sân khấu chính và được quảng bá trên các phương tiện quảng cáo hội chợ.

- Gian hàng tại vị trí đẹp của hội chợ 2 standee trang trí.

- Được quyền tham dự lễ khai mạc, bế mạc cùng các sự kiện diễn ra trong thời gian hội chợ với tư cách là nhà Đồng tài trợ.

B. Quyền lợi bên B:

Được toàn quyền sử dụng kinh phí tài trợ để tổ chức chương trình.

ĐIỀU IV: TRÁCH NHIỆM BÊN A & B:

1. Trách nhiệm bên A:

- Thanh toán chi phí đúng và đầy đủ cho bên B theo thời hạn và phương thức được quy định tại điều V của hợp đồng.

- Cung cấp cho bên B logo sản phẩm tài trợ.

- Cung cấp cho bên B thông tin về sản phẩm, dịch vụ phần mềm, thông tin giới thiệu doanh nghiệp (nếu có) và quảng cáo (nếu có).

2. Trách nhiệm bên B:

Đảm bảo các quyền lợi của bên A tại mục 1, điều III của hợp đồng.

ĐIỀU V: ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN:

1. Điều kiện thanh toán:

- Bên A thanh toán cho bên B trước 20% tổng giá trị hợp đồng tương đương với ................... đồng (Bằng chữ) sau khi ký hợp đồng.

- Bên A thanh toán cho bên B tổng giá trị hợp đồng còn lại, tương đương với ................... đồng (Bằng chữ) sẽ được thanh toán trước 1 tuần kể từ ngày Hội chợ bắt đầu.

2. Hình thức thanh toán:

Tiền mặt hay chuyển khoản

Tài khoản:

+ Tài khoản:

+ Số tài khoản:

3. Chậm thanh toán:

Trong trường hợp bên A chậm thanh toán cho bên B theo mục 1, điều V của hợp đồng, bên A sẽ phải thanh toán cho bên B tổng số tiền cần thanh toán cộng thêm số tiền chậm thanh toán được tính theo lãi suất cho vay một tháng của ngân hàng Ngoại thương được tính trên số ngày chậm thanh toán.

ĐIỀU VII: ĐIỀU KHOẢN CHUNG:

1. Trường hợp bất khả kháng:

Một hoặc cả hai bên A & B sẽ không phải chịu trách nhiệm do không thực hiện hợp đồng vì gặp phải trường hợp bất khả kháng ngoài khả năng kiểm soát của các bên, với điều kiện là gặp trường hợp bất khả kháng đã áp dụng mọi biện pháp để ngăn chặn khắc phục hậu quả và thông báo cho bên kia biết về trường hợp đó.

2. Vi phạm hợp đồng:

- Trong trường hợp bên B không thể thực hiện những phần việc đã được thỏa thuận trong hợp đồng mà không phải do trường hợp bất khả kháng như đã nêu trên. Bên A sẽ có quyền đòi bồi hoàn thiệt hại số tiền đã trả cho bên B đối với những công việc bên B không thực hiện .

- Trong trường hợp bên A không thể thực hiện các cam kết của mình như đã thỏa thuận trong chương trình này, bên B sẽ có quyền không đáp ứng quyền lợi của bên A cho tới khi bên A thực hiện các cam kết của mình .

- Nếu một bên vi phạm bất cứ các điều khoản nào trong hợp đồng này mà bên kia đã thông báo yêu cầu chấm dứt vi phạm hoặc khắc phục hậu quả của vi phạm nhưng bên vi phạm không thực hiện như được yêu cầu thì bên bị vi phạm có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng và đồng thời có quyền yêu cầu bên vi phạm phải đền bù mọi thiệt hại xảy ra cho bên bị vi phạm.

3. Các điều khoản khác:

- Mọi bổ sung sửa đổi hợp đồng này đều phải được hai bên thống nhất thỏa thuận và thực hiện bằng văn bản.

- Hợp đồng này bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ chấm dứt hiệu lực khi việc thực hiện dịch vụ được hoàn tất theo đúng các điều khoản đã thỏa thuận.

- Mọi tranh chấp, bất đồng giữa hai bên trong quá trình thực hiện hợp đồng đều phải giải quyết thông qua thương lượng hòa giải. Nếu trong quá trình bàn bạc mà không đi đến thống nhất thì sẽ nhờ đến Tòa án kinh tế TP.Cần Thơ giải quyết.

- Khi bên A và B thực hiện hoàn tất các điều khoản nêu trên thì hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng.

- Hợp đồng này được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý ngang nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B

2. Hợp đồng tài trợ ba bên số 2

Mẫu hợp đồng tài trợ ba bên là một mẫu hợp đồng khá phức tạp vì quy định đến quyền và nghĩa vụ của hai nhà tài trợ. Việc cân đối quyền lợi của họ như thế nào sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào tình huống cụ thể của công ty bạn. Mời các bạn tham khảo mẫu hợp đồng tài trợ ba bên dưới đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày, …tháng….. năm

HỢP ĐỒNG TÀI TRỢ BA BÊN

Số:…./…..

 • Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2015
 • Căn cứ Luật Thương Mại 2005

Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai Bên

Hôm nay ngày…., tháng….., năm…. , chúng tôi gồm

Bên A.…………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………

Điện thoại: …………………… – Fax: …………..

Mã số thuế……………………..

Tài khoản số: ………………….- Ngân hàng: ……

Đại diện: ……………………… – Chức vụ: ………

Bên B. ……………………………………

Địa chỉ: …………………………………………

Điện thoại: …………………… – Fax: ……………..

Mã số thuế…………………….

Tài khoản số: ………………….- Ngân hàng: ……

Đại diện: ……………………… – Chức vụ: ………

Bên C. ……………………………………

Địa chỉ: …………………………………………

Điện thoại: …………………… – Fax: ……………..

Mã số thuế…………………….

Tài khoản số: ………………….- Ngân hàng: ……

Đại diện: ……………………… – Chức vụ: ………

Cùng thoả thuận thống nhất Hợp đồng tài trợ như sau:

Điều 1: Nội dung thỏa thuận
 1. Bên A và bên B đồng ý tài trợ cho bên C một khoản kinh phí đã bao gồm thuế GTGT là ………….. để bên C tổ chức hội thao theo các chi tiết được quy định:
 2. Nội dung sự kiện
 3. Khoản tiền tài trợ là
 4. Mục đích sử dụng
 5. Thời gian tổ chức sự kiện
 6. Địa diểm thực hiện
 7. Gồm những ai
 8. Số lượng người tham gia sự kiện (dự kiến )
 9. Quy mô sự kiện
Điều 2: Cách thức thực hiện
 • Bên A tài trợ cho bên B số tiền là:
 • Gồm các khoản:………………
 • Bên A sẽ được quảng cáo công ty của mình trên tất cả các nền tảng oline hay offline của chương trình của bên C với tư cách là nhà tài trợ chính cho chương trình
Điều 3: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán
 • Bên A tài trợ cho bên C tổng số tiền là
 • Bên B tài trợ cho bên C tổng số tiền là
 • Tổng kinh phí bên C được bên A và bên B tài trợ là
 • Điều kiện thanh toán:
 • Bên A thanh toán cho bên C trước 50% tổng giá trị Hợp đồng tài trợ …………….. tương ứng với ……… % giá trị Hợp đồng tài trợ ngay sau khi kí Hợp đồng tài trợ
 • Bên B thanh toán cho bên C trước 50% tổng giá trị Hợp đồng tài trợ ……….. tương ứng với ……. % giá trị Hợp đồng tài trợ ngay sau khi kí kết Hợp đồng tài trợ
 • Số tiền còn lại sẽ được bên A và bên B thanh toán trước 1 tháng kể từ ngày chương trình bắt đầu và ngay sau khi bên C gửi bản kế hoạch chi tiết và cụ thể từng mục cho bên A và bên B

Hình thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

 • Thanh toán bằng tiền mặt: thanh toán cho

Họ và tên:……………………………….. chức danh

CMND/CCCD:………………………….. ngày cấp…………..… nơi cấp

ĐT:

 • Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:

Số TK

Chủ tài khoản

Ngân hàng

Chi nhánh

Thời hạn thanh toán:............................................

Điều 4:Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên

4.1 Quyền và nghĩa vụ của bên A

 • Bên A sẽ được đăt biểu tượng hoặc logo trang trọn ngay dưới tên của chương trình trên backdrop chính, trên standee lớn ngay vị trí ra vào, trên các banner, thẻ đại diện của chương trình với tư cách là nhà tài trợ chính
 • Logo được phát trên màn hình tại sân khấu chính và đươc quảng bá trên các phương tiện quảng cáo như tờ rơi, thư mời, banner
 • Tham gia phát biểu tại buổi lễ khai mạc và các buổi chương trình tổ chức
 • Được quyền tham gia dự lễ khai mạc, bế mạc cùng cá sự kiện diễn ra trong thời gian diễn ra chương trình với tư cách là nhà tài trợ chính
 • Bên A phải thanh toán chi phí cho bên C đúng và đầy đủ cho bên B thảo thời hạn và phương thức được quy định trong Hợp đồng tài trợ
 • Cung cấp cho bên C logo sản phẩm tài trợ
 • Cung cấp cho bên C về thông tin sản phẩm, dịch vụ phầm mềm và thông tin giới thiệu doanh nghiệp (nếu có ) và quảng cáo (nếu có )

4.2 Quyền và nghĩa vụ của bên B

 • Bên B sẽ được đặt biểu tưởng hoặc logo trang trọng ngay dưới tên của chương trình trên backdrop chính, trên standee lớn ngay vị trí ra vào, trên các banner, thẻ đại diện của chương trình với tư cách là nhà tài trợ thứ 2
 • Logo được phát trên màn hình tại sân khấu chính và đươc quảng bá trên các phương tiện quảng cáo như tờ rơi, thư mời, banner
 • Tham gia trình bày tại cá hội thảo chuyên đề của chương trình
 • Được quyền tham dự lễ khai mạc, bế mạc cùng các sự kiện diễn ra trong thời gian hội chợ với tư cách là nhà tài trợ thứ 2
 • Bên B phải thanh toán chi phí cho bên C đúng và đầy đủ cho bên B thảo thời hạn và phương thức được quy định trong Hợp đồng tài trợ
 • Cung cấp cho bên C logo sản phẩm tài trợ
 • Cung cấp cho bên C về thông tin sản phẩm, dịch vụ phầm mềm và thông tin giới thiệu doanh nghiệp (nếu có ) và quảng cáo (nếu có )

4.3 Quyền và nghĩa vụ của bên C

4.3.1 Được toàn quyền sử dụng kinh phí tài trợ của bên A và bên B để tổ chức chương trình đúng mục đích và quy mô như đã thỏa thuận trong Hợp đồng tài trợ

4.3.2 Đảm bảo các quyền lợi của bên A và bên B được thực hiện đầy đủ theo thỏa thuận của Hợp đồng tài trợ

Điều 5: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp
 • Trong quá trình thực hiện Hợp đồng tài trợ, nếu có tranh chấp phát sinh các bên giải quyết trên tinh thần hoà giải, thương lượng đôi bên cùng có lợi. Các bên tiến hành thương lượng, hòa giải ít nhất …..lần trong vòng …….tháng kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp.
 • Trong trường hợp tranh chấp không thỏa thuận được sẽ được giải quyết bằng hòa giải, trọng tài thương mại hoặc giải quyết theo quy định của pháp luật nước Công hòa xã hội Chủ nghĩa việt nam.
 • Quyết định của Tòa án sẽ mang tính chung thẩm và có giá trị ràng buộc các Bên thi hành. Trong thời gian Tòa án thụ lý và chưa đưa ra phán quyết, các Bên vẫn phải tiếp tục thi hành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo quy định của Hợp đồng tài trợ này
Điều 6: Trường hợp bất khả kháng

Một hoặc cả ba bên sẽ không phải chịu trách nhiệm do không thực hiện Hợp đồng tài trợ vì gặp phải trường hợp bât khả kháng ngoài khả năng kiểm soát của các bên với điều kiện là gặp trường hợp bất khả kháng đã áp dụng mọi biện pháp để ngăn chặn khắc phục hậu quả và thông báo cho bên kia biết về trường hợp đó trong vòng …… ngày

Điều 7: Phạt vi phạm hợp đồng và Bồi thường thiệt hại
 • Chậm thanh toán: trong trường hợp bên A hay bên B chậm thanh toán cho bên C theo thời gian thỏa thuận của Hợp đồng tài trợ, bên A và bên B sẽ phải thanh toan cho bên C số tiền cần thanh toán và thêm số tiền chậm thanh toán được tinh theo lãi suất cho vay một tháng của ngân hàng ……………… được tính trên số ngày chậm thanh toán
 • Trường hợp bên A hoặc bên B chậm thanh toán ảnh hưởng tới tiến độ của chương trình bên C tổ chức bên A hoặc bên B phải bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh từ trương hợp chậm trễ trong tổ chức chương trinh hay trường hợp xấu nhất là chương trình bị hủy
 • Trường hợp bên C không thực hiện những phần việc được thỏa thuận trong hợp đồng mà không phải do trường hợp bất khả kháng nào như đã nêu trên thì bên A hoặc bên B có quyền đòi bồi thường toàn bộ thiệt hại số tiền đã trả cho bên C đối với những công việc bên C không thực hiện
 • Trường hợp bên A hoặc bên B không thực hiệ các cam kết của mình như đã thỏa thuận bên C có quyền không đáp ứng những quyền lợi của bên A hoặc bên B cho đến khi bên A hoặc bên B thực hiện cam kết của mình thỏa thuận trong hợp đồng
 • Nếu một bên vi phạm bất cứ các điều khoản nào trong hợp đồng này mà bên kia đã thông báo yêu cầu chấm dứt vi phạm hoặc khắc phục hậu quả của vi phạm nhưng bên vi phạm không thực hiện như được yêu cầu thì bên bị vi phạm có thể đơn phương chấm dứt Hợp đồng tài trợ và đồng thời có quyền yêu cầu bên vi phạm phải đền bù mọi thiệt hại xảy ra cho bên bị vi phạm.
Điều 8: Chấm dứt hợp đồng
 • Một Bên được quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng nhưng phải thông báo cho Bên còn lại ba mươi (30) ngày. Nếu việc chấm dứt Hợp đồng của một Bên không do lỗi của Bên còn lại và gây tổn thất, thiệt hại cho Bên còn lại thì Bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng tài trợ phải bồi thường thiệt hại cho Bên còn lại.
 • Trường hợp một Bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng tài trợ do lỗi của Bên còn lại thì Bên còn lại phải bồi thường các thiệt hại do lỗi của mình gây ra cho Bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng tài trợ.
 • Trong trường hợp chấm dứt Hợp đồng tài trợ trước hạn vì bất cứ lý do gì, hai Bên có nghĩa vụ tiến hành thanh lý bằng việc lập Biên bản thanh lý để xác nhận chấm dứt mọi quyền và nghĩa vụ của mỗi Bên quy định tại Hợp đồng tài trợ này.
 • Bất kể Hợp đồng chấm dứt trong trường hợp nào, Bên A B có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các chi phí cho Bên C đến thời điểm Hợp đồng chấm dứt.
 • Các khoản phạt và bồi thường thiệt hại và nghĩa vụ thanh toán của bất kỳ Bên nào đối với Bên còn lại phải được thực hiện trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng tài trợ
Điều 9: Điều khoản chung
 • Mọi bổ sung sửa đổi Hợp đồng tài trợ này đều phải được hai bên thống nhất thỏa thuận và thực hiện bằng văn bản.
 • Hợp đồng tài trợ này bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ chấm dứt hiệu lực khi việc thực hiện dịch vụ được hoàn tất theo đúng các điều khoản đã thỏa thuận.
 • Khi 3 bên thực hiện hoàn tất các điều khoản nêu trên thì ba bên tiến hành thanh lý Hợp đồng tài trợ
 • Hợp đồng tài trợ này được lập thành…. Bản, mỗi bên giữ …. Bản có gia trị pháp lý ngang nhau

3. Hợp đồng tài trợ giáo dục số 3

Dưới đây là một mẫu hợp đồng tài trợ cho trường học, cụ thể là hợp đồng tài trợ trường mầm non. Mời các bạn tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày, …tháng….. năm

HỢP ĐỒNG TÀI TRỢ GIÁO DỤC

Số:…./…..

Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2015

Căn cứ Luật Thương Mại số 36/2005/L-QH11 của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

Căn cứ Luật giáo dục số 43/2019/QH14 của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT-BTC của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai Bên

Hôm nay ngày…., tháng….., năm…. , chúng tôi gồm

Bên A……………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………

Điện thoại: …………………… – Fax: …………..

Mã số thuế……………………..

Tài khoản số: ………………….- Ngân hàng: ……

Đại diện: ……………………… – Chức vụ: ………

Bên B. ……………………………………

Địa chỉ: …………………………………………

Điện thoại: …………………… – Fax: ……………..

Mã số thuế…………………….

Tài khoản số: ………………….- Ngân hàng: ……

Đại diện: ……………………… – Chức vụ: ………

Điều 1: Nội dung thỏa thuận

1.1 Bên A đồng ý tài trợ cho bên B số tiền là ……………

1.2 mục đích: Tài trợ cho giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, hỗ trợ hoạt động dạy và học, hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, thực hiện tốt chủ chương xã hội hóa giáo dục.

1.3 Bên B cam kết Thực hiện việc tài trợ đảm bảo theo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu, không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp và không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo; Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ phải được công bố, niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục được nhận tài trợ và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; Việc quản lý, sử dụng các khoản tài trợ phải theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích và không để thất thoát, lãng phí; Không tiếp nhận các hiện vật không đáp ứng mục đích sử dụng trong cơ sở giáo dục, hiện vật độc hại, nguy hiểm đối với môi trường, sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên và người học.

Điều 2: Nội dung tài trợ

2.1. Nội dung cần tài trợ trong năm học:

Căn cứ nhu cầu thực tế, nhà trường tiến hành vận động tài trợ nhằm mua sắm sửa chữa trang thiết bị phục vụ công tác bán trú, phương tiện dạy học, xây dựng cơ sở vật chất cụ thể như sau:

 • Mua …… tủ lạnh mi ni để lưu mẫu thức ăn cho trẻ ăn bán trú tại ……….
 • Mua …. thảm cỏ sân giáo dục phát triển vận động điểm trường trung tâm
 • Bắn mái, tường nhà tạm bếp ăn bán trú điểm trung tâm
 • Làm mái tre đường xuống nhà bếp, nhà vệ sinh điểm trường …….
 • Tổng số tiền cần tại trợ trong năm học:……….

(Có bảng khái toán kinh phí kèm theo)

2.2. Hình thức tài trợ:

– Nhận tài trợ bằng tiền mặt, hoặc hiện vật.

2.3. Thời gian thực hiện:

– Thực hiện trong năm học từ tháng …………. đến tháng …….

Điều 3: Tổ chức thực hiện

Trách nhiệm của Hiệu trưởng

 • Tổ chức thực hiện các quy định tại Thông tư này; thực hiện tổng kết, đánh giá nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ.
 • Phê duyệt báo cáo quyết toán các khoản tài trợ theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư này; gửi kết quả thực hiện đến cơ quan quản lý cấp trên và nhà tài trợ.
 • Thành lập Tổ tiếp nhận tài trợtheo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư này.
 • Phối hợp với nhà tài trợ tổ chức triển khai có hiệu quả hoạt động tài trợ cho cơ sở giáo dục. Chủ động đề xuất với nhà tài trợ về thứ tự nhiệm vụ ưu tiên trong việc sử dụng tài trợ để tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, hỗ trợ hoạt động dạy – học, hoạt động giáo dục phù hợp với kế hoạch phát triển của cơ sở giáo dục.
 • Phối hợp với nhà tài trợ thực hiện các biện pháp kỹ thuật, quy trình, thủ tục trong quá trình thực hiện để đảm bảo chất lượng, mỹ quan của sản phẩm, công trình và phù hợp với môi trường giáo dục.
 • Tổ chức nghiệm thu, tiếp nhận sản phẩm, công trình do nhà tài
Điều 3: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán
 • Tổng giá trị bên A tài trợ cho bên B

Hai bên không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thuế nào của bên kia mà bên kia có nghĩ vụ trả và thuế phát sinh gắn với hợp đồng này. Tất cả các loại thuế đó thuộc về trách nhiệm của bên được pháp luật quy định là phải trả.

 • Phương thức thanh toán: tiền việt nam đồng
 • Hình thức thanh toán: thanh toán 1 lần
 • Cách thức thanh toán: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

+ Thanh toán bằng tiền mặt: thanh toán cho

Họ và tên:……………………………….. chức danh

CMND/CCCD:………………………….. ngày cấp…………..… nơi cấp

ĐT:

+ Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:

Số TK:.................

Chủ tài khoản:.................

Ngân hàng:.................

Chi nhánh:.................

4.5 Thời hạn thanh toán:.................

Điều 4: Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên

4.1 Quyền và trách nhiệm của bên A

 • Tài trợ đầy đủ về số tiền và hiện vật cho bên B đúng thời gian thỏa thuận trong hợp đồng
 • Được bên B thông tin đầy đủ và chính xác về mục đích sử dụng và số lượng sử dụng cho các khoản tài trợ bằng tiền hoặc bằng hiện vật
 • Được quảng cáo về công ty dưới các hình thức phù hợp tại tất cả cá chương trình sự kiện của trường và tất cả các tài liệu giới thiệu về sự kiện của trường có trong báo cáo của năm
 • Tham gia các sự kiện của trường với tư cách đại biểu danh dự và được giới thiệu trọng đại
 • Bên A được hòan lại khoản tiền tài trợdải ngân cho nhà trường trong trường hợp: không sử dung khoản tài trợ đúng mục đích, sai thỏa thuận và vi phạm pháp luật
 • Cử nhâ sự phối hợp với nhân sự từ ban tổ chức sự kiện trong ngày trao và nhận số tiền và hiện vật cho bên B
 • Yêu cầu ban tổ chức sự kiện (trường ….) thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ của thỏa thuận rong hợp đồng

4.2 Quyền và trách nhiệm của bên B

 • Bên B có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho bên A khi bên A vận chuyển hàng tài trợđến và phân cử người vận chuyển từ kho bãi về trường để trao nhận và có biên bản bàn giao có chữ ký hai bên
 • Tổ chức sự kiện trong ngày nhận tài trợ từ bên A với thông tin được bên A cung cấp
 • Sử dụng đúng mục đích khoản tiền tài trợ và hiện vật bên A cung cấp
 • Hoàn trả lại đầy đủ số tiền tài trợ và hiện vật cho bên A nếu sử dụng không đúng mục đích
Điều 5: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng hoặc liên quan đến hợp đồng tài trợ này sẽ được hai bên thương lượng và giải quyết trên tinh thần thiện chí, nhằm đảm bảo hài hòa quyền và lợi ích của hai bên đại được một giải pháp hữu hảo thông qua thương lượng và hòa giải giữa hai bên. Một hoặc cả hai bên dều có quyền yêu càu tòa án giai quyết theo quy định của pháp luật

Điều 6: Trường hợp bất khả kháng

Trong trường hợp bất khả kháng được quy định trong luật dân sự (động đất, bão lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, các hành động của chính phủ…mà không thể ngăn chặn hay kiểm soát được) thì bên bị cản trở được quyền tạm dừng việc thi hành nghĩa vụ của mình trong thời gian…. tháng mà không phải chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào gây ra do chậm trễ, hư hỏng hoặc mất mát có liên quan, đồng thời phải thông báo ngay lập tức cho bên kia biết về sự cố bất khả kháng đó. Hai bên sẽ cùng nhau giải quyết nhằm giảm thiểu hậu quả một cách hợp lý nhất.

Điều 7: Phạt vi phạm hợp đồng và Bồi thường thiệt hại
 • Trong trường hợp bên B không thể thực hiện những phần việc đã được thỏa thuận trong hợp đồng mà không phải do trường hợp bất khả kháng như đã nêu trong hợp đồng, bên A có quyền đòi bổi hoàn thiệt hại số tiền đã trả cho bên B đối vơi những công việc bên B không thực hiện
 • Trong trường hợp bên A không thể thực hiện các cam kết của mình như đã thỏa thuận trong hợp đồng này, bên B có quyền không đáp ứng quyền lợi của bên A cho tới khi bên A thực hiện các cam kết của mình
 • Nếu một bên vi phạm bất cứ các điều khoản nào trong hợp đồng này mà bên kia đã thông báo yêu cầu chấm dứt vi phạm hoặc khắc phục hậu quả của vi phạm nhưng bên vi phạm không thực hiện được yêu cầu thì bên bị vi phạm có quyền dơn phương chấm dứt hợp đồng và đồng thời có quyền yêu cầu bên vi phạm phải đền bù mọi thiệt hại xảy ra cho bên bị vi phạm
 • Phạt vi phạm khi một bên

+ Sử dụng logo hay thông tin của bên kia vào những việc trái với quy định của pháp luật

+ Xâm phạm hoặc vi phạm bất kì quyền lợi nào của bên bên kia

7.5 Mỗi bên sẽ phải bồi thường vào bảo vệ cho bên kia những thệt hại bởi tất cả khiếu nại, hao phí và tổn phí từ bên thứ ba đối với các thiệt hại về người và vật chất, mất cắp, hư hỏng hoặc bất kể nguyên nhân nào gâ ra xuất phát từ sai lầm hoặc thiết sót của bên gây thiệt hại

7.6 trường hợp không phải chịu trách nhiệm bồi thường: khi phát sinh khiếu nại hay thiệt hại từ những thiết sót hoặc sai lầm của bên kia trong khi thực hiện theo hướng dẫn cụ thể từ bên còn lại

Điều 8: Chấm dứt hợp đồng

8.1 Hợp đồng này sẽ chấm dứt khi có một trong các căn cứ sau

- Hai bên hoàn thành nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận của hợp đồng này

+ Một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng

+ Có sự can thiệp của cơ quan có thẩm quyền

8.2 Một bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu không phải do lỗi và không có thiệt hại xảy ra. Tất cả các trường hợp còn lại đều phải bồi thường theo thỏa

8.3 Trường hợp hợp đồng chấm dứt do vi phạm thì bên bị vi phạm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên vi phạm tương ứng với giá trị của hợp đồng bị thiệt hại

Điều 9: bảo mật thông tin

Bất kì thông tin nào về bên A và bên B cung cấp cho bên kia hay được chia sẻ trong hợp đồng giữa hai bên đều được bảo mật và không bên nào được phép tiết lộ thông tin của bên kia cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý của bên còn lại

Điều 10: tuân thủ luật phòng chống tham nhũng

Đơn vị tổ chức sự kiện phải tuân thủ mọi điều luật hiện hành về phòng chống hối lộ, tham nhũng kê khai tài chính không minh bạch, quản lý nội bộ yếu kém và rửa tiền

Điều 11: Điều khoản chung
 1. Mọi bổ sung sửa đổi hợp đồng này đều phải được hai bên thống nhất thỏa thuận và thực hiện bằng văn bản.
 2. Hợp đồng này bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ chấm dứt hiệu lực khi việc thực hiện dịch vụ được hoàn tất theo đúng các điều khoản đã thỏa thuận.
 3. Mọi tranh chấp, bất đồng giữa hai bên trong quá trình thực hiện hợp đồng đều phải giải quyết thông qua thương lượng hòa giải. Nếu trong quá trình bàn bạc mà không đi đến thống nhất thì sẽ nhờ đến Tòa án kinh tế TP. Cần Thơ giải quyết.
 4. Khi bên A và B thực hiện hoàn tất các điều khoản nêu trên thì hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng.
 5. Hợp đồng này được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý ngang nhau.

4. Mẫu hợp đồng tài trợ sự kiện số 4

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC .............

Số: /ĐH...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG TÀI TRỢ

Chương trình “Ngày hội việc làm CNTT & TT” tại trường Đại học .............

- Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015;

- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày tháng năm 20.... Chúng tôi gồm có:

BÊN A:

Do Ông (Bà):.....................

Chức vụ: làm đại diện

Địa chỉ:...............................

Điện thoại: Fax:..................

Mã số thuế:........................

Tài khoản: tại.....................

BÊN B: KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG, ĐẠI HỌC .............

Do Ông: .................. làm đại diện

Chức vụ: ..................

Địa chỉ: ..................

Điện thoại: .................. Fax: ..................

Mã số thuế: ..................

Sau khi bàn bạc hai bên đồng ý ký kết thực hiện hợp đồng tài trợ Chương trình “Ngày hội việc làm CNTT & TT” tại trường Đại học ............. với những điều khoản sau đây:

ĐIỀU I: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG:

- Bên A và B thỏa thuận thống nhất (tên công ty) là đơn vị tài trợ (vàng, bạc, tham gia) Chương trình “Ngày hội việc làm CNTT & TT” vào ngày .../.../20... tại trường Đại học ..............

ĐIỀU II: KINH PHÍ TÀI TRỢ:

Bên A đồng ý tài trợ cho bên B khoản kinh phí đã bao gồm thuế GTGT là ...................(bằng chữ).

ĐIỀU III: QUYỀN LỢI BÊN A & B:

1/. Quyền lợi bên A:

1. Đối với nhà Tài trợ Vàng: (tối đa 1 đơn vị)

- Mức tài trợ bằng hiện kim từ 15.000.000 đồng(Mười lăm triệu đồng) trở lên.

- Logo của nhà tài trợ được đặt ở vị trí trang trọng nhất trên bandroll, backdrop, poster và thư mời.

- Được miễn phí 02 gian hàng tiêu chuẩn (3 x 3 m).

- Được mời giới thiệu về công ty trên sân khấu (30-40 phút) và được chọn vị trí ưu tiên trong chương trình.

- Quyền lợi tiếp theo như các nhà tài trợ khác.

2. Đối với nhà Tài trợ Bạc: (tối đa 3 đơn vị)

- Mức tài trợ bằng hiện kim từ 10.000.000 đồng(Mười triệu đồng) trở lên.

- Logo của nhà tài trợ được đặt trên bandroll, backdrop, poster và thư mời.

- Được miễn phí 01 gian hàng tiêu chuẩn (3 x 3 m).

- Được mời giới thiệu về công ty trên sân khấu (15-20 phút).

- Quyền lợi tiếp theo như các nhà tài trợ khác.

3. Đối với đơn vị tham gia:

- Mức tài trợ bằng hiện kim từ 5.000.000 đồng(Năm triệu đồng) đến dưới 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

- Logo của nhà tài trợ được đặt trên bandroll, backdrop, poster.

- Được miễn phí 01 gian hàng tiêu chuẩn (3 x 3 m).

- Được cung cấp thông tin các hoạt động của Khoa CNTT&TT trong thời gian tới.

2/. Quyền lợi bên B:

- Được toàn quyền sử dụng kinh phí tài trợ để tổ chức chương trình.

ĐIỀU IV: TRÁCH NHIỆM BÊN A & B:

1/. Trách nhiệm bên A:

- Thanh toán chi phí đúng và đầy đủ cho bên B theo thời hạn và phương thức được quy định tại điều 5 của hợp đồng.

- Cung cấp cho bên B logo sản phẩm tài trợ.

- Cung cấp cho bên B thông tin về sản phẩm, dịch vụ phần mềm, thông tin giới thiệu doanh nghiệp (nếu có) và quảng cáo (nếu có).

2/. Trách nhiệm bên B:

- Đảm bảo các quyền lợi của bên A tại mục 1, điều III của hợp đồng.

ĐIỀU V: ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN:

1/. Điều kiện thanh toán:

- Bên A thanh toán cho bên B trước 20% tổng giá trị hợp đồng tương đương với .................. đồng (Bằng chữ) sau khi ký hợp đồng

- Bên A thanh toán cho bên B tổng giá trị hợp đồng còn lại, tương đương với ................... đồng (Bằng chữ) sẽ được thanh toán trước 1 tuần kể từ ngày kết thúc Ngày hội việc làm (.../.../20...).

- Bên A sẽ thực hiện việc thanh toán theo phương thức chuyển khoản:

+ Tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC .............

+ Số tài khoản: …………. tại Kho bạc Nhà nước ..............

2/. Chậm thanh toán:

Trong trường hợp bên A chậm thanh toán cho bên B theo mục 1, điều V của hợp đồng, bên A sẽ phải thanh toán cho bên B tổng số tiền cần thanh toán cộng thêm số tiền chậm thanh toán được tính theo lãi suất cho vay một tháng của ngân hàng Ngoại thương được tính trên số ngày chậm thanh toán.

ĐIỀU VII: ĐIỀU KHOẢN CHUNG:

1/. Trường hợp bất khả kháng:

Một hoặc cả hai bên A & B sẽ không phải chịu trách nhiệm do không thực hiện hợp đồng vì gặp phải trường hợp bất khả kháng ngoài khả năng kiểm soát của các bên, với điều kiện là gặp trường hợp bất khả kháng đã áp dụng mọi biện pháp để ngăn chặn khắc phục hậu quả và thông báo cho bên kia biết về trường hợp đó.

2/. Vi phạm hợp đồng:

- Trong trường hợp bên B không thể thực hiện những phần việc đã được thỏa thuận trong hợp đồng mà không phải do trường hợp bất khả kháng như đã nêu trên. Bên A sẽ có quyền đòi bồi hoàn thiệt hại số tiền đã trả cho bên B đối với những công việc bên B không thực hiện .

- Trong trường hợp bên A không thể thực hiện các cam kết của mình như đã thỏa thuận trong chương trình này, bên B sẽ có quyền không đáp ứng quyền lợi của bên A cho tới khi bên A thực hiện các cam kết của mình .

- Nếu một bên vi phạm bất cứ các điều khoản nào trong hợp đồng này mà bên kia đã thông báo yêu cầu chấm dứt vi phạm hoặc khắc phục hậu quả của vi phạm nhưng bên vi phạm không thực hiện như được yêu cầu thì bên bị vi phạm có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng và đồng thời có quyền yêu cầu bên vi phạm phải đền bù mọi thiệt hại xảy ra cho bên bị vi phạm.

3/. Các điều khoản khác:

- Mọi bổ sung sửa đổi hợp đồng này đều phải được hai bên thống nhất thỏa thuận và thực hiện bằng văn bản.

- Hợp đồng này bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ chấm dứt hiệu lực khi việc thực hiện dịch vụ được hoàn tất theo đúng các điều khoản đã thỏa thuận.

- Mọi tranh chấp, bất đồng giữa hai bên trong quá trình thực hiện hợp đồng đều phải giải quyết thông qua thương lượng hòa giải. Nếu trong quá trình bàn bạc mà không đi đến thống nhất thì sẽ nhờ đến Tòa án kinh tế TP.............. giải quyết.

- Khi bên A và B thực hiện hoàn tất các điều khoản nêu trên thì hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng.

- Hợp đồng này được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý ngang nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B

5. Hợp đồng tài trợ hiện vật, sản phẩm số 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

------------

HỢP ĐỒNG HỎA THUẬN TÀI TRỢ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

Số: .../...

Hôm nay, ngày ….., tại .................., chúng tôi gồm có:

Bên A: ………………………………………………………………………………...

Địa chỉ: ………………………………………………………………...

Điện thọai: ………………………………. Fax: …………….……...

Đại diện: : …………………………….… Chức vụ: .........................

Bên B: ………………………………………………………………………………...

Địa chỉ: ………………………………………………………………...

Điện thọai: ………………………………. Fax: …………….……...

Đại diện: : …………………………….… Chức vụ: .........................

Hai bên đồng ý thực hiện những cam kết như sau:

Điều 1: NỘI DUNG THỎA THUẬN.

1. Bên A và Bên B cùng tổ chức chương trình khuyến mãi: ………………………… (sau đây đựơc gọi là Chương trình). Và bên B đồng ý tài trợ sản phẩm ……………………… cho chương trình này để quảng bá sản phẩm của bên B.

2. Chương trình và thời gian diễn ra chương trình:

a. Tên Chương trình: …………………………………………………….

b. Thời gian diễn ra Chương trình: dự kiến từ ngày …../…../……... đến hết ngày …../…../……..

c. Thời gian Bên A tuyên truyền, quảng cáo các sản phẩm củaBên Bcho Chương trình từ ngày …../…../…….. đến hết ngày …../…../……..

Điều 2: TRÁCH NHIỆM & QUYỀN LỢI CỦA BÊN A

2.1. Trách nhiệm Bên A:

 • Cùng với báo ………………… tổ chức và thực hiện chương trình.
 • Tuyên truyền, quảng cáo chương trình trên báo ………………….
 • Gửi cho bên B xem (bằng Email) maquette quảng cáo chương trình trước khi đăng trên báo.
 • Bảo đảm đầy đủ quyền lợi dành cho bên B như được nêu tại điều 3.2
 • Chịu trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại của các đối tượng tham gia Chương trình về các vấn đề liên quan đến việc trao giải thưởng.
 • Bên A cam kết thực hiện đúng chương trình tại điều 1.1, trường hợp không thực hiện đúng hoặc thực hiện không đủ chương trình như thỏa thuận này, bên A phải bồi thường thiệt hại phát sinh nếu có cho bên B và chịu phạt 8% tổng giá trị Bên B đã tài trợ cho chương trình.

2.2. Quyền lợi của bên A:

 • Được khai thác nội dung, hình ảnh liên quan đến chương trình dưới mọi hình thức, nhưng không làm ảnh hưởng đến hình ảnh sản phẩm và thương hiệu của bên B được quảng bá trong chương trình như quy định tại điều 1.
 • Được nhận sản phẩm tài trợ theo thoả thuận tại điều 4, và được toàn quyền quyết định trao các sản phẩm đó cho những người trúng thưởng theo thể lệ của chương trình khuyến mãi ……………………………………………………….

Điều 3: TRÁCH NHIỆM & QUYỀN LỢI BÊN B

3.1. Trách nhiệm Bên B

 • Cung cấp biểu tượng (logo) nhãn hiệu được quảng bá trong chương trình như điều 1 để bên A sử dụng trong maquette quảng cáo cho chương trình.
 • Báo trước cho bên A bảy (07) ngày khi muốn thực hiện các trang quảng cáo như điều 3.2.
 • Cung cấp mẫu quảng cáo hoàn chỉnh bcho bên A để bên A thực hiện việc đăng quảng cáo trên báo ………………… theo như thoả thuận tại điều 3.2.
 • Nội dung, hình ảnh mẫu quảng cáo do bên B cung cấp phải phù hợp với các quy định của luật pháp Việt Nam.
 • Giao sản phẩm tài trợ theo đúng qui định tại điều 4.
 • Chịu trách nhiệm bảo hành đối với các sản phẩm tài trợ đã được trao cho người trúng thưởng theo quy định về bảo hành sản phẩm của bên B.

3.2. Quyền lợi của bên B:

 • Biểu tượng (logo), nhãn hiệu và hình ảnh sản phẩm tài trợ làm giải thưởng được quảng bá trong chương trình (nêu tại điều 1) sẽ được quảng cáo liên tục trong ……….. kỳ báo ………………… trên trang thông báo Chương trình và trên phiếu tham dự bốc thăm trúng thưởng.
 • Ngoài ra, Bên B được đăng ….. trang quảng cáo (trang ruột) trên báo …………………, thời hạn sử dụng đến ngày ….../….../……….

Điều 4: SẢN PHẨM TÀI TRỢ và BẢO HÀNH SẢN PHẨM

4.1. Sản phẩm tài trợ:

Bên B tài trợ sản phẩm cho bên A để thực hiện chương trình bao gồm các sản phẩm sau:

 • …... (......) …………………………………… mỗi sản phẩm trị giá …………………../1 sản phẩm (mới 100%)
 • …... (......) …………………………………… mỗi sản phẩm trị giá …………………../1 sản phẩm (mới 100%)

4.2. Thời hạn giao hàng: Bên B giao cho bên A toàn bộ số sản phẩm trên trong vòng …... ngày ngay sau khi ký biên bản thoả thuận và trước khi chương trình bắt đầu diễn ra. Sản phẩm của Bên B được giao đầy đủ và có biên bản nhận hàng của bên A.

4.3. Bảo hành: Bên B chịu trách nhiệm về chất lượng, bảo hành sản phẩm/dịch vụ với người sử dụng và đảm bảo bạn đọc trúng thưởng được hưởng mọi quyền lợi như các khách hàng mua máy/dịch vụ tại các cửa hàng của Bên B.

Điều 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- Biên bản thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt khi chương trình hoàn tất.

- Sau khi ký biên bản thỏa thuận, nếu bất cứ lý do nào một trong hai bên muốn hủy bỏ chương trình này thì bên đó phải thanh toán cho bên còn lại tổng giá trị của biên bản thỏa thuận này.

- Mọi thay đổi và những vấn đề phát sinh ngoài biên bản thoả thuận phải được cả hai bên cùng bàn bạc để giải quyết và được xác nhận bằng văn bản, không bên nào được tự ý quyết định khi không có sự chấp thuận của bên kia. Nếu bên nào vi phạm các điều khoản trong thoả thuận sẽ phải bồi thường toàn bộ giá trị tại điều 4 cộng với các thiệt hại khác (nếu có).

- Hai bên cam kết thực hiện đúng thỏa thuận này.

- Biên bản này được lập thành hai bản có giá trị pháp lý như nhau kể từ ngày ký. Mỗi bên giữ một bản.

ĐẠI DIỆN BÊN B

...................

ĐẠI DIỆN BÊN A

...................

III. Hướng dẫn soạn thảo Hợp đồng tài trợ

Các bước soạn thảo Hợp đồng tài trợ:

- Chuẩn bị các cơ sở pháp lý điều chỉnh các vấn đề liên quan;

- Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng;

- Thẩm định các nội dung, rà soát, chỉnh sửa các điều khoản hợp đồng do đối tác đưa ra;

- Soạn thảo và hiệu chỉnh các điều khoản liên quan tới quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng;

- Tư vấn và soạn thảo các nội dung khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng như điều khoản thanh toán, phạt hợp đồng, luật áp dụng, cơ quan tài phán...

Dưới đây là tư vấn của HoaTieu.vn về nội dung cơ bản Hợp đồng tài trợ cần có như sau:

 1. Số hợp đồng;
 2. Ngày, tháng, năm ký kết hợp đồng tài trợ (do các bên tự thỏa thuận);
 3. Tên và chức vụ của bên A (bên tài trợ); bên B (bên được tài trợ);
 4. Địa chỉ của bên tài trợ và bên được tài trợ;
 5. Số điện thoại/ fax của bên tài trợ, bên được tài trợ;
 6. Mã số thuế của bên tài trợ (nếu có) và của bên được tài trợ;
 7. Tài khoản và tên ngân hàng đăng ký của bên tài trợ;
 8. Kinh phí tài trợ (do các bên tự thỏa thuận);
 9. Điều kiện thanh toán(do các bên tự thỏa thuận);
 10. Hình thức thanh toán (do các bên tự thỏa thuận) nếu thanh toán bằng hình thức chuyển khoản thì cần ghi rõ số tài khoản, tên tài khoản và thuộc ngân hàng nào, cuối cùng các bên ký kết vào văn bản thỏa thuận.

Trên đây là Mẫu hợp đồng tài trợ 2024 mới nhất. Mời các bạn tham khảo các biểu mẫu liên quan khác trong mục Biểu mẫu: Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý nhé.

Đánh giá bài viết
6 10.784
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo