Mẫu đơn đề nghị đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia 2024

Mẫu đơn đề nghị về việc đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia (Mẫu số 02) là mẫu đơn cần thiết phải làm khi muốn đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia. Mẫu nêu rõ thông tin nêu rõ người làm đơn. Mẫu được ban hành theo Thông tư 16/2014/TT-BVHTTDL. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Đơn đề nghị đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia là gì?

Đơn đề nghị đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia là đơn xin đứng ra tổ chức giải thi đấu vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia, trong đó nêu rõ tên giải thi đấu, mục đích tổ chức, dự kiến thời gian, địa điểm, số lượng vận động viên tham gia, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, nguồn tài chính và các biện pháp bảo đảm trận tự, an toàn khi tổ chức

2. Mẫu số 02: Đơn đề nghị Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch quốc gia/giải trẻ quốc gia

Mẫu đơn số 02 theo Thông tư 16/2014/TT-BVHTTDL
Mẫu đơn số 02 theo Thông tư 16/2014/TT-BVHTTDL

Nội dung cơ bản của mẫu đơn số 02 theo Thông tư 16/2014/TT-BVHTTDL về việc đề nghị đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch quốc gia/giải trẻ quốc gia

môn..............................năm 20..........

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Tên tổ chức/cá nhân đề nghị: .....................

2. Địa chỉ: ........................................................

3. Điện thoại: ................................. Fax: .........

Đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch quốc gia/giải trẻ quốc gia môn.... , cụ thể như sau:

- Mục đích tổ chức: ..........................................

- Nguồn tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị: ..............

- Nội dung giải (tên, quy mô, số lượng, nội dung thi đấu): .............

- Thời gian tổ chức giải: từ ngày..... tháng..... năm... đến ngày... tháng... năm.....

- Địa điểm: ........................................................

4. Cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định về tổ chức giải theo quy định của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị./.

..............., ngày...tháng...năm...

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ
Ký, đóng dấu, họ tên, chức vụ (nếu là tổ chức); ký, ghi rõ họ tên (nếu là cá nhân)

Trên đây là Mẫu số 02: Đơn đề nghị đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia mới nhất được quy định trong Thông tư 16/2014/TT-BVHTTDL. Mời các bạn đọc cùng tham khảo thêm các bài viết liên quan khác trong Biểu mẫu: Văn hóa - Du lịch - Thể thao nhé.

Đánh giá bài viết
1 473
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo