Mẫu giấy đề nghị hạch toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi

Mẫu giấy đề nghị hạch toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi

Mẫu giấy đề nghị hạch toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi là mẫu giấy đề nghị hạch toán, ghi thu, ghi chi vốn ODA, vốn vay ưu đãi của chủ đầu tư về dự án của mình. Bao gồm nội dung chi, số tiền rút ra tính theo ngoại tệ và tiền Việt Nam, sự chênh lệch với số đã kiểm soát chi. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 111/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Mời các bạn cùng tham khảo và tải về mẫu giấy đề nghị hạch toán tại đây.

Phương pháp hạch toán kế toán tài khoản tiền gửi ngân hàng theo thông tư 133 - TK 112

Phương pháp hạch toán kế toán tài khoản tiền mặt theo thông tư 133 - TK 111

Cách kê khai thuế cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc và độc lập

Mẫu giấy đề nghị hạch toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi

Mẫu giấy đề nghị hạch toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi

Nội dung cơ bản của mẫu giấy đề nghị hạch toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi như sau:

Tên cơ quan chủ quản
Chủ dự án:............ Mã đơn vị quan hệ ngân sách: Nhà tài trợ/số hiệu khoản vay:Phụ lục số 02
Tên dự án:.............Niên độ:Phiếu đề nghị số:..../(tên nhà tài trợ)/(niên độ ngân sách)

GIẤY ĐỀ NGHỊ HẠCH TOÁN, GHI THU GHI CHI VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 111/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính)

Nội dung khoản chi/Người thụ hưởngNgày giải ngân cho người thụ hưởngSố tiền thực rút quy ngoại tệ (tên ngoại tệ)Tỷ giáQuy đổi VND (đơn vị:...đồng)Chênh lệch với số đã kiểm soát chi (nếu có)Nguồn vốnMục lục NSNNPhương thức giải ngânGhi chú
ĐTPTSự nghiệpCVLĐTPTSự nghiệpCVLNSTWHỗ trợ có mục tiêu cho NSĐP
Đơn rút vốn số...
.....
....
Tổng cộng
Đơn rút vốn sô......
.....
.......
Tổng cộng:
Tổng số:

Chương: .........................................................

Loại ...............................................................

Mục ...............................................................

Tiểu mục: Số tiền: (bằng số.../bằng chữ)

Mã CTMT nếu dự án thuộc CTMTQG

PHẦN GHI CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

- Tổng vốn cấp phát: ...................................

Trong đó: + ĐTPT: .......................................

+ HCSN: .....................................................

- Tổng vốn vay lại: .......................................

Ngày ..... tháng ..... năm .....Ngày ..... tháng ..... năm .....
Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)
Chủ dự án
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)
Cán bộ thanh toán
(Ký, ghi rõ họ tên)
Trưởng phòng
(Ký, ghi rõ họ tên)
Giám đốc KBNN
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)

Ghi chú: Giấy đề nghị hạch toán cần được lập riêng cho từng khoản tài trợ và từng niên độ ngân sách. Giấy đề nghị hạch toán do Chủ dự án phát hành và đánh số thứ tự.

Trường hợp dự án vay lại theo tỷ lệ thì báo cáo số vốn vay lại theo tỷ lệ để phục vụ đối chiếu.

Đánh giá bài viết
1 321
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo