Mẫu báo cáo tổng kết chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm 2024

Mẫu báo cáo tổng kết chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm 2024 bao gồm các mẫu báo cáo theo năm, sơ kết 2 năm và giai đoạn 2021-2025 và cả mẫu báo cáo Mẫu báo cáo tổng kết chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn trước đã được Hoatieu.vn tổng hợp gửi các bạn tham khảo.

Mời các bạn tham khảo Mẫu báo cáo tổng kết chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm 2024, báo cáo kết quả thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025 dưới đây.

1. Mẫu báo cáo tổng kết chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm 2024

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ...................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ....../BC-...................., ngày ... tháng .... năm 20....

BÁO CÁO
Thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”
Năm học 20..-20...

Căn cứ Kế hoạch số .../KH-PGDĐT ngày .../..../20.... của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ............, Kế hoạch chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021 - 2025;

Thực hiện kế hoạch số ..../KH-........., ngày .../.../20.... của trường .........., Kế hoạch thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” năm học 20...-20....

Căn cứ kết quả đạt được, trường ............ báo cáo cụ thể như sau:

I. Nội dung

1. Nhà trường xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện mô hình lớn điểm về xây dựng trường mầm non LTLTT phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

2. Nâng cao năng lực của CBQL và GV trong công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện Chương trình giáo dục mầm non theo quan điểm giáo dục LTLTT thông qua việc bồi dưỡng, hỗ trợ nâng cao năng lực thực hiện các hoạt động, cụ thể như sau:

- Xây dựng môi trường nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục; - Xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục; - Tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục; - Đánh giá sự phát triển của trẻ;

- Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

3. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch để hỗ trợ các lớp nâng cao năng lực thực hiện Chuyên đề.

4. Đẩy mạnh xã hội hóa để huy động đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi nhằm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và tăng cường điều kiện thực hiện Chương trình GDMN.

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong các hoạt động của nhà trường.

6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất, đồng hành giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và thực hiện Chuyên đề; phổ biến, nhân rộng mô hình các lớp điểm. và cá nhân điển hình trong thực hiện Chuyên đề giai đoạn 2021-2025.

II. Các giải pháp thực hiện

1. Nhà trường rà soát điều kiện của trường, các nhóm lớp đáp ứng yêu cầu của tiêu chí trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025, và kế hoạch trong năm học, đề xuất các nội dung hoạt động và nhiệm vụ giải pháp chi tiết theo năm học phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương;

2. 100% các nhóm lớp triển khai thực hiện các nội dung Chuyên đề; hướng dẫn các nhóm lớp tự rà soát, đánh giá khả năng đáp ứng các tiêu chí xây dựng trường mầm non LTLTT, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyên đề phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường;

3. Tổ chức tập huấn chuyên đề, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về xây dựng và sử dụng môi trường, xây dựng kế hoạch và hướng dẫn thực hiện phương pháp tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm cho cán bộ giáo viên;

4. Nhà trường lựa chọn 02 nhóm lớp đại diện cho vùng thuận lợi, khó khăn để chỉ đạo điểm xây dựng mô hình điểm thực hiện Chuyên đề; tạo điều kiện cho giáo viên tham gia hội thảo chia sẻ các giải pháp thực hiện Chuyên đề; tổ chức tham quan học hỏi kinh nghiệm ở một số nhà trường hiện hiệu quả Chuyên đề trong cụm chuyên môn; đánh giá và có biện pháp nhân rộng mô hình;

5. Xây dựng nội dung tuyên truyền, triển khai các hoạt động truyền thông và hướng dẫn các nhóm lớp tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức của CBQL, GV, NV và cha mẹ trẻ trong việc phối hợp thực hiện các nội dung giáo dục, chế độ dinh dưỡng và các biện pháp chăm sóc sức khỏe cho trẻ em mầm non khoa học, hợp lý; hướng dẫn phong trào thi đua, hội thi về công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhà trường;

7. Tổ chức kiểm tra, đánh giá về việc thực hiện chuyên đề, đã có 4 sáng kiến, giải pháp sáng tạo, có hiệu quả được thực hiện trong nhà trường.

III. Kết quả đạt được

100% nhóm lớp thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”

Tạo được môi trường công bằng, an toàn, thân thiện, lành mạnh đối với trẻ, kích thích tính chủ động, tích cực và sáng tạo của trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trẻ phát triển toàn diện trẻ em trong nhà trường.

Nâng cao năng lực và ý thức trách nhiệm của cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên mầm non (GVMN) và cha mẹ trẻ trong thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục phát triển toàn diện trẻ em.

Huy động sự tham gia của gia đình và xã hội, tạo sự thống nhất trong thực hiện xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm (LTLTT).

Cán bộ quản lý, giáo viên trong toàn trường xác định việc thực hiện hiệu quả Chuyên đề là một trong những nội dung trọng tâm thực hiện nhiệm vụ năm học để tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non.

Bảo đảm 100% trẻ đến lớp được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm và bảo đảm quyền của trẻ trong nhà trường.

Trên đây là báo cáo về việc thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm trong năm học 20...-20... của trường ................../.

Nơi nhận:HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT;
- Các lớp (để th/h);
- Lưu: VT - ....

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

2. Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”

PHÒNG GD- ĐT ..................
TRƯỜNG .............................
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ......../BC-....................., ngày ... tháng .... năm 20....

BÁO CÁO 
Sơ kết 2 năm thực hiện chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”

Thực hiện Công văn số ........./PGDĐT – ........ ngày ... tháng ... năm 20.... của Phòng GD&ĐT ............. về việc hướng dẫn sơ kết 2 năm triển khai chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.

Trường .................. báo cáo sơ kết 2 năm triển khai chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” như sau:

1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1.1. Công tác quản lý, chỉ đạo

a) Việc xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện chuyên đề; ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai, hướng dẫn…

Nhà trường bám sát các văn bản chỉ đạo của các cấp để thực hiện:

Kế hoạch số ..../KH-BGDĐT ngày .............. của Bộ giáo dục và Đào tạo về triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn .................;

Công văn số ............ ngày ... tháng ... năm .... của Sở GD&ĐT về ban hành kế hoạch thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn .................

Kế hoạch số ..../KH-PGDĐT ngày ... tháng ... năm 20... của Phòng GD&ĐT về Triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn ...........

b) Việc kiểm tra, đánh giá, hỗ trợ thực hiện chuyên đề:

+ Thành lập Ban chỉ đạo hỗ trợ giáo viên trong tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát việc thực hiện của giáo viên.

+ Khi triển khai về thực hiện chuyên đề, Ban giám hiệu ra tiêu chí chấm điểm và thống nhất trong từng lớp.

+ Trong quá trình thực hiện chuyên đề, Ban giám hiệu về từng lớp hướng dẫn giáo viên tổ chức thực hiện.

+ Kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất, kiểm tra toàn diện.

+ Tổng hợp kết quả, xếp loại, đánh giá thi đua.

c) Tóm tắt những ưu điểm, khó khăn, hạn chế, giải pháp trong công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện chuyên đề tại địa phương.

Ưu điểm : Xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo yêu cầu, bám sát công văn chỉ đạo của Phòng GD&ĐT, xây dựng kế hoach phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Chỉ đạo và thực hiện “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, giáo viên chủ động hơn trong việc lập kế hoạch giáo dục, lựa chọn hình thức tổ chức, phương pháp tổ chức thích hợp, phát huy khả năng chủ động tham gia hoạt động của trẻ. Cơ sở vật chất được tăng trưởng, làm mới 02 khu phát triển vận động có mái che 1 khu phát triển vận động, các loại DDĐC được bảo quản tu sửa thường xuyên.

Khó khăn, hạn chế : Diện tích khuôn viên hẹp, không có không gian để bố trí xây dựng môi trường giáo dục đủ tiêu chuẩn nên ảnh hưởng lớn đến quá trình thực hiện chuyên đề.

Trường có 03 điểm nên việc đầu tư đồ dùng đồ chơi trang thiết bị đảm bảo thực hiện chuyên đề chưa đáp úng nhu cầu hoạt động của trẻ.

+ Khả năng của từng giáo viên là khác nhau do đó việc áp dụng quan điểm lấy trẻ làm trung tâm vào hoạt động chăm sóc- giáo dục trẻ còn hạn chế.

Giải pháp trong công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện chuyên đề:

– BGH tăng cường chỉ đạo tổ chuyên môn hoạt động tích cực, sáng tạo và chủ động. Chỉ đạo giáo viên các lớp tích cực đầu tư tìm tòi, đổi mới phương pháp theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm.

– Tăng cường công tác tự bồi dưỡng và bồi dưỡng để nâng cao nghiệp vụ tay nghề và kinh nghiệm trong việc thực hiện chuyên đề.

– Đẩy mạnh công tác chỉ đạo, phối kết hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tổ chức phát động thường xuyên, có hiệu quả các đợt thi đua cấp trường, cấp Thị.

1.2. Chỉ đạo xây dựng mô hình điểm thực hiện chuyên đề

– Chỉ đạo điểm: Xây dựng và chỉ đạo lớp điểm: lớp Lớn 1; Nhỡ 3. Lớp điểm thực hiện từng nội dung của chuyên đề:

Hình thức, biện pháp chỉ đạo điểm:

+ Tổ chức thực hành phương pháp tại các lớp điểm về các hoạt động giáo dục: hoạt động học, hoạt động vui chơi, hoạt động ngoài trời, tổ chức thi làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho chuyên đề.

+ Rút kinh nghiệm và thống nhất trong tổ chức thực hiện.

– Kết quả:

+ 100% giáo viên đều được tham gia dự giờ các hoạt động thực hành theo phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm..

+ 100% giáo viên có kiến thức cơ bản về chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.

+ 100% giáo viên đã biết xây dựng kế hoạch áp dụng phương pháp, hình thức tổ chức theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

* Ưu điểm: Giáo viên đã biết xây dựng kế hoạch áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, Tổ chức được các hoạt động giáo dục theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, chủ động, linh hoạt trong thiết kế bài dạy, trang trí môi trường trong và ngoài lớp học, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động. Trẻ tích cực, sáng tạo trong khám phá, trải nghiệm, chủ động hứng thú tham gia vào các hoạt động.

* Những hạn chế, khó khăn: Một số giáo viên còn lúng túng trong thực hiện phương pháp, thiếu sự chủ động, sáng tạo, nói nhiều, còn rập khuôn theo phương pháp cũ. Trang trí môi trường nhóm lớp còn mang tính cố định, không có độ mở, góc thiên nhiên chưa phong phú, ít cho trẻ trải nghiệm.

– Giải pháp:

Tăng cường tổ chức dự giờ tro đổi , rút kinh nghiệm để nâng cao phương pháp, hình thức tổ chức, tính chủ động, sáng tạo cho đội ngũ. Hỗ trợ, tư vấn cho đội ngũ trang trí môi trường nhóm lớp có độ mở, tạo góc thiên nhiên phong phú, tích cực cho trẻ khám phá, trải nghiệm.

c) Đề xuất, kiến nghị: Phòng GD&ĐT tổ chức các lớp tập huấn rộng hơn cho đội ngũ giáo viên các trường tham gia.

1.3. Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên

a) Nội dung, hình thức bồi dưỡng chuyên đề cho CBQL, GVMN

STTCấp thực hiện

Nội dungHình thức

Kết quả

1Trường MN .......+ Tổng quan về chuyên đềTập huấn tập trung tại Phòng GD & ĐTSố lượt: 01
+ Xây dựng và sử dụng môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm.

+ Xây dựng kế hoạch GD lấy trẻ làm trung tâm.

+ Tổ chức hoạt động chơi, học.

+ Phối hợp với cha mẹ trong chăm sóc, giáo dục trẻ.

+ Chăm sóc trẻ người dân tộc thiểu số, trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

– Hướng dẫn triển khai bộ tiêu chí trong trường Mầm non;

– Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn tại nhà trường về việc hướng dẫn hỗ trợ nâng cao năng lực thực hành xây dựng Trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm02 lần

02 lớp

– 2.500.000đ.

Kết quả đạt được về nhận thức và thực hiện của CBQL, GVMN….)

+ 100% giáo viên có hiểu biết về kiến thức xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, áp dựng vào quá trình lập kế hoạch, tổ chức hoạt động giáo dục trẻ.

+ 100% Giáo viên chủ động tích cực học tập, không ngừng nâng cao hiểu biết về chuyên đề.

b) Đánh giá kết quả.

– Tóm tắt kết quả đạt được:

+ Đội ngũ cốt cán dự tập huấn tại phòng giáo dục đầy đủ, ghi chép, nắm được các nội dung tập huấn.

+ Tham gia bồi dưỡng chuyên môn tại các trường mầm non trong huyện, dự giờ thực hành, học hỏi đúc rút được kinh nghiệm.

– Những hạn chế, khó khăn: Số lần dự giờ còn hạn chế, một số giáo viên chưa nắm bắt được vai trò đổi mới PPDH, soạn giáo án; bố trí không gian lớp học.

– Giải pháp:

+ Tăng cường tham gia bồi dưỡng chuyên môn tại các trường mầm non trong huyện, dự giờ thực hành, học hỏi đúc rút kinh nghiệm qua các hoạt động.

– Đề xuất, kiến nghị: Phòng GD&ĐT tổ chức nhiều lớp tập huấn để đội ngũ giáo viên được tham gia nhiều hơn.

1.4. Tổ chức hội thảo chuyên đề

a) Nội dung, hình thức, kết quả.

STTCấp thực hiện

Nội dungHình thức

Kết quả

1Trường MN .......– Tổ chức thực hành 05 hoạt động tại trường Mầm non.

Tổ chức hội thảo tập huấn chuyên đề “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm”– 04 lần hội thảo

– 100% CB,GV, NV tham gia hội thảo.

– Kinh phí: 5.000.000đ

– Kết quả:

+ 100% giáo viên tham gia dự giờ các hoạt động mẫu.

+ 100% giáo viên có kiến thức cơ bản về chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.

b) Đánh giá kết quả

+ Kết quả đạt được:

– Tổ chức được các cuộc hội thảo, nội dung hội thảo đảm bảo, hình thức tổ chức phong phú. Tạo được điều kiện cho đội ngũ nắm bắt được các PPDH theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, nắm cách soạn giáo án; bố trí không gian lớp học. Phát huy tinh thần tập thể làm việc nhóm ở giáo viên,trẻ, nâng cao kỹ năng kiến thức về xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ lầm trung tâm.

– Những hạn chế, khó khăn: Số lần tổ chức hội thảo còn ít, kinh nghiệm trong tổ chức hội thảo của BGH, cốt cán còn hạn chế;

– Giải pháp: Tích cực tổ chức hội thảo, tăng số lần hội thảo trong năm học, BGH đúc rút nhiều kinh nghiệm hơn trong tổ chức hội thảo; Mở rộng nội dung hội thảo, đưa nhiều hoạt động phong phú hơn.

c) Đề xuất, kiến nghị:

Giáo viên cần chủ động đề xuất nội dung hội thảo, số lần hội thảo cho BGH.

1.5. Kết quả thực hiện các Tiêu chí kèm theo Kế hoạch số ....../KH-PGDĐT ngày ...........

a) Những kết quả đạt được, những sáng tạo của địa phương trong thực hiện 5 nội dung của chuyên đề:

– Xây dựng môi trường vật chất, môi trường xã hội trong và ngoài lớp học: Tạo được môi trường an toàn cho trẻ. Tận dụng được khuôn viên trường cho trẻ khám phá trải nghiệm, môi trường trong và ngoài lớp đáp ứng được nhu cầu chơi của trẻ, tạo được điều kiện cho trẻ vui chơi đảm bảo được an toàn cho trẻ khi chơi. Điểm trường Trung Tâm có mái che bằng tôn, bằng lon bia để bảo vệ đồ chơi ngoài trời nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ khi chơi.

– Xây dựng kế hoạch giáo dục: Xây dựng được kế hoạch giáo dục đảm bảo mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện của trường, lớp, dộ tuổi của trẻ, giai đoạn theo chương trình giáo dục mầm non.

– Đổi mới tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ: Đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động tăng cường khuyến khích trẻ chủ động, sáng tạo, tích cực hoạt động, đảm bảo trẻ được học bằng chơi, chơi mà học.Giáo viên cần quan tâm đến trẻ còn nhút nhat, tự ti, rụt rè, có hoàn cảnh khó khăn;

– Đánh giá sự phát triển của trẻ theo quan điểm GDLTLTT: Giáo viên đánh giá từng cá nhân trẻ thông qua các hoạt động hằng ngày, đánh giá sự tiến bộ của trẻ dựa trên mức độ đạt mục tiêu từng lĩnh vực và giáo viên dựa vào mức độ của trẻ để xây dựng kế hoạch hay điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp.

– Tuyên truyền phối hợp, tạo sự thống nhất giữa nhà trường, gia đình và xã hội, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục để tập trung xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm: Tuyên truyền về tầm quan trọng của việc thực hiện chuyên đề đối với đội ngũ CBGVNV, đối với trẻ, với phụ huynh.

Xây dựng góc tuyên truyền của nhà trường, của lớp, trao đổi trong các buổi họp phụ huynh, trên loa đài của trường, và bằng cách thức trò chuyện trực tiếp với phụ huynh. vận động tuyên truyền với phụ huynh đóng góp nguyên vật liệu tham gia hội thi làm đồ dùng đò chơi phục vụ cho chuyên đề. Mời đại diện Chính quyền địa phương, mời phụ huynh đến dự các ngày hội ngày lễ của trẻ như: “Ngày hội đến trường của bé”, Tết trung thu, Lễ ra trường cho trẻ 5 tuổi…

b) Những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân: Môi trường hoạt động bên ngoài chưa đáp ứng nhu cầu hoạt động của trẻ, đặc biệt là điểm trường Trung Tâm, sân chơi còn quá hẹp.

Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình còn cao, chưa thật sự phù hợp so với độ tuổi và điều kiện của địa phương.

Một số giáo viên thực hiện đổi mới phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm còn lúng túng, ôm đồm.

Đánh giá sự phát triển còn ở hình thức liệt kê hoạt động chưa có biện pháp thực hiện.

Công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, góc tuyên truyền một số lớp còn nghèo về nội dung.

c) Giải pháp: BGH tăng cường đầu tư xây dựng môi trường hoạt động bên ngoài chưa đáp ứng nhu cầu hoạt động của trẻ, đặc biệt là điểm trường Trung Tâm.

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phù hợp so với độ tuổi trẻ và điều kiện của địa phương.

Thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, bổ sung góc tuyên truyền của các lớp phong phú hơn.

d) Đề xuất, kiến nghị: Phòng GD&ĐT tham mưu với UBND Thị đầu tư kinh phí để mua sắm thêm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho hoạt động của trẻ.

1.6. Tổ chức Cuộc thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non”.

a) Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nôi dung về cuộc thi theo Kế hoạch Số ..../PGDĐT-GDMN của Phòng GD&ĐT và các văn bản chỉ đạo tổ chức Cuộc thi: Nhà trường xây dựng Kế hoạch số .../KH-MN ngày ......... về việc Tổ chức Cuộc thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non”.

b) Nội dung, hình thức; thời gian tổ chức thực hiện:

– Nội dung

Xây dựng môi trường vật chất, môi trường xã hội trong và ngoài lớp học theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

Thực hành việc khai thác, sử dụng có hiệu quả môi trường giáo dục trong việc tổ chức thực hiện Chương trình GDMN. (có bảng tiêu chí đính kèm)

– Hình thức thi:

+ Thi cấp trường 12/12 nhóm, lớp;

+ Tham gia hội thi cấp Thị: Tập thể .

– Thời gian và địa điểm thi.

* Thời gian: Tổ chức cuối tháng ../20...... 01 ngày

– Sáng chấm các nhóm, lớp, chiều BGK, thư ký tập hợp, tổng kết hội thi

* Đối tượng tham gia hội thi: 100% nhóm, lớp trong toàn trường

* Cách thức đánh giá hội thi: BGK về tại các nhóm, lớp chấm

* Đánh giá từng nhóm, lớp: Thang điểm 100, trong đó:

– Xuất sắc: từ 90 đến 100 điểm.

– Đạt khá: từ 70 đến dưới 90 điểm.

– Đạt yêu cầu: từ 50 đến dưới 70 điểm.

– Chưa đạt yêu cầu: Dưới 50 điểm

Đánh giá kết quả.

– Kết quả đạt được: Tổ chức hội thi cấp trường có 12/12 nhóm lớp tham gia trong đó: 01 giải nhất; 02 giải nhì; 03 giải ba; 02 giải khuyến khích.

Tham gia hội thi cấp Thị đạt 135 điểm.

– Những khó khăn, hạn chế: ột số lớp đầu tư trang trí môi trường bên trong và bên ngoài còn hạn chế, thiếu tính khoa học và sáng tạo. Phụ huynh chưa tích cực tham gia vào hội thi của lớp. Kinh phí nhà trường còn ít nên đầu tư mua sắm đồ dùng đồ chơi ngoài trời chưa cao, một số đồ chơi ngoài trời bắt đầu xuống cấp.

Giải pháp: Tăng cường chỉ đạo các lớp đầu tư trang trí môi trường bên trong và bên ngoài khoa học và sáng tạo có góc mở, phong phú về ĐD, ĐC. Tích cực tuyên truyền phụ huynh tham gia vào hội thi của lớp.

Đề xuất, kiến nghị:

1.7. Công tác tuyên truyền về việc triển khai thực hiện chuyên đề

STTCấp thực hiệnNội dungHình thứcKết quả
1Trường MN Quảng Trung– Xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học để tuyên truyền tới các bậc phụ huynh về chuyên đề” Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” theo năm học.

– Tuyên truyền về tầm quan trọng của việc thực hiện chuyên đề đối với đội ngũ CBGVNV, đối với trẻ, với phụ huynh.

– Tuyên truyền về tổ chức các hoạt động tổ chức chuyên đề: Thi lên tiết đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm”, thi xây dựng môi trường giáo dục, tổ chức hoạt động vui chơi, hoạt động ngoài trời theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm.

– tuyên truyền về công tác tu sửa CSVC mua sắm trang thiết bị phục vụ chuyên đề.

– Tổ chức ngày hội ngày lễ theo quan điểm trẻ là trung tâm, phát huy khả năng của trẻ, trẻ được chơi, được trải nghiệm, khám phá.

– Tuyên truyền trên các góc tuyên truyền của nhà trường, của lớp, trong các buổi họp phụ huynh, trên loa đài của trường, và bằng cách thức trò chuyện trực tiếp với phụ huynh.

– Vận động tuyên truyền với phụ huynh đóng góp nguyên vật liệu thi sáng tạo đồ dùng đò chơi phục vụ cho chuyên đề.

– Mời đại diện Chính quyền địa phương, mời phụ huynh đến dự các ngày hội ngày lễ của trẻ như: “Ngày hội đến trường của bé”, “Bé với trò chơi dân gian và hát múa dân ca”, Tết trung thu, Lễ ra trường cho trẻ 5 tuổi…

– Mời ban chi hội phụ huynh các lớp đến dự hội thi “Giáo viên dạy giỏi, dự các hoạt động của chuyên đề.

+ 100% các bậc phụ huynh và các ban ngành đoàn thể hiểu được nội dung ý nghĩa của chuyên đề.

+ Có hiệu quả tốt tạo sự đồng thuận ủng hộ quan tâm cao của phụ huynh học sinh, của địa phương, các cấp, các ngành

+ Các hội thi của chuyên đề, ngày lễ ngày hội đều có đại diện Chính quyền địa phương, đại diện các bậc phụ huynh đến dự.

Đánh giá kết quả

– Kết quả đạt được: Các bậc phụ huynh và các ban ngành đoàn thể hiểu được nội dung ý nghĩa tầm quan trọng của chuyên đề xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Tạo sự đồng thuận ủng hộ quan tâm cao của phụ huynh học sinh, của địa phương, các cấp, các ngành. Các hội thi của chuyên đề, ngày lễ ngày hội đều có đại diện Chính quyền địa phương, đại diện các bậc phụ huynh đến dự.

– Những hạn chế, khó khăn.

Phụ huynh tham gia trong các lần tuyên truyền còn hạn chế, một số phụ huynh chưa thật sự quam tâm đến các hoạt động của trẻ. Kỹ năng tuyên truyền của một số giáo viên chưa thành thạo, nội dung tuyên truyền chưa phong phú.

– Giải pháp: Tập huấn kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ, đưa nội dung tuyên truyền gần gũi, phong phú hơn. Đổi mới các hình thức tuyên truyền và bằng nhiều hình thức tuyên truyền rộng hơn.

Đề xuất, kiến nghị: Giáo viên tích cực bồi dưỡng và tự bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, xây dựng nội dung tuyên truyền phong phú hơn.

2. ĐÁNH GIÁ CHUNG

2.1. Kết quả nổi bật: Xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo yêu cầu, bám sát công văn chỉ đạo của Phòng GD&ĐT, xây dựng kế hoach phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Chỉ đạo và thực hiện Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, giáo viên chủ động hơn trong việc lập kế hoạch giáo dục, lựa chọn hình thức tổ chức, phương pháp tổ chức thích hợp, phát huy khả năng chủ đông tham gia hoạt động của trẻ. Cơ sở vật chất được tăng trưởng, làm mới ĐDĐC ngoài trời 2 khu vực 1 khu vực phát triển vận động có mái che, các loại DDĐC được bảo quản tu sửa thường xuyên.

Tổ chức được các cuộc hội thảo, nội dung hội thảo đảm bảo, hình thức tổ chức phong phú. Tạo được điều kiện cho đội ngũ nắm bắt được các PPDH theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, nắm cách soạn giáo án; bố trí không gian lớp học Phát huy tinh thần tập thể làm việc nhóm ở giáo viên,trẻ, nâng cao kỹ năng kiến thức về xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ lầm trung tâm. Số lần tổ chức hội thảo còn ít, kinh nghiệm trong tổ chức hội thảo của BGH, cốt cán còn hạn chế; Nội dung hội thảo chưa phong phú.

Tổ chức hội thi cấp trường có 12/12 nhóm lớp tham gia trong đó: 01 giải nhất; 02 giải nhì; 03 giải ba; 02 giải khuyến khích.

Tham gia hội thi cấp Thị đạt 135 điểm.

2.2. Khó khăn, hạn chế: Diện tích khuôn viên hẹp, không có không gian để bố trí xây dựng môi trường giáo dục đủ tiêu chuẩn nên ảnh hưởng lớn đến quá trình thực hiện chuyên đề.

Trường có 03 điểm nên việc đầu tư đồ dùng đồ chơi trang thiết bị đảm bảo thực hiện chuyên đề chưa đáp úng nhu cầu hoạt động của trẻ.

+ Thu nhập của phụ huynh trên địa bàn còn thấp, địa bàn khó khăn nên việc huy động nguồn lực xã hội hóa còn hạn chế do đó việc đầu tư cơ sở vật chất để đảm bảo trong tổ chức thực hiện chuyên đề cũng còn gặp nhiều khó khăn.

3. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG HƯỚNG.

– Tiếp tục thực hiên và phát huy những kết quả đã đạt được.

– Chỉ đạo tổ chuyên môn hoạt động tích cực, chủ động. Chỉ đạo giáo viên các lớp tích cực đầu tư tỡm tũi, đổi mới phương phỏp theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm.

– Trao đổi kinh nghiệm cùng với các cụm chuyên môn trong huyện. Tham gia các lớp tập huấn do Phòng giáo dục, Sở giáo dục tổ chức.

– Tăng cường công tác tự bồi dưỡng, bồi dưỡng để nâng cao nghiệp vụ tay nghề và kinh nghiệm trong việc thực hiện chuyên đề.

3.1. Đối với Phòng GD&ĐT, UBND Thị. Phòng giáo dục tổ chức thêm nhiều hoạt động sinh hoạt chuyên môn mở rộng về phương pháp dạy học các lĩnh vực khác theo chuyên đề: Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm để đội ngũ giáo viên tham gia .

UBND Thị đầu tư ngân sách để trường tăng trưởng cơ sở vật chất đặc biệt đồ chơi ngoài trời để đảm bảo nhu cầu hoạt động của trẻ.

3.2. Đối với Sở GD&ĐT, UBND tỉnh: Đầu tư kinh phí, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi ngoài trời đáp ứng được hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, trẻ được khám phá trải nghiệm nhiều hơn.

Trên đây là báo cáo Sơ kết 2 năm triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” của trường Mầm non .............../.

Nơi nhận:HIỆU TRƯỞNG

– Phòng GD-ĐT (để báo cáo);

– Lưu: VP.

3. Báo cáo kết quả thực hiện chuyên đề Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025

Mẫu báo cáo tổng kết chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025
Mẫu báo cáo tổng kết chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025

PHÒNG GD VÀ ĐT......

TRƯỜNG MẦM NON.........

Số: .../BC-MN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hnh phúc

..............., ngày... tháng... năm 20...

BÁO CÁO

Về việc thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non

lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025”

Năm học 20...-20...

Căn cứ Kế hoạch số ...../KH-SGDĐT ngày 29/7/2021 của Sở GD và ĐT về chuyên đề “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025”

Căn cứ Kế hoạch số ......./KH-PGDĐT ngày 05/10/2022 của Phòng GD và ĐT về việc tổ chức hoạt động chuyên môn năm học 20...-20...;

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, trường Mầm non......... báo cáo về việc thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025" năm học 20...-20... cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

Nhà trường được UBND phường.........., Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm chỉ đạo sâu sát; sự phối hợp chặt chẽ của các CBQL-GV-NV tại đơn vị. Ban Giám hiệu trường tổ chức thực hiện tốt chỉ đạo của Phòng, Sở về việc triển khai thực hiện chuyên đề.

Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên trẻ có trình độ, năng động, nhiệt tình, trách nhiệm tâm huyết với nghề, luôn khắc phục khó khăn, luôn tu dưỡng rèn luyện và tích cực học tập để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Thực sự yêu nghề mến trẻ, có kinh nghiệm trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ được cha mẹ trẻ tin yêu đáp ứng với yêu cầu đổi mới.

Được sự phối hợp, hỗ trợ nhiệt tình của Cha mẹ trẻ em trong việc tham gia đóng góp giúp đỡ nhà trường về nguyên vật liệu sẵn có, đồ đùng đồ chơi, trang thiết bị dạy học, vật chất, ngày công, kể cả tinh thần trong thực hiện chuyên đề.

Việc tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ, theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm được thực hiện thường xuyên ở các giờ hoạt động bên trong và bên ngoài lớp, mọi lúc mọi nơi, nên việc thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025” gần gũi đối với trẻ, trẻ dễ dàng tiếp thu thực hiện đạt hiệu quả.

Tỷ lệ giáo viên dạy giỏi hàng năm đều tăng; chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ đều đạt 100%, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 1%. và tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến trường hàng năm đều đạt trên 99%.

2. Khó khăn

Biên chế giáo viên mầm non hiện nay còn thiếu so với định mức giáo viên/lớp được quy định theo Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV và Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT về khung vị trí việc làm và định mức số người làm việc.

Ngoài ra trong quá trình thực hiện chuyên đề một số giáo viên chưa linh hoạt, sáng tạo trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục, lựa chọn nội dung giảng dạy và kinh nghiệm tổ chức hoạt động học và vui chơi cho trẻ.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ «XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON LTLTT GIAI ĐOẠN 2021-2025

1. Nội dung chỉ đạo

Xây dựng kế hoạch cụ thể về nội dung, hình thức tổ chức, thời gian, địa điểm thực hiện và tổ chức triển khai, quán triệt đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, và Cha mẹ trẻ em, thông qua các buổi họp Hội đồng, họp chuyên môn, họp Ban Đại diện cha mẹ trẻ em, họp phụ huynh các lớp để phối hợp thực hiện.

Giao cho giáo viên có nhiều kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, đảm bảo từng nội dung của chuyên đề như: GV tổ chức hoạt động học cho trẻ; GV tổ chức hoạt động vui chơi, trải nghiệm, xây dựng môi trường cho trẻ hoạt động; Các lớp tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ.

2. Hình thức, biện pháp thực hiện

Nhà trường lồng ghép các nội dung tuyên truyền đến phụ huynh vào các buổi họp (Đầu năm, giữa năm và cuối năm) và trong giờ đón trả trẻ.

Luôn tạo mối gắn kết, hợp tác chia sẻ giữa giáo viên, nhà trường, cha mẹ và cộng đồng trong chăm sóc giáo dục trẻ. Tạo điều kiện để các bậc cha mẹ tham gia vào các hoạt động của nhà trường, lớp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ như: Tổ chức các buổi văn nghệ chào mừng ngày Lễ lớn như: Lễ Khai giảng năm học mới, Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Chào mừng ngày Thành lập QĐNDVN, Hội trại mùa xuân, Tổng kết năm học, Quốc tế thiếu nhi 1 – 6, …. Với chủ để “ Bé tập làm chiến sĩ” nhà trường cũng huy động sự tham gia hỗ trợ từ phía phụ huynh hỗ trợ các hoạt động của cô và trẻ để giúp phụ huynh thay đổi quan niệm, hiểu đúng đắn hơn việc vui chơi học tập của trẻ ở trường mầm non nên đa số phụ huynh đã hiểu và nhiệt tình phối kết hợp chặt chẽ với giáo viên trong công tác chăm sóc giáo dục các cháu nên chất lượng chuyên đề “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025 ” trong nhà trường đã đạt kết quả khả quan. Nhà trường đã bám sát các tiêu chí của việc thực hiện xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, quan tâm, chú trọng việc xây dựng các điều kiện như:

* Xây dựng môi trường giáo dục:

Nhà trường đã tạo môi trường giáo dục và xác định đây là yếu tố quan trọng góp phần tích cực trong các hoạt động nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Tạo cho trẻ cảm nhận được “Đi học là hạnh phúc và mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, giúp trẻ thêm yêu trường, mến lớp, gắn bó với ngôi nhà chung là trường mầm non. Nhà trường đã thiết kế môi trường giáo dục thân thiện, đảm bảo an toàn về thể chất và tâm lý cho trẻ.

Môi trường vật chất trong và ngoài lớp luôn đáp ứng nhu cầu, hứng thú chơi của trẻ, tạo điều kiện cho tất cả trẻ có thể “chơi mà học, học bằng chơi”, phù hợp với thực tế của nhà trường. Các khu vực trong lớp được thiết kế theo hướng tận dụng các không gian để cho trẻ hoạt động đảm bảo phù hợp, linh hoạt, đa dạng phong phú; các góc hoạt động trong lớp và ngoài lớp mang tính mở, tạo điều kiện cho trẻ dễ dàng tự lựa chọn và sử dụng đồ dùng, đồ chơi để thực hành, trải nghiệm. Khuyến khích trẻ có thể hoạt động theo nhiều cách khác nhau; tạo điều kiện, cơ hội cho trẻ hoạt động, trải nghiệm, khám phá dưới nhiều hình thức khác nhau, phát triển toàn diện.

* Xây dựng kế hoạch giáo dục

Xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục, đảm bảo trẻ “học bằng chơi, chơi mà học”, chú trọng các hoạt động chủ đạo của từng lứa tuổi, tạo cơ hội cho trẻ hoạt động tích cực phù hợp với nhu cầu, hứng thú và sự phát triển của từng cá nhân trẻ; xây dựng môi trường giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; khai thác sử dụng có hiệu quả môi trường vật chất trong lớp, ngoài trời hiện có, tận dụng hoàn cảnh, tình huống thật cho trẻ hoạt động trải nghiệm, khám phá trong môi trường an toàn.

Xây dựng mục tiêu cụ thể phản ánh được kết quả mong đợi đáp ứng với sự phát triển của trẻ theo giai đoạn, thời điểm phù hợp và theo Chương trình GDMN.

Thể hiện nội dung giáo dục theo Chương trình GDMN và có thể điều chỉnh linh hoạt thay đổi nội dung, phương pháp đồ dùng học liệu, thời gian phù hợp với sự phát triển của trẻ và điều kiện thực tế của địa phương, của trường và của lớp.

Giáo viên luôn coi trọng việc hình thành và phát triển các năng lực, kĩ năng sống cho trẻ. Thể hiện tính tích hợp, tạo sự gắn kết, tác động một cách thống nhất đồng bộ đến sự phát triển của trẻ. Khuyến khích trẻ tham gia hoạt động giáo dục bằng vận động thân thể và các giác quan dưới nhiều hình thức khác nhau.

* Tổ chức hoạt động giáo dục

Phối hợp các phương pháp hợp lý, tăng cường tính chủ động, tích cực hoạt động của trẻ, đảm bảo trẻ “học bằng chơi, chơi mà học”.

Phương pháp hỗ trợ theo hướng mở rộng được quan tâm để khuyến khích trẻ sáng tạo, làm thay đổi và cá thể hóa đối với những trẻ thiếu hụt hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Chú trọng các hoạt động chủ đạo của từng lứa tuổi, tạo ra các cơ hội cho trẻ hoạt động tích cực phù hợp với nhu cầu, hứng thú của trẻ và sự phát triển của từng cá nhân trẻ. Tạo cơ hội cho trẻ được bộc lộ hết khả năng của riêng mình.

Giáo viên tổ chức, điều khiển, hỗ trợ đúng lúc, không làm thay trẻ. Khuyến khích tương tác giữa trẻ với trẻ. Tôn trọng sự khác biệt của mỗi trẻ về cách thức, tốc độ học tập và phát triển riêng.

3. Công tác tăng cường các nguồn lực, điều kiện triển khai thực hiện chuyên đề: cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi, sách - tài liệu

Nhà trường khảo sát cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường ngay sau mỗi năm học. Đánh giá thực trạng CSVC của nhà trường phục vụ chuyên đề.

Xây dựng kế hoạch cải tạo, mua sắm, sửa chữa, nâng cấp CSVC. Dự trù nguồn kinh phí tham mưu với các cấp lãnh đạo tăng cường đầu tư CSVC, trang thiết bị, đồng thời tích cực phát huy nội lực trong phong trào làm đồ dùng đồ chơi và làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, công tác tham mưu với các cấp, tranh thủ sự ủng hộ của cha mẹ trẻ em, các mạnh thường quân trong và ngoài địa bàn cùng chung tay góp sức xây dựng môi trường bên trong và bên ngoài lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi, khám phá của trẻ cụ thể như sau: Trong 2 năm triển khai thực hiện nhà trường đã sửa chữa thay máy che, tu sửa lại khu vui chơi cát nước cho trẻ có chỗ hoạt động vui chơi, trải thảm cỏ khu vực sân trường, bổ sung mua sắm 05 bộ đồ chơi vận động, đồ dùng dạy học chủ đề gia đình 03 bộ,…

4. Triển khai công tác đánh giá và tự đánh giá đối với các cơ sở GDMN về kết quả thực hiện chuyên đề (theo bảng tiêu chí kèm theo Kế hoạch số 626/KH-BGDĐT ngày 30/06/2021 của Bộ GD&ĐT).

Ban Giám hiệu hướng dẫn giáo viên dựa vào các Tiêu chí theo từng nội dung, tự xem xét mức độ đã đạt được trong thực hiện tại lớp mình phụ trách. Dựa vào kết quả để dự kiến kế hoạch thực hiện những tiêu chí chưa đạt và rút kinh nghiệm điều chỉnh kế hoạch cho năm học tiếp theo.

Trong quá trình thực hiện đánh giá các tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, những nội dung, tiêu chí, chỉ số đã thực hiện tốt thì tiếp tục phát huy và những nội dung, tiêu chí, chỉ số chưa thực hiện, hoặc chưa thực hiện tốt thì điều chỉnh, bổ sung cơ sở vật chất, mục tiêu, nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động trong kế hoạch tiếp theo.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng xã hội về việc xây dựng trường mầm non theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm. Xây dựng kế hoạch cụ thể cho năm học, cho từng tháng thực hiện. Lập kế hoạch bổ sung cơ sở vật chất và cung cấp tài liệu kịp thời, đầy đủ cho giáo viên.

Tổ chức tốt việc bồi dưỡng cho giáo viên về thực hiện chuyên đề thông qua các học động sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, bồi dưỡng thường xuyên, tự học tự bồi dưỡng. Ngoài raTạo điều kiện cho giáo viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm; xây dựng kế hoạch linh hoạt theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

- Kết quả:

Qua 2 năm thực hiện chuyên đề nhà trường đạt được 1 số kết quả như sau: Năm học 20...-20... tổ chức thành công mô hình “ Bé với sữa” được các trường trên địa bàn thành phố .......................... giao lưu học tập, đánh giá cao về hiệu quả của mô hình. Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh đạt 10/10 giáo viên có 8/10 cô được vào top khen thưởng. Năm 20... có 8 giáo viên tham gia thi GVG cấp tỉnh đạt 8/8 cô, và đều vào top 40% khen thưởng. Trẻ tham gia các hội thi do Nhà thiếu nhi tổ chức đều đạt giải cao.

III. PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI TRONG NĂM TIẾP THEO

Tiếp tục thực hiện tốt chuyên đề theo sự chỉ đạo của phòng Giáo dục và Đào tạo.

Tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ trẻ và cộng đồng trong việc thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non LTLTT giai đoạn 2021-2025” nhằm thu hút sự quan tâm và huy động các nguồn lực của phụ huynh, cộng đồng, xã hội đóng góp xây dựng môi trường hoạt động giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ.

Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục, sáng tạo trong làm và sử dụng đồ dùng đồ chơi, nhằm tạo ra nhiều cơ hội cho trẻ tham gia các hoạt động một cách chủ động, tích cực và hứng thú.

Tham mưu đề xuất mua sắm bổ sung một số đồ dùng, đồ chơi cho trẻ hoạt động ngoài trời và các lớp cho trẻ hoạt động. Có kế hoạch tu sửa, bổ sung, mua sắm một số đồ chơi ngoài trời hàng năm.

Tiếp tục chọn giáo viên cốt cán có chuyên môn, tay nghề cao, có tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong công tác tham gia các lớp tập huấn do các cấp tổ chức nhằm tạo lực lượng cốt cán tư vấn, hỗ trợ cho nhà trường trong việc thực hiện tốt chuyên đề.

Duy trì tổ chức hội giảng, chuyên đề và sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học nhằm nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm chăm sóc giáo dục trẻ cho giáo viên.

Trên đây là Báo cáo chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" năm học ................./.

Nơi nhận:

- Sở GDĐT Rạch Giá;

- Phòng GDĐT Rạch Giá;

- PHT trường MNBM;

- TTCM trường MNBM;

- Lưu VT;CM.

HIỆU TRƯỞNG

.................................

4. Mẫu báo cáo tổng kết chuyên đề 5 năm xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016-2020

Mẫu báo cáo tổng kết chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016-2020 là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo tổng kết về chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 5 năm 2016-2020. Mẫu báo cáo nêu rõ công tác thực hiện trong 5 năm qua, nội dung xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

PHÒNG GD&ĐT ...............

TRƯỜNG MN ..........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: .../BC- MN................., ngày ... tháng .... năm 20...

BÁO CÁO TỔNG KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN
CHUYÊN ĐỀ "XÂY DỰNG TRƯỜNG MN LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM"
GIAI ĐOẠN 2016-2020

Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-BGD ĐT ngày 25/01/2017 của Bộ GD&ĐT và công văn chỉ đạo của PGD&ĐT ........... về việc triển khai, thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020;

Thực hiện Kế hoạch số 688/GDĐT- GDMN ngày 21/11/2019 của Phòng GD&ĐT huyện .......... về việc Hướng dẫn tổng kết 05 năm thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”,

Trường mầm non ............. Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016- 2020 cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.

1. Công tác quản lý, chỉ đạo:

Thực hiện văn bản chỉ đạo của các cấp: Kế hoạch số 56/KH-BGD ĐT ngày 25/01/2017 của Bộ GD&ĐT và công văn chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thanh Oai về việc triển khai, thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 56/KH-BGD ĐT ngày 25/01/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thanh Oai về việc triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020; Trường mầm non xã Mỹ Hưng đã tiến hành rà soát các điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và của trẻ, đã xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2016-2020 và triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường cùng thống nhất và thực hiện kế hoạch.

Căn cứ các tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, Ban giám hiệu nhà trường đã chủ động xây dựng Kế hoạch số 22/KH-MNMH ngày 27 tháng 3 năm 2017 về thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai thực hiện Kế hoạch phù hợp với điều kiện của nhà trường, thực tiễn của địa phương; Chỉ đạo giáo viên các lớp xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm". Chỉ đạo giáo viên toàn trường nghiêm túc áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục trẻ theo bộ tiêu chí một cách cụ thể phù hợp với nhận thức và đặc điểm trẻ của lớp mình phụ trách.

2. Đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí:

Nhà trường đã xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng môi trường học tập trong và ngoài lớp học như: Khu vui chơi vận động cho trẻ, góc thiên nhiên, khu vườn cổ tích, trang trí các mảng tường, làm đồ chơi tự tạo……Chỉ đạo các lớp tích cực tham mưu, thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục, tăng cường đầu tư bổ sung, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, tài liệu, học liệu cần thiết cho lớp.

Trong giai đoạn thực hiện chuyên đề vừa qua nhà trường cũng đã chú ý đầu tư trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi phục vụ môi trường vật chất cho trẻ hoạt động ngoài trời cũng như trong phòng lớp nhằm đáp ứng nhu cầu chơi của trẻ, tạo điều kiện cho trẻ chơi mà học, học bằng chơi. Khu vui chơi vận động, khu sân chơi tập thể dục, khu vực vườn hoa,thảm cỏ,….Trang trí phòng lớp đảm bảo thẩm mỹ, thân thiện, phù hợp lứa tuổi, các góc cho trẻ hoạt động được bố trí thuận tiện, hợp lý linh hoạt đáp ứng nhu cầu hứng thú hoạt động vui chơi của trẻ, có đa dạng đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu cho trẻ hoạt động, các đồ chơi sáng tạo do giáo viên tự làm từ các nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương; Các lớp xây dựng góc thiên nhiên, khu khám phá khoa học với các trò chơi như: Chơi với cát, chơi sỏi, pha và thổi màu, thả chìm nổi, làm tranh từ lá, vẽ tranh cát, đong đo nước…..tạo môi trường an toàn, sạch đẹp, tạo hình ảnh và ấn tượng riêng của lớp học cũng như của nhà trường.

Để kích thích sự hứng thú hoạt động ở trẻ, nhà trường đã chỉ đạo các lớp trang trí môi trường trong và ngoài lớp sạch sẽ, sáng tạo và có sự đổi mới thường xuyên, nội dung các bài tập mở phong phú đa dạng và phù hợp từng chủ đề, chấm trang trí nhóm lớp, tạo môi trường học tập.

Ngoài việc đầu tư cơ sở vật chất, nhà trường cũng đã tổ chức cho các cháu được tham gia vào các hoạt động trải nghiệm, khám phá như: Tham quan Trường tiểu học, tham quan các trang trại giáo dục trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Đồng thời nhà trường còn yêu cầu giáo viên khi xây dựng môi trường giáo dục cần phải đảm bảo an toàn về mặt tâm lý cho trẻ và trẻ thường xuyên được giao tiếp, thể hiện mối quan hệ thân thiện giữa trẻ với trẻ và trẻ với những người xung quanh. Sắp xếp môi trường vật chất trong lớp, ngoài lớp đáp ứng nhu cầu, hứng thú chơi của trẻ, tạo điều kiện cho tất cả các trẻ có thể chơi mà học, học bằng chơi, phù hợp với điều kiện thực tế.

Các khu vực trong nhà trường được quy hoạch theo hướng tận dụng các không gian để cho trẻ hoạt động phù hợp, linh hoạt, đa dạng, phong phú, các góc hoạt động trong lớp và ngoài lớp mang tính mở, tạo điều kiện cho trẻ dễ dàng tự lựa chọn và sử dụng sự vật, đồ vật, đồ chơi để thực hành, trải nghiệm.

Trên đây là Mẫu báo cáo tổng kết chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm 2024 được HoaTieu.vn sưu tầm và cập nhật từ những mẫu báo cáo mới nhất, giúp thầy cô tham khảo, tiết kiệm thời gian khi thực hiện công tác viết báo cáo báo cáo chuyên đề lấy trẻ làm trung tâm.

Mời thầy cô tham khảo những tài liệu có liên quan tại mục Biểu mẫu báo cáo thuộc chuyên mục giáo dục đào tạo.

Đánh giá bài viết
6 16.628
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo